Världen är inte jämställd. I vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sitt liv och sin framtid.
Här är Plan International Sveriges tio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter: