120 miljoner flickor runt om i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett globalt problem som drabbar flickor och kvinnor från alla samhällsklasser, religioner och geografiska områden.

Våld i skolan är också ett utbrett problem. Pojkar blir oftare utsatta for kroppsstraff, medan flickor utsätts för sexuellt våld i form av utnyttjande, trakasserier eller våldtäkt. Inte sällan förväntas flickor ha sex med lärare i utbyte för bättre betyg. Barn på landsbygden har ofta längre till skolan och att ta sig dit kan vara förenat med risker, inte minst för flickor. Det kan vara en bidragande faktor till att föräldrar väljer att inte låta sina döttrar gå dit. I och omkring skolan finns också risker: toaletter utan lås, korridorer, tomma klassrum och inte sällan saknas ordentlig belysning.

skydd också vid kriser

Kriser och katastrofer ökar risken för våld för alla barn, inte minst flickor som bland annat löper en ökad risk att utsättas för sexuellt våld. Ebolakrisen i Västafrika, kriget i Syrien, jordbävningen i Nepal, tyfonen i Filippinerna eller konflikten i Sydsudan är några exempel. Barn som överlever en kris eller katastrof har ofta fått sin trygghet raserad och förlorat både hem och anhöriga. Samtidigt har det sociala skyddsnätet runt dem försvagats eller är helt borta. Det gör att framför allt flickor löper större risk att utsättas för övergrepp, hamna i prostitution eller barnarbete. Flickor tvingas också oftare sluta skolan och riskerar att utsättas för tvångsäktenskap för att familjen ska klara ekonomin eller för att föräldrarna tror att de skyddar flickorna. På så sätt har de negativa konsekvenserna av en katastrof ofta mer långvariga effekter på flickors liv än på pojkars.

så här arbetar vi

Plan International arbetar för att förändra normer, sedvänjor och traditioner som på olika sätt påverkar flickor negativt. Vi arbetar för att flickor ska lära sig om sina rättigheter så att de bättre kan försvara sig själva och andra. Vi arbetar för att skolan ska vara en säker plats för alla barn och att flickor särskilda behov ska vara tillgodosedda, till exempel att toaletterna ska ha ordentliga lås eller att de som behöver det ska ha tillgång till mensskydd. Vi arbetar med lärare för att ge dem alternativ till kroppsbestraffning och för att få slut på sexuellt utnyttjande.

I samband med kriser och katastrofer arbetar vi för att det alltid ska finnas trygga och säkra platser för barn på flykt, både platser där de kan leka och där de kan fortsätta att gå till skolan. Vi stödjer familjer så att de bättre kan ge stöd till sina barn som utsatts för traumatiserande händelser. Vi arbetar långsiktigt för att skapa samhällen som är trygga för barn. Vi utbildar lärare och myndigheter och samtalar med föräldrar för att förändra de värderingar som leder till våld mot flickor och kvinnor. Vi arbetar på alla nivåer i samhället och arbetar för en lagstiftning som skyddar alla barn från våld och övergrepp.