Vår verksamhet

Plan arbetar för att säkerställa att barn i utvecklingsländer får samma möjligheter som många  barn i Sverige tar för givet. Barn har rätt att gå i skolan. De har rätt till vård när de är sjuka. De har rätt att skyddas från våld, övergrepp och vanvård.

Barn har rätt att delta i samhället på ett sätt som gör att de kan påverka sina egna liv. När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område, börjar vi alltid med att ta reda på vad både barn och vuxna vill förbättra. Alla utvecklingsprojekt sker på initiativ av lokalbefolkningen. Gemensamt upprättas en långsiktig utvecklingsplan. Lokalbefolkningen driver sedan projekten med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan.

Det är viktigt att lokalbefolkningen känner att det är deras projekt och att de bär det yttersta ansvaret för genomförandet. Det viktiga för Plan är att människor får möjlighet att själva förbättra sin livssituation.

Långsiktig utveckling kan ske när människor i ett samhälle inser att de inte är maktlösa utan kan bidra till en positiv förändring. Lokalbefolkningen och Plan arbetar tillsammans för en bättre framtid. För att nå hållbara resultat samarbetar Plan också med andra organisationer, myndigheter och regeringar i programländerna.

Eftersom Plan är en del av det lokala civilsamhället i de områden där vi arbetar, kan vi bidra till att skapa förändring på gräsrotsnivå och ta med oss ovärderlig kunskap om barns vardag till policydiskussioner med politiker och beslutfattare på nationell eller internationell nivå.

Utvecklingsarbete
Plan arbetar alltid med lokalbefolkningen och de lokala myndigheterna för att ta reda på vad som är de viktigaste behoven och vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma förändring och långsiktig utveckling.

Katastrofhjälp
När en naturkatastrof har inträffat i ett land där Plan är verksamt, påbörjas snabbt en katastrofinsats. Så snabbt som möjligt ska barn få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det kan till exempel handla om livsuppehållande insatser som att dela ut rent vatten, mat och medicin eller att ordna temporära skolor. I vårt långsiktiga arbete hjälper vi de drabbade att komma igång med vardagen igen och jobbar med förebyggande insatser för att mildra effekterna av framtida katastrofer.

Plans stadgar

Påverkansarbete Afrikanska barnrättsstadgan FN:s klagomekanism för barn Barnkonventionen