Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 

Förändra flickors framtid

 

Förändra flickors framtid

Agenda för flickor

Världen är inte jämställd. I vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid. Därför har vi ett särskilt fokus på flickor. Vår agenda för flickor beskriver vad vi måste fokusera på för att förändra flickors framtid – läs de tio punkterna med krav nedan.

18-åriga Melissa i Zambia tittar in i kameran och håller i sin lilla son som också tittar in i kameran och pekar.

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Höj flickors status – ge alla barn en bra start i livet.

Mer om jämställdhet

Karelys står och tittar ut genom fönstret i sitt hem i Tumbes-regionen i Peru.

Nolltolerans mot våld

En av tre flickor kommer att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Förebygg allt våld mot flickor – och ge utsatta stöd och upprättelse.

Mer om skydd mot våld

Skolelever i Vietnam deltar i en dragkamp, längst fram ser vi tre flickor som drar i repet och skrattar.

Hennes kropp, hennes val

Tjejer har rätt att själva fatta beslut om, när och med vem de ska ha sex eller få barn. Att bli gravid och föda barn i ung ålder kan få livsavgörande konsekvenser och är dessutom den ledande dödsorsaken för flickor i åldern 15–19 år världen över.  Därför krävs bra sexualundervisning som bidrar till ökad kunskap, jämställda relationer och förebygger våld. Unga behöver också tillgång till råd, stöd och vård kopplat till sex och relationer, till exempel preventivmedel och säkra aborter.
Ge varje flicka makten att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv.

Mer om SRHR

Två flickor sitter i ett klassrum i Zambia med skolböcker framför sig på bänkarna och munskydd hängande runt halsen.

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Mer om utbildning

Fem tjejer som deltar i ett projekt där de förbereds för framtiden, bland annat genom att satsa på utbildning, sitter på en gård och skrattar.

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Mer om barnäktenskap

64-åriga Tilakram sitter utomhus i Nepal tillsammans med sitt barnbarn och ger henne ett paket bindor.

Mens är blodigt allvar

Över hela världen ses mens som något smutsigt och skamfullt. Flickor stigmatiseras, isoleras och exkluderas när de har mens. Många tvingas stanna hemma från skolan för att de saknar bra mensskydd och möjlighet att sköta sin hygien. Ofta ses mens också som ett tecken på att en flicka är redo att giftas bort, sluta skolan och bilda familj. Mens ska inte vara ett hinder för flickors utbildning och möjligheter att delta i samhällslivet.
Bryt tabut och öka kunskapen om mens.

Mer om mens

18-åriga Rahimat i Nepal går längst fram i ett demonstrationståg mot trafficking. Hon håller i en skylt med texten Human are not for sale.

Flickor är inte till salu

Människohandlare och hallickar utnyttjar flickors drömmar om en bättre framtid för att tvinga dem in i prostitution. Väpnade grupper kidnappar och säljer flickor. Flickor utsätts för sexuella övergrepp i utbyte mot pengar, mat, godkända betyg eller slopade skolavgifter. Vi måste göra allt vi kan för att motverka att flickor och unga kvinnor utnyttjas och exploateras som handelsvaror.

Ställ förövare till svars och ge utsatta stöd och en väg ut.

 

24-åriga Olivia tittar leende in i kameran där hon står utomhus med armen lutad mot sin trehjuling.

Cash is queen

I dag är flickors och kvinnors obetalda arbete en förutsättning för att familjer och samhällen ska fungera. Men trots att flickor och kvinnor är de som arbetar flest timmar per dag tjänar de minst. Unga kvinnor möter också hinder för att delta i yrkeslivet på lika villkor. I många länder har flickor och kvinnor inte heller lika rätt att ärva eller att äga mark och hus. Synen på flickor som mindre värda är direkt kopplad till att de inte har samma ekonomiska möjligheter och rättigheter.
Minska flickors arbetsbörda i hemmet och ge dem möjligheter till framtida försörjning.

Isabel i Paraguay deltog i kampanjen Girls Takeover i samband med internationella flickdagen och tog då över en plats i regeringen. På bilden deltar hon leende i ett digitalt möte.

Ge plats åt flickorna

Över hela världen kämpar flickor för att få bestämma över sina liv. De är experter på de problem och utmaningar de möter, men ändå är det få som lyssnar på dem och prioriterar deras behov, både privat och i samhället. Att flickor inte får eller förväntas ta plats gör det extra svårt för dem att påverka.
Lyssna på flickor och ta deras röster och behov på allvar.

Mer om delaktighet

10-åriga Irin i Bangladesh lär yngre barn simma. På bilden står hon framför ett vattendrag, tittar in i kameran och gör fredstecknet med fingarna.

Motståndskraft

Kriserna och katastroferna i världen blir fler och värre, bland annat på grund av klimatförändringar. Flickor drabbas extra hårt. Deras grundläggande behov som mat och sjukvård tillgodoses sällan då flickor prioriteras i sista hand. Våldet mot flickor ökar, fler gifts bort, deras rörelsefrihet begränsas ännu mer och de kan tvingas sluta skolan. Flickors status i familjer och samhällen måste stärkas. När flickor ges mer makt över sitt eget liv och rätt kunskap kan de klara krissituationer bättre.
Rusta flickor för kriser och katastrofer.

Mer om barn i katastrofer

Du kan göra skillnad på varje punkt – och bidra till att förändra flickors framtid.

Bli Flickafadder

Framsida av 2023 års State of the Girls report med texten Turning the world around.

Rapport: The State of the World’s Girls 2023

flickor förändrar världen

The State of the World’s Girls 2023 är en global studie om världens flickor där över 1 000 tonårsflickor och unga kvinnor i 26 länder har intervjuats. Årets rapport fokuserar på flickors och unga kvinnors aktivism, och visar bland annat att nästan alla anser att deras aktivism har en positiv inverkan på dem själva.

Läs hela rapporten om flickors situation

 

Rapport:
the state of the world’s girls 2023

Framsida av 2023 års State of the Girls report med texten Turning the world around.

flickor förändrar världen

The State of the World’s Girls 2023 är en global studie om världens flickor där över 1 000 tonårsflickor och unga kvinnor i 26 länder har intervjuats. Årets rapport fokuserar på flickors och unga kvinnors aktivism, och visar bland annat att nästan alla anser att deras aktivism har en positiv inverkan på dem själva.

Läs hela rapporten om flickors situation