Ramavtal med Sida

Ett ramavtal innebär att man är en långsiktig partner till Sida inom det svenska utvecklingssamarbetet. Plan är idag en av 15 ramorganisationer i Sverige.

Plan har ingått ett tredje ramavtal med Sida för perioden 2011 till december 2013, om totalt 139 miljoner kronor. Det nya rambidraget är nästan en fördubbling av tidigare bidrag, vilket visar på Sidas förtroende för Plans verksamhet.

Pengarna ska användas till en rad insatser i tio länder: Colombia, Guatemala, Egypten, Malawi, Zambia, Kambodja, Kina, Pakistan, Östtimor och Rwanda. Ramavtalet gör det möjligt för våra samarbetsländer att fortsätta stärka det civila samhällets aktörer som verkar för barn och ungas rättigheter inom framför allt:

  • Barns rätt till skydd från alla former av våld
  • Barns rätt i katastrof och riskreducering inför katastrofer
  • Barns rätt till deltagande
  • Stärkt civilt samhälle som verkar för barns rättigheter

Vi har också skrivit under ett 3-årigt ramavtal med Sida om totalt 3 790 000 kronor för informationsverksamhet i Sverige. I det arbetet kommer vi att lyfta barns röster och rättigheter med särskilt fokus på flickors rättigheter samt klimat och katastrof.