Barns och ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i kriser och konflikt är grundläggande för att rädda liv. Trots det får miljontals barn och ungdomar inte sina rättigheter respekterade, vilket får förödande konsekvenser. Därför arbetar vi för att garantera dessa rättigheter även under en pågående kris eller katastrof.

Sexuellt våld, graviditet i för ung ålder, barnäktenskap och sexuellt överförbara sjukdomar är alla exempel på övergrepp som barn och ungdomar, särskilt flickor, riskerar att utsättas för dagligen på många håll i världen. I samband med en kris eller katastrof ökar dessa risker avsevärt eftersom de system, strukturer och nätverk som annars skulle skydda barn och ungdomar ofta raseras helt. Dessutom begränsas också tillgången till information och service i humanitära situationer. Frågor som berör sexualitet och reproduktiv hälsa är känsliga i många kulturer.

Under en pågående kris eller katastrof tenderar också familjer eller hela samhällen att ställa sig ännu striktare till dessa frågor än vanligt. Det i sig skapar ytterligare en barriär som hindrar än fler barn och ungdomar från rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Vi finns därför på plats både före, under och efter en kris eller katastrof. Det gör att vi kan arbeta förebyggande med att exempelvis informera föräldrar, lokala ledare och andra vuxna om vilka konsekvenser som normer och okunskap om de sexuella och reproduktiva rättigheterna skapar. Under en pågående kris eller katastrof är vårt arbete främst fokuserat till att de mest basala behoven blir tillgodosedda. Bland annat delar vi ut hygienkit till kvinnor och flickor som i samband med att de har mens har stora svårigheter att ta hand om sin kropp när de befinner sig på flykt. Vi verkar också för att det ska finnas möjlighet att besöka en hälsocentral som är anpassad efter barn och ungas behov.