Runt om i världen finns det 650 miljoner flickor och kvinnor som gift sig innan de fyllt 18 år. En tredjedel av dem giftes bort redan innan de fyllt 15. Barnäktenskap innebär många risker och flickorna får mindre möjligheter att bestämma över sina liv och egna kroppar och på längre sikt svårt att ta sig ur fattigdom.

Att gifta sig som ung innebär både fysiska och psykiska risker. Flickor som gifter sig föder ofta barn medan de själva är det. När de är gravida får de sämre vård än äldre kvinnor och i kombination med att flickornas kroppar inte är fysiskt utvecklade för barnafödande leder detta till ökad mödradödlighet, sjukdomar relaterade till graviditeten och ökad risk för att barnet dör. Barnäktenskap är allra vanligast i Niger och Bangladesh, där tre fjärdedelar av flickorna gifter sig innan de fyllt 18 år. I fattiga regioner och på landsbygden är det mest frekvent förekommande.

Flickorna får i liten utsträckning bestämma över sig själva. De riskerar att bli isolerade, har ofta svårt att få tillgång till preventivmedel, mångas sexuella hälsa försämras och de löper större risk att få sjukdomar som hiv.

Eftersom flickor som gifts bort ofta tvingas sluta skolan har de lägre utbildningsnivå och får svårare att ta sig ur fattigdom.  Att flickor är outbildade, oförberedda på sin roll som förälder och inte har möjlighet att bidra till samhället får också konsekvenser på alla samhällsnivåer.

Vad gör Plan International för att stoppa barnäktenskap?

För att stoppa barnäktenskap arbetar vi på flera nivåer. Vi stärker flickor genom att ge dem möjlighet till ökad kunskap om sina rättigheter och för att ge dem möjligheter att säkra sina egna inkomster. Plan International arbetar också för att minska det sociala tryck som får familjer att gifta bort sina döttrar i låg ålder. Vi involverar flickor, pojkar, kvinnor och män, religiösa, politiska och traditionella ledare för att förändra attityder och beteenden. En annan viktig del är att påverka beslutsfattare att införa, stärka och implementera lagar mot barnäktenskap.
På global nivå arbetar vi dessutom för att internationella institutioner ska uppmärksamma barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor och hålla länder som bryter mot internationella överenskommelser ansvariga.

Snabba fakta om barnäktenskap

  • Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag.*
  • En tredjedel av alla flickor i utvecklingsländer har ingått ett barnäktenskap.
  • Flickor som ingår barnäktenskap tvingas ofta sluta skolan och riskerar att förbli fattiga.*
  • Flickor som ingår barnäktenskap löper större risk att smittas av hiv.**
  • Flickor i barnäktenskap kan sällan bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet.*
  • Om flickor slipper gifta sig ökar jämställdheten och fattigdomen minskar.***

Barnäktenskap och graviditet

Barnäktenskap är starkt bidragande till att en av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år är graviditetsrelaterad.*

  • Årligen dör omkring 70 000 flickor (under 18 år) av graviditetsrelaterade komplikationer. Man beräknar att ca 3,2 miljoner osäkra aborter genomförs varje år bland flickor i åldern 15-19.****
  • En flicka under 15 år löper fem gånger högre risk att dö i barnsäng än en kvinna över 20.
  • En flicka som gifts bort som barn riskerar att bli gravid i en ålder då hennes kropp fysiskt sett inte klarar av en graviditet.
  • Om färre flickor gifts bort minskar spädbarns- och mödradödligheten.

Källor:
* Unicef 2018
** Unicef State of the world’s children 2011
*** Millenniemålsrapporten 2010
**** UNFPA 2013 Motherhood in Childhood