Nicaragua är det största landet i Centralamerika. Fram till 1990 härjade inbördeskrig i landet och de stora försvarsutgifterna har lämnat Nicaragua med en svag ekonomi. Många lever i extrem fattigdom och ojämlikheten är stor. Sexuellt våld är en stor utmaning för landet och därför fokuserar vi bland annat på att förebygga våld.

I dag är Nicaraguas ekonomi baserad på export av ett fåtal råvaror som kött, kaffe och tobak. Det gör ekonomin sårbar för förändringar i världsmarknadens råvarupriser. Även om de officiella arbetslöshetssiffrorna är förhållandevis låga tyder mycket på att nästan tre fjärdedelar av all sysselsättning sker i den informella sektorn.

Över hälften av befolkningen är fattiga och så många som en fjärdedel lever i extrem fattigdom. Klasskillnaderna är stora och det anses närmast omöjligt att förbättra sin sociala position. En av de största utmaningarna för landet är våld i nära relationer och sexuella övergrepp mot flickor, vilka har lett till ett stort antal tonårsgraviditeter.