alt text

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen är grunden i Plans utvecklingsarbete.

Konventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera konventionen 1990. I dag är det bara USA och Sydsudan som inte har ratificerat konventionen.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper:

  • Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör honom eller henne.

En lättläst version för barn och ungdomar

Barnombudsmannen har skrivit en lättläst version riktad direkt till barn och ungdomar.

Barnrättskommittén

Alla länder som har ratificerat barnkonventionen är ansvariga för att tillgodose alla rättigheterna som finns i konventionen. För att övervaka att staterna följer barnkonvention finns det en särskild kommitté i Geneve, barnrättskommittén, som länderna är skyldiga att rapportera till var femte år. Kommittén läser och granskar rapporterna och ger rekommendationerna på hur staterna kan förbättra sitt arbete för barns rättigheter. Det civila samhället lämnar också in rapporter till kommittén om deras syn på statens efterlevnad av barnkonventionen som kompletterande information til kommittén.
Läs mer om Barnrättskommittén

...

Om cookies