Alla flickor har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, om och med vem de vill gifta sig eller skaffa barn. Det är avgörande för att flickor ska kunna välja sin egen framtid.

På många platser i världen förvägras flickor rätten till självbestämmande över sin egen kropp. De får heller inte tillgång till information om sina sexuella- och reproduktiva rättigheter i samma utsträckning som pojkar. Det är också på många platser socialt accepterat att använda våld mot kvinnor och flickor och sexuellt våld är inte ovanligt. Därför behövs sexualundervisning i skolan, men också utanför skolan för barn som inte har möjlighet att utbilda sig.

Katastrofala följder

Att många unga inte får lära sig om sin sexuella- och reproduktiva hälsa och rättigheter, eller att dessa rättigheter inte följs, bidrar till ofrivilliga graviditeter och att sexuellt överförbara sjukdomar sprids. Det bidrar också till att skadliga sedvänjor som könsstympning kan fortsätta.

Könsstympning – en livsfarlig sedvänja

Varje år utsätts ungefär tre miljoner flickor för könsstympning. Ingreppet är ofta smärtsamt och riskerar bland annat att leda till ihållande smärta, livshotande infektioner och svåra komplikationer senare i livet, framförallt vid förlossning. Skadliga sedvänjor som könsstympning beror till stor del på sociala normer och traditioner. I länder där det förekommer upprätthålls de ofta på grund av att det ses som en viktig ritual för att en flicka ska kunna bli en anständig kvinna. Läs mer om vårt arbete att stoppa könsstympning. 

stora risker med Tidiga graviditeter

Över 30 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag*. Att giftas bort innebär en större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravid. Många flickor vet väldigt lite om sina egna kroppar och reproduktion, sexualundervisningen är ofta bristfällig eller obefintlig. Bristen på preventivmedel och ungdomsmottagningar är också ett problem. Varje dag slutar i genomsnitt 5 500 flickor att vara bara barn och blir istället barnmammor. Unga flickor som tvingas föda barn innan deras kroppar är tillräckligt utvecklade löper stor risk för liv och hälsa. För många flickor innebär äktenskap och barn att de inte längre kan eller får gå i skolan. Det får stora konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter för resten av livet.

Mens är blodigt allvar

Att använda mensskydd under menstruationen är en självklarhet. Men bristen på just mensskydd är ett stort problem. Minst 500 miljoner flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt under mensen och var tredje skola saknar säkra och bra toaletter. Därför väljer många flickor att stanna hemma när de har mens och missar viktiga skoldagar. Vi arbetar för att fler skolor ska ha säkra toaletter som går att låsa ordentligt och för att det ska finnas säkra möjligheter för flickor och kvinnor att gå på toaletten även vid naturkatastrofer eller om de är på flykt. Vi arbetar också för att öka tillgången till mensskydd.

KÄLLA:
*Unicef, 2018