Alla flickor har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, om och med vem de vill gifta sig eller skaffa barn. Det är avgörande för att flickor ska kunna välja sin egen framtid.

Att många unga inte får lära sig om sin sexuella- och reproduktiva hälsa och sina rättigheter, eller att dessa rättigheter inte följs, bidrar till ofrivilliga graviditeter och att sexuellt överförbara sjukdomar sprids. Det bidrar också till att skadliga sedvänjor som könsstympning kan fortsätta. Det är inte ovanligt att det är socialt accepterat att använda våld mot kvinnor och flickor och sexuellt våld är inte ovanligt. Därför behövs sexualundervisning i skolan, men också utanför skolan för barn som inte har möjlighet att utbilda sig. Vi vill också se trygg och säker hälsovård där ungas behov bemöts på ett respektfullt sätt av vårdpersonalen.

Könsstympning livsfarlig sedvänja

Varje år utsätts ungefär tre miljoner flickor för könsstympning. Ingreppet är ofta smärtsamt och riskerar bland annat att leda till smärta, livshotande infektioner och svåra komplikationer senare i livet, framförallt vid förlossning. Skadliga sedvänjor som könsstympning beror till stor del på sociala normer och traditioner. I länder där det förekommer upprätthålls de ofta på grund av att det ses som en viktig ritual för att en flicka ska kunna bli en anständig kvinna.

Tidiga graviditeter

Närmare 50 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag. Att giftas bort innebär en större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravid. Många flickor vet väldigt lite om sina egna kroppar och reproduktion, sexualundervisningen är ofta bristfällig eller obefintlig. Bristen på preventivmedel och ungdomsmottagningar är också ett problem. Varje dag slutar i genomsnitt 5 500 flickor att vara bara barn och blir istället barnmammor. Unga flickor som tvingas föda barn innan deras kroppar är tillräckligt utvecklade löper stor risk för liv och hälsa. För många flickor innebär äktenskap och barn att de inte längre kan eller får gå i skolan. Det får stora konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter för resten av livet.

Mens stoppar flickor från att gå i skolan

Att använda mensskydd under menstruationen är en självklarhet. Men bristen på just mensskydd är ett stort problem. Minst 500 miljoner flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt under mensen och var tredje skola saknar säkra och bra toaletter. Därför väljer många flickor att stanna hemma när de har mens och missar viktiga skoldagar. Vi arbetar för att fler skolor ska ha säkra toaletter som går att låsa ordentligt och för att det ska finnas säkra möjligheter för flickor och kvinnor att gå på toaletten även vid naturkatastrofer eller om de är på flykt. Vi arbetar också för att öka tillgången till mensskydd.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med ett helhetsgrepp, från individnivå hela vägen till global nivå. Vi arbetar för att stärka flickorna själva genom att ge dem kunskap om deras rättigheter, genom att skapa möjligheter för dem att tjäna egna pengar och genom plattformar där flickor kan prata med varandra och med kunniga vuxna om sina problem eller rädslor. Sexualundervisning både i och utanför skolan är en annan viktig del av vårt arbete, att ha korrekt information är avgörande för att kunna bestämma över sin egen kropp. Vi arbetar också för att det ska finnas hälsoservice och tillgång till preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.

För att förändra normer och värderingar involverar vi aktörer på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att arbeta mot de normer och den sociala förväntan som ofta finns runt skadliga sedvänjor som barnäktenskap eller könsstympning. Vi behöver bryta skadliga sociala, kulturella och religiösa normer. De skapar tabun kring flickors sexualitet och hindrar deras utveckling – och framtid. Vi arbetar särskilt med traditionella och religiösa ledare som ofta har stort inflytande vad gäller exempelvis könsstympning och andra skadliga sedvänjor. Vi arbetar också tillsammans med föräldrar och lokala organisationer som har förankring och förtroende i områdena där vi jobbar. Vårt angreppssätt är att diskutera och problematisera könsstympning tillsammans, där vi inte bara belyser de negativa konsekvenserna utan framförallt betonar de positiva exemplen med att inte utföra det.

Hållbara lösningar kräver att beslutsfattare på olika nivåer lever upp till sina åtagande under barnkonventionen och de globala hållbarhetsmålen. Vi arbetar för att barnäktenskap och könsstympning ska förbjudas enligt lag och för att beslutsfattare och länder granskas och ställs till svars om detta inte följs.