Alla flickor har rätt att få möjlighet att påverka beslut som berör dem. Först när flickor kan göra sina röster hörda kan deras behov tillgodoses på riktigt. Det är helt avgörande för att nå ett jämställt samhälle.

Att gå i skolan är en viktig nyckel för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. I familjer som inte har råd att låta alla barn gå i skolan är det ofta sönerna som får chansen. Flickor förväntas hjälpa till hemma och inte på samma sätt skaffa ett arbete eller delta aktivt i familjens beslut. Det här innebär att många flickor varken får den utbildning, de erfarenheter eller det självförtroende som behövs för att verkligen ta plats i samhället.

Traditioner och normer står i vägen

I vissa länder finns normer, regler eller lagar som säger att kvinnor inte får fatta ekonomiska beslut. Det är en av anledningarna till att familjer väljer att satsa på pojkarnas utbildning. Av tradition har flickor och kvinnor inte samma tillgång till pengar, arv eller ägande. Det gör att de hamnar långt bort från möjligheten att vara en del av viktiga beslut. Alltför ofta finns flickor och kvinnor inte representerade bland politiker eller andra makthavare. Bara en av fem parlamentsledamöter i världen är kvinnor och i vissa länder sitter det inte en enda kvinna i parlamentet.

så här arbetar vi

En viktig förutsättning för att få göra sin röst hörd är att ha blivit födelseregistrerad och därmed existera och ha en identitet enligt lagen. 230 miljoner barn under fem år har fortfarande inget födelsebevis, därför arbetar vi för att fler föräldrar ska förstå vikten av att registrera sina barn.
Vi stödjer unga kvinnliga ledare och arbetar för att fler flickor ska få höja sina röster. Det kan till exempel handla om möten där flickor ses och övar på att prata i grupp, att formulera sina rättigheter, behov och vilka förändringar de vill se. Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sin åsikt. Vi arbetar också tillsammans med pojkar och män för att ändra sociala normer och attityder som diskriminerar flickor.