Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning för verksamheten under året 2016-07-01 till 2017-06-30.

I koncernen ingår Plan Sverige Produktion och Försäljning AB som är Plan International Sveriges helägda produktionsbolag för TV- och filmproduktion, publikationer och gruppresor.

Plan International – en världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, en av världens äldsta och största internationella barnrättsorganisationer som arbetar för barns rättigheter och utveckling i drygt 70 länder i världen. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vårt syfte

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Vår roll

  • Bedriva insamling i Sverige och öka engagemanget för barns rättigheter med särskilt fokus på flickor.
  • Bidra med finansiellt stöd och aktivt delta i utvecklingen av Plan Internationals långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofarbete.
  • Medverka i svenskt och internationellt påverkansarbete för barns rättigheter.
  • Öka kännedomen om Plan International Sverige och Plan International.

Vårt arbetssätt

Plan Internationals arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och Plan Internationals rättighetsbaserade strategi ”Child Centered Community Development” (CCCD). Detta innebär att Plan International i alla sina program arbetar tillsammans med barn och ungdomar för att de ska ha kunskap om sina rättigheter, kunna ställa krav på att dessa rättigheter respekteras och för att stärka barnen i deras arbete med att påverka vuxna som fattar beslut som berör dem.

90-konto

Plan International Sverige har 90-konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av intäkterna måste gå till ändamålet och maximalt 25 procent till insamling och administration. Plan International Sveriges kontonummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 900-7311 och 900-7014 (Bankgiro). Plan International Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) – en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer.

Viktiga händelser under året som gått

över en halv miljard kronor i intäkter

Intäkter ökade 2016/17 till 509 miljoner kronor jämfört med 424 miljoner kronor året innan, en ökning med 20 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna ökat med 69 procent vilket skapar ytterligare möjligheter att kunna arbeta  för barns rättigheter och flickors lika villkor. Intäkter från såväl institutionella givare som privatpersoner har ökat under de senaste åren.

Stödet från institutionella givare ökade till 285 miljoner kronor jämfört med 216 miljoner kronor föregående år. Medel från Sida och EU stod för den största delen och uppgick till 236 miljoner kronor (181) respektive 28 miljoner kronor (24). Plan International Sverige har fortsatt att bygga kapacitet för att stödja och aktivt samarbeta med de landkontor som är ansvariga för att genomföra de program som är finansierade med institutionella medel från Sida och EU.

Insamlade medel från privata givare och företag uppgick under verksamhetsåret till 244 miljoner kronor (217). Största delen av de insamlade medlen är regelbundna månatliga betalningar från individuella givare som är barnfaddrar eller temafaddrar. Dessa regelbundna gåvor ger oss större möjligheter till långsiktiga insatser i fält.

Under året har ett antal större kampanjer och aktiviteter genomförts för att samla in pengar. Vi har arbetat på olika sätt för att skapa engagemang och öka förståelsen för bland annat de enorma svårigheterna det innebär att själv vara barn och få barn – #childmothers – vilket är alltför vanligt i många samhällen i världen. Allt fler privatpersoner har valt att stödja vår verksamhet på olika sätt, både som engångsgivare eller som månadsgivare som fadder – det är fantastiskt.

 

Ny global strategi och programstrategi

I november 2016 antog Plan International en ny global strategi för åren 2017-2022. Då beslutades också om ett nytt övergripande syfte för hela federationens arbete:

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Den nya strategin och det nya syftet innebär att Plan International har ett större fokus på flickors rättigheter och flickors särskilda utsatthet. Utgångspunkten kommer även i fortsättningen att vara det breda arbetet för alla barns rättigheter och vi lägger särskild vikt på marginaliserade barn och unga. Strategin innebär att Plan International globalt utvecklar organisationen, effektiviserar arbetssättet och förstärker insatserna för de mest utsatta barnen. Vårt påverkansarbete kommer att öka på alla nivåer.

I enlighet med strategin kommer Plan International också att bredda närvaron med fler program i konfliktdrabbade och svaga länder där kränkningar mot barns, och speciellt flickors, rättigheter är vanligt förekommande. En annan nyhet är att ungdomar och unga vuxna i större utsträckning ska inkluderas i våra program. Plan International har också enats om nya organisationsövergripande värderingar för hur vi ska arbeta tillsammans inom federationen. Dessa kommer att genomsyra allt vårt arbete runt om i världen.

Under 2016 har Plan International Sverige utvecklat en ny programstrategi som kommer att styra prioriteringarna av vårt internationella programstöd. Strategin ligger väl i linje med den globala strategin, våra mål och ramverk. Utgångspunkten är en värld som står inför nya utmaningar som klimatförändringar, konflikter, ojämlikhet och fattigdom, men också inför nya möjligheter som ny teknik och minskad extrem fattigdom.

Strategin klargör vilka geografiska områden som vi kommer att prioritera de närmaste åren, vilka tematiska områden Plan International Sverige ska fokusera på och de arbetssätt som ska genomsyra de program som stöds. De två teman som främst prioriteras är Barns rätt till trygghet och skydd och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Särskilt fokus kommer också i Sverige att läggas på påverkansarbete.

 

En varumärkesplattform tas fram

Under 2016 fick Plan International ett nytt globalt syfte, vilket i sin tur gav en ny global strategi med större fokus på flickor. Det resulterade i att vi även behövde se över den befintliga varumärkesplattformen och då också passa på att förtydliga den eftersom en fullständig varumärkesplattform inte har implementerats. Under våren har därför ett gediget arbete utförts för att skapa en relevant och tydlig varumärkesplattform för att stärka vår tydlighet i intern och extern kommunikation.

Fyra interna workshops har genomförts för att fånga upp det interna perspektivet. En kvalitativ studie med intervjuer med givare, opinionsbildare och styrelsen har gjorts och en kvantitativ studie har utförts med potentiella privata givare för att testa hypoteserna som uppkom i den kvalitativa fasen. Vi har deltagit i den globala processen för att följa hur varumärket utvecklas på global nivå. Utifrån all input skapas en relevant och tydlig varumärkesplattform för Plan International Sverige.

 

Rekord i nyrekryterade faddrar

Under året rekryterades fler faddrar än någon gång tidigare i Plan International Sveriges historia. Vi kunde välkomna 9 000 nya faddrar, och nådde även det högsta antalet faddrar sedan Plan International Sverige bildades 1997. Totalt har vi nu 91 000 faddrar.

Ökningen beror delvis på att vi blivit synligare för allmänheten, där vi informerat tusentals personer om barns rättigheter. Samtidigt har vi också förbättrat vårt digitala arbete och genom det dubblerat fadderrekryteringen via webben. Fadderpengarna är viktiga eftersom de gör det möjligt att planera och driva långsiktiga utvecklingsprojekt.

Under året har vi anordnat fadderträffar i Stockholm, Gävle, Enköping och Göteborg. Tre olika grupper har också följt med på fadderresor till Kenya, Peru och Filippinerna. Under året producerades även 47 filmer från våra programländer som visade hur faddrarnas bidrag gör skillnad.

 

Nordiskt samarbete för katastrofriskreducering

Under det senaste året har Plan International Norge, Plan International Finland och Plan International Sverige genomfört ett pilotprojekt kring humanitärt och katastrofriskreducerande arbete med syfte att kraftsamla och dela kompetens . Det har inneburit att ett gemensamt team satts upp med personal placerad i Oslo, Helsingfors och Stockholm med en gemensam teamledare på Plan International Sveriges kontor.

Vi har under året lyckats bredda vår tematiska och geografiska kompetens utan att behöva nyrekrytera i varje enskilt lands humanitära team. Vi har samordnat vårt nordiska arbete ytterligare, ökat våra intäkter och delat information och kunskap mer effektivt och därmed kunnat frigöra resurser för de insatser som behövs i fält. Genom att slå ihop teamen i de tre nordiska länderna har även utstationering koordinerats och vi har bidragit med personal till fler humanitära insatser än tidigare.

 

Orkan i Haiti och hungersnöd i östra Afrika – två stora insatser

I oktober 2016 drog orkanen Matthew in över Haiti. Tusentals barn och unga förlorade sina föräldrar, sina hem och tillhörigheter. Plan International fanns på plats tidigt och samarbetade med haitiska myndigheter för att kunna förbereda för en effektiv katastrofinsats. Förutom de uppenbara behoven som mat, skydd och filtar säkerställdes också tillgången till rent vatten för att minimera vattenburna sjukdomar som kolera. Plan International satte också fokus på flickors särskilda behov i katastrofer, som mensskydd och skydd mot sexuella övergrepp. Vi finns kvar i Haiti och arbetar för att barn ska kunna fortsätta gå i skolan och för att familjer ska kunna återuppbygga sina hem.

Under våren 2017 stod världen inför ännu en katastrof när allt fler människor i östra Afrika inte hade mat för dagen. Runt 20 miljoner människor drabbades och är drabbade av hungersnöd. FN har utropat den pågående hungerkatastrofen som den värsta på 70 år. Vi var snabbt på plats med livräddande insatser och under två månader koordinerades de projektavtal som Plan International har i landet av en representant från vårt svenska kontor. Vi fortsätter arbeta i regionen och i Sydsudan bland annat i ett projekt med ambulerande skolor och distribution av mat och skydd till barn som drabbas av konflikten. Katastrofen i östra Afrika blev också vår mest omfattande insamling under verksamhetsåret där vi nått över 800 000 barn i Sydsudan, Kenya, Uganda och Etiopien.

 

Ökat barnfokus i FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd har uppmärksammat barns situation i konflikter genom att anta ett antal resolutioner som fokuserar på just denna fråga. Genom dessa resolutioner har ett system satts upp som rapporterar om förövare som begår särskilt grova kränkningar mot barn, såsom rekryterande av barn, dödande och sexuella övergrepp mot barn. I flera länder är Plan International med och samlar in information till dessa rapporter, vilka sedan publiceras av FN:s generalsekreterare.

Som medlem i FN:s säkerhetsråd ingår Sverige i olika arbetsgrupper och kommer till exempel vara ordförande för arbetsgruppen om barn i väpnad konflikt. Plan International Sverige har bjudits in att delta i en referensgrupp för att komma med råd och inspel. Baserat på vår erfarenhet ute i världen har vi lyft fram vikten av att arbeta preventivt med att skydda barn i konflikter, samt argumenterat mot straffrihet för förövare som på olika sätt begått övergrepp mot barn. Av yttersta vikt är att implementera den så kallade nolltoleransen mot sexuellt utnyttjande av barn av medlemmar från fredsbevarande styrkor.

Plan International Sverige har också betonat vikten av att inkludera barn och unga i fredsprocesser, då vi vet att det är avgörande för en hållbar och varaktig fred. Framför allt måste mer ansträngningar göras för att involvera flickor, i linje med Sveriges uttalade feministiska utrikespolitik. Här bygger Plan International Sverige bland annat på vår erfarenhet av att stödja flickors engagemang i fredsprocessen i Colombia.

 

Barnmamma och #childmothers

Under det gångna året fortsatte vi att belysa den kontroversiella frågan om barn som föder barn genom en kampanj och fotoutställningen #childmothers, som vi tagit fram tillsammans med FN:s befolkningsfond, UNFPA.

#childmothers visades första gången i Sverige i Almedalen i juli 2016. På den internationella flickdagen 11 oktober 2016 invigdes utställningen på galleri Kontrast i Stockholm av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, som höll ett brandtal om vikten av att bryta tystnaden kring barnmammor. Därefter turnerade utställningen runt i landet under hösten i samarbete med Sidas Globala kommuner. Varje lansering genererade uppmärksamhet i media.

I mars 2017 invigdes #childmothers i FN:s högkvarter i Genève i samband med öppnandet av Rådet för mänskliga rättigheter. Bland talarna fanns Kate Gilmore, FN:s ställföreträdande höga representant för mänskliga rättigheter och Plan Internationals globala chef Anne-Birgitte Albrechtsen.

För att lyfta frågan i Sverige lanserade vi den digitala kampanjen “Barnmamma” i samband med Tjejmilen i september 2016, där 30 000 löpare tog ställning för att inga barn ska tvingas föda barn. Vi arbetade med skräddarsydd kommunikation för att rekrytera faddrar och kontakter. Ett viktigt nedslag var den internationella flickdagen där vi satsade på stor synlighet med budskap på bland annat Globen och Stureplan i Stockholm. Sakfrågan och kampanjen lyftes även upp i media och via våra ambassadörer. Utöver detta hade vi företagssamarbeten som lånade ut sitt utrymme i sociala kanaler.

Barnmammakampanjen genererade 1 300 faddrar och över 66 000 engagerade sig i våra inlägg i sociala medier. Vi fick 3 600 nya följare i de olika kanalerna och filmerna som spreds hade över 200 000 visningar.

 

Se världen ur en flickas perspektiv

I maj producerades en ny Virtual Reality (VR)-film, den här gången från Bangladesh där fjortonåriga Barsha berättar om hur det är att vara flicka i slummen i ett av världens mest katastrofdrabbade länder. Barsha är ett av många barn som engagerar sig i Plan Internationals katastrofförebyggande arbete. Barns egna engagemang är viktigt, både för att de drabbas först och hårdast av katastrofer och för att de är experter på sin egen situation och kan föra livsviktiga kunskaper vidare.

Erfarenheterna av fjolårets VR-projekt från ett flyktingläger i västra Tanzania visar att VR på ett effektfullt sätt kan öka medvetenheten om hur situationen ser ut för barn runtom i världen – inte minst i områden dit få åker frivilligt. Filmen lanserades under Almedalsveckan i början av juli.

 

Programfokus under året

Plan Internationals programverksamhet har under verksamhetsåret fokuserat på åtta områden: barns tidiga utveckling och hälsa, vatten, sanitet och hygien, barns deltagande, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, barns trygghet och skydd, utbildning, katastrofarbete och ekonomisk säkerhet.

Barns tidiga utveckling och hälsa

Varje dag dör fler än 16 000 barn under fem år. Plan International arbetar för att förebygga och förhindra det, och för att alla barn ska få en så bra start i livet som möjligt. De första åtta åren är den viktigaste fasen i livet. Då utvecklas de fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågorna. 2015 dog sex miljoner barn innan de fyllt fem år, nära hälften under sin första månad. De allra flesta dödsfall hade kunnat förebyggas med enkla, kända och billiga metoder. Bland de runt 2,7 miljoner barn som dör innan de blivit en månad är orsakerna oftast komplikationer vid förlossning, lunginflammation, diarré eller malaria.

Plan International arbetar med barns tidiga utveckling genom att fokusera på barn upp till åtta år. Vi arbetar för att höja sakkunskapen hos de befintliga nationella hälsosystemen och för att påverka beslutsfattare.

Många utmaningar kräver ett helhetsperspektiv och därför kombinerar vi aktiviteter som barn- och mödrahälsovård, tillgång till näringsriktig mat och förebyggande aktiviteter med sexualundervisning och information om preventivmedel. Under verksamhetsåret har fler än 225 000 hälsoarbetare och volontärer har utbildats i barns hälsa och utveckling och över 10 000 hälsocenter har byggts eller förbättrats.

Barn- och mödrahälsovård

Ett barns överlevnad och hälsa är nära sammankopplat med mammans hälsa. Plan International arbetar därför med att öka tillgången till mödrahälsovård som till exempel kontroller under graviditeten, säkra förlossningar och eftervård för både mamma och barn.

Stöd till föräldrar och vårdnadshavare

Föräldrar och andra vårdnadshavare har en avgörande roll för barns utveckling under de första åren. I Uganda arbetar Plan International bland annat med att undervisa föräldrar om vikten av näringsrik kost för barn, mammans hälsa och vikten av kärlek och respekt i familjen. Mammor, pappor och andra vårdnadshavare uppmanas att delta i undervisningen tillsammans med sina barn. Hittills har programmet nått uppskattningsvis 22 000 barn.

Förskolor för framtiden

Forskning visar att förskoleverksamhet främjar barns utveckling och framtida resultat i skolan och därför lägger grunden för en tryggare framtid. Plan International arbetar aktivt för att påverka regeringar och lokalsamhällen så att barn ska få gå i förskolan, och att fler lärare utbildas.

I Kina finns en samhällsstruktur med lokala samlingscenter som också är till för barn. Tanken är att centren ska vara en del av landets skyddssystem för barn, men organisationen har brister eftersom personalen är dåligt utbildad vad gäller barns skydd mot våld. Plan International i Kina har därför utvecklat en modell för att utbilda lokala organisationer och myndigheter så att de tidigt kan identifiera barn som riskerar att bli utsatta för våld.

Vatten, sanitet och hygien

Smutsigt vatten och dålig hygien är orsaken till att 1 400 barn dör dagligen. Plan International arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden.

Ungefär en miljard människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus. Närmare 50 procent av alla skolor i låginkomstländer saknar vatten och toaletter. De här bristerna ökar risken för många vanligt förekommande sjukdomar som hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri och diarré. Vatten och sanitet tillhör de mest akuta behoven i samband med konflikter och kriser och har stora effekter på både hälsa och skydd av flickor och kvinnor.

Flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt

För att kunna sköta sin hygien, speciellt vid mens, krävs tillgång till toaletter, vatten och hygienartiklar. Bristen på det gör att många flickor hoppar av skolan när de får sin menstruation eller undviker att komma de dagar då de har mens. Flickor halkar därför ofta efter i skolgången vilket ökar risken för att de avslutar sina studier i förtid, har svårare att hitta kvalificerade jobb och därför svårare att ta sig ur fattigdom.

Utan toaletter tvingas flickor och kvinnor ofta att uträtta sina behov på undanskymda platser och vänta tills det är mörkt ute. Det kan innebära både en hälso- och säkerhetsrisk. Brist på separata toaletter för flickor och pojkar i skolor ökar risken för övergrepp, därför arbetar vi för att öka tillgången till åtskilda hygienutrymmen. Flickor och kvinnor bär dessutom ofta det största ansvaret för att hämta vatten till hushållet och kan tvingas gå långa, osäkra sträckor.

Vårt mål är att barn och unga ska få sin rätt till hälsa och välmående tillgodosedd genom rent vatten och goda sanitära förhållanden. En viktig del i arbetet är att säkerställa att det finns toaletter och latriner. Plan International arbetar också för att främja bättre hygien genom att informera och motivera barn och vuxna. I informationsarbetet ingår också kunskapsspridning om mens och att verka för att öka tillgången till mensskydd. Vi arbetar också för att bryta tabun kring mens genom att involvera pojkar och män i samtal kring hur flickor och kvinnors kroppar fungerar. I några av länderna har flickor och kvinnor lärt sig att tillverka bindor både för eget bruk och till försäljning.

Barns deltagande

Barn och unga har inte sällan för lite inflytande över beslut som påverkar deras liv. Men de är ofta en del av att hitta lösningar på problemen. Enlig FNs barnkonvention har barn rätt att utrycka sin mening om frågor som berör dem och deras åsikt ska tas i beaktande när beslut fattas. Den rätten blir starkare ju äldre barnet är. Men för att barn skall kunna delta måste de ha tillräcklig kunskap.

Vi arbetar därför för att barn ska få information om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken som är anpassad till olika behov och förutsättningar. På så sätt kan barn lättare organisera sig och påverka samhället, få kunskap om hur de kan skydda sig mot fara och veta hur samhällets system för skydd av barn fungerar.

Barns deltagande är inte bara en rättighet utan också en metod för att skapa och genomföra projekt som håller god kvalitet och fokuserar på rätt saker. Projekt för att stärka barn- och ungdomsgrupper och organisationer genomförs i nästan alla våra programländer. Barn och unga ges utrymme att träffas och diskutera frågor och problem som rör dem. De får sedan hjälp och möjlighet att föra fram synpunkter och idéer till beslutsfattare. Vi arbetar också för att öka kunskapen om barns rättigheter bland beslutsfattare och andra vuxna med budskapet att det är en skyldighet och en självklarhet att respektera och lyssna på barn.

Barn som en del av lösningen

Vi förespråkar att barns röster blir hörda i allt från internationella toppmöten till lokala samhällen. I flera länder i Afrika använder vi en metod där processen innebär att barn själva identifierar problemen, diskuterar lösningar, föreslår dem för beslutsfattare och följer upp att de åtgärdats. I ett distrikt i Rwanda stoppades barnarbete i en tegelstensfabrik efter att barn och unga uppmärksammat myndigheterna på problemen.

Ett annat exempel är fredsprocessen i Colombia. Barn och unga som drabbats av konflikten är viktiga aktörer för att bygga ett nytt samhälle. Därför har Plan International gett stöd till barn- och ungdomsgruppers organisering kring fredsprocessen. Genom att rikta stöd till flickor säkerställs att deras speciella situation också lyfts fram.

Plan International utformar också stöd vid katastrofer och kriser. I samband med jordbävningen i Nepal 2015 gjordes en studie som involverade barn som drabbats av katastrofer. Studien identifierar de mest effektiva, innovativa och säkra sätten att engagera barn och ungdomar före, under och efter en katastrof.

Internationellt påverkansarbete

FN:s kommitté för barnets rättigheter är den internationella kommittén som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen respekteras i de länder som har ratificerat den. Plan International har tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer rapporterat till kommittén och övriga institutioner med mandat att övervaka länders åtaganden. Vi har aktivt involverat barn som själva beskrivit brister, kränkningar och förbättringsåtgärder. Rapporterna används för att följa upp, påverka och påminna staterna om vad som behöver göras för att barns rättigheter ska förverkligas.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Över hela världen växer barn och unga upp med otillräcklig information om sex och samlevnad och utan tillgång till preventivmedel eller ungdomsmottagningar. Det gör det svårt att fatta beslut om när – och med vem – man vill ha sex, gifta sig eller skaffa barn. Detta får ödesdigra konsekvenser.

Varje år föder miljontals flickor barn innan de fyllt 18 år. Många blir gravida mot sin vilja, som ett resultat av sexuellt våld eller för att de inte har tillgång till information och preventivmedel. Uppskattningsvis dör 70 000 flickor mellan 10 och 19 år varje år av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Tidiga graviditeter är ofta kopplade till barnäktenskap. Varje år gifter sig 15 miljoner flickor under 18 år, med fysiska och psykiska problem som följd. Sociala och kulturella normer och traditioner bidrar starkt till att barnäktenskap fortsätter att vara vanliga.

Tillgång till kunskap

Våra projekt fokuserar främst på att barn och unga ska ha tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och ungdomsmottagningar. Med ökad kunskap kan unga fatta välinformerade beslut. Vi arbetar också för att förändra normer och tabun kring ungas sexualitet. Här förs en dialog med vuxna om barn och unga och vikten av sexualundervisning och preventivmedel och hur det går att motverka könsbaserat våld och skadliga sedvänjor.

Plan International bedriver också påverkansarbete tillsammans med andra organisationer för att förändra lagar som rör de här frågorna.

Förändrade normer och könsroller

Plan International har utvecklat en modell för att främja jämställdhet och flickors rättigheter. Vi engagerar och mobiliserar ungdomar och diskuterar deras och samhällets syn på könsroller och stereotyper. Modellen har främst introducerats i Latinamerika och har bland annat bidragit till att pojkar fått en mer positiv inställning till användandet av preventivmedel.

Barns trygghet och skydd

Plan International har som målsättning att barn och unga ska skyddas mot alla former av våld i alla miljöer, och att alla stater ska ta sitt ansvar för att skapa samhällen där de kan känna sig trygga. Det är svårt att uppskatta hur många barn som drabbas av våld globalt. En stor del av våldet är osynligt och varken rapporteras eller dokumenteras. Var femte minut dör ett barn till följd av våld och en miljard barn utsätts regelbundet för fysisk bestraffning. Våld mot barn får ofta allvarliga konsekvenser för barnets fysiska och psykiska hälsa under resten av livet. På dagordningen för Agenda 2030 markeras tydligt att barn är viktiga för att skapa en bättre och mer inkluderande värld, under förutsättning att de växer upp utan fruktan och utan att utsättas för våld. Barn behöver trygga samhällen, stabila familjer och offentliga institutioner som har kapacitet och resurser att tillvarata deras intressen.

Arbete på olika nivåer

Barnen och deras lokalsamhällen uppmuntras att vara delaktiga i att forma skyddssystem. Vi samarbetar med regeringar, offentliga institutioner och myndigheter för att stärka dem i arbetet mot våld mot barn. Vi arbetar också för att bidra till ökad samordning mellan myndigheter och samhällsfunktioner som polis, socialtjänst, skola och rättsväsende för att säkerställa att de möter barn på barnens villkor. Plan International arbetar också med barn som är särskilt utsatta som till exempel minoritetsgrupper, barn med funktionshinder och flickor. Vi är särskilt aktiva i kampen mot trafficking, barnarbete, sexuellt våld och skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning.

Förändring inifrån

I Etiopien har Plan International under året arbetat för att stärka flickors rättigheter och motverka att de utsätts för skadliga sedvänjor som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och sexuellt våld. Projektet har nått ut till 30 000 barn. Genom utbildningar ökar medvetenheten vilket förhoppningsvis bidrar till en positiv förändring. För att ge bättre stöd till barnen utbildades 13 000 vårdnadshavare, religiösa ledare, lärare och volontärer. De här grupperna arbetar nu för att regeringen ska skapa lagar för att stoppa skadliga sedvänjor och få erkännande även på distriktsnivå. Arbetet har lett till att distriktsdomstolar etablerat ett system för att hantera kvinnors och barns fall med särskilda domare, åklagare och polismän som är specialutbildade i barnrättsperspektivet i juridiska processer, med särskilt fokus på våld mot barn.

I Västafrika har Plan International stöttat projekt för att motverka våld i skolorna, framförallt kroppsbestraffning och sexuellt utnyttjande av barn. Speciella brevlådor har placerats ut där barn har kunnat lämna klagomål anonymt. En kommitté med representanter bland lärare, föräldrar och myndighetspersoner har läst innehållet och handlingsplaner har genomförts. Lärare har fått utbildning i alternativa disciplinmetoder och elever har fått stöd att organisera sig i elevråd. Flera skolor rapporterade att våldet i skolan minskade drastiskt efter åtgärderna.

Plan International stödjer födelseregistrering och alla barns rätt till ett namn och en nationalitet. Det är ofta nyckeln till en lång rad rättigheter som att få gå i skolan, få vård eller skydd. Vi informerar vårdnadshavare och ger stöd till myndigheter för digital registrering. Sedan 2005 har Plan International hjälpt till att registrera över 40 miljoner barn.

Barns rätt till utbildning

Varje barn har rätt till utbildning, men många hindras bland annat på grund av fattigdom, kön, funktionshinder, språk eller kultur. Plan International arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att slutföra grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, i en trygg miljö, utan att diskrimineras.

Från lokal till global nivå

Plan International verkar på alla nivåer för att alla barns rätt till utbildning ska bli verklighet. Genom att arbeta med ett lands regering påverkar vi lagar och policys och vi engagerar oss för att se till att lagar följs och att beslutsfattare hålls ansvariga. För att barn ska få en bra skolmiljö samarbetar vi på lokal nivå med skolledning, lärare och vårdnadshavare. Det kan handla om att utveckla utbildningsmaterial och undervisningsmetoder eller om att stärka elevråd för ökat elevinflytande.

På global nivå bidrog Plan International under 2016 till att utbilda närmare 45 000 lärare och volontärer inom skolsystemet. Vi medverkade också till att 2 500 skolor byggdes eller renoverades. Plan International har bidragit till att flickor och pojkar har fått bättre förutsättningar till en utbildning av god kvalitet i en säkrare skolmiljö.

Stärkt medvetenhet och nya färdigheter

Att utveckla lärarnas pedagogiska färdigheter har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa en bättre miljö i skolan. Ett exempel är Togo där Plan International stödjer kompetensutvecklande aktiviteter där lärare får utbildning i att integrera jämställdhet i sin undervisning. Lärarna har också fått lära sig nya metoder för att undervisa utan våld eller annan fysisk bestraffning. Det bidrar till att förbättra kvaliteten och har gjort skolan till en mer attraktiv och säker plats för barn.

Ett effektivt utbildningssystem behöver ha kapacitet att hantera katastrofer som kan påverka barns säkerhet i skolorna. I Asien stödjer Plan International ett regionalt projekt som syftar till att skapa en tryggare skolmiljö genom att lära ut hur det går att förebygga och hantera till exempel häftigt regn. Till exempel har initiativet på Östtimor bidragit till att barnen vet hur de kan förebygga kriser, men också vad de ska göra om det uppstår extrema vädersituationer.

Utbildning och jämställdhet

När Plan International genomför program för utbildning tar vi alltid hänsyn till flickors särskilda situation. Målet är att ge flickor och pojkar samma möjlighet att slutföra grundskole- och gymnasieutbildning, men ofta finns det både ekonomiska och kulturella förklaringar till varför färre flickor än pojkar slutför utbildningen. Många flickor tvingas hoppa av på grund av graviditet, barnäktenskap eller för att de måste hjälpa till hemma. Ibland har fattiga familjer inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras ofta pojkarnas utbildning.

Plan International arbetar för att förändra värderingar och attityder kring flickors utbildning. En viktig del är att engagera pojkar och män för att förändra attityden i samhället. I Rwanda bidrar Plan International till ökat engagemang genom skolföreningar för pojkar där det förs en dialog om de normer som finns i samhället. Tillsammans med jämställdhetsanpassade undervisningsmetoder leder detta till bättre lärandemiljö för både flickor och pojkar.

Katastrofarbete

Katastrofer drabbar barn hårdast. De har mindre motståndskraft mot sjukdomar och undernäring och riskerar att få hela sin trygghet raserad. Dessutom ökar risken att utsättas för olika former av övergrepp och exploatering. Runt om i världen finns Plan International på plats före, under och efter en katastrof.

Under 2016 bistod Plan International med katastrofinsatser i över 25 länder. Vi arbetar också i många utdragna katastrofer runt om i världen. Ofta leder dessa katastrofer till ett stort antal flyktingar som är i behov av stöd under lång tid. Under året arbetade Plan International bland annat med barn på flykt i Jordanien, Sydsudan, Etiopien, Uganda, Kamerun och Tanzania.

Humanitära behov i Burundi-krisen

Över en miljon människor är i behov av hjälp och drygt 300 000 burundier, mestadels barn och kvinnor, har tvingats fly sedan våren 2015 då konflikten i Burundi blossade upp igen. 200 000 av dem som flytt bor i överfulla flyktingläger i Tanzania. De är i stort behov av skydd, mat, rent vatten, sanitet och skolor.

De humanitära behoven är enorma och Plan International har bidragit med både finansiellt och personellt stöd i form av expertis på plats. Vi har etablerat barnsäkra platser där barn får möjlighet till utbildning, lek och psykosocialt stöd. Plan International ansvarar för ensamkommande flyktingbarn i lägren och utbildar fosterfamiljer som kan ta emot barn.

Barn hårt drabbade av Boko Haram

Konflikten kring Chad-sjön har resulterat i en av Afrikas värsta kriser med allvarliga och omfattande humanitära behov. Våldsamma attacker från Boko Haram i kombination med motangrepp från militären har intensifierat konflikten. Över 17 miljoner människor är drabbade. Attackerna har koncentrerats till nordöstra Nigeria men har spridit sig till grannländerna Kamerun, Chad och Niger.

Barnen är hårt drabbade av brutalt våld i olika former. Flickor har kidnappats för tvångsäktenskap och sexuellt slaveri och både pojkar och flickor har blivit tvångsrekryterade till väpnade grupper. Plan International har intensifierat ansträngningarna för att ge stöd och katastrofhjälp till barn och deras familjer i mer än 25 länder.

Väderfenomen med svåra följder

Väderfenomenet El Niño leder till att vissa områden drabbas av stora översvämningar på grund av kraftig nederbörd, samtidigt som andra länder får så lite regn att det leder till svår torka. Miljoner barn och familjer drabbas av svält och fattigdom när torkan slår ut skördarna. Dessutom kan El Niño leda till en ökning av malaria, denguefeber, diarré och kolera.

Den humanitära situationen under 2016 var den värsta på 30 år. Plan International genomförde katastrofinsatser i de värst drabbade länderna, bland annat i Mellanöstern, Nigeria, Sydsudan, Haiti och Etiopien. Vårt humanitära stöd fokuserade på att säkerställa tillgång till skydd, skola, mat och vatten samt förbättra sanitet och psykosocial hälsa. I Zimbabwe valde Plan International att i samband med matdistribution också bistå med kontantbaserat stöd till dem som drabbats hårdast av torkan.

Skolprogram för säkrare skolor

Plan International har under 2016 fortsatt att arbeta för barns rätt till en trygg skolgång genom att stärka deras motståndskraft mot kriser och katastrofer. Program för säkrare skolor pågår för närvarande i 33 länder och når nästan 1,5 miljoner barn. Vi arbetar för att öka kunskapen hos lärare och elever om risker som påverkar barnen i en naturkatastrof. Alla aktiviteter har ett barnrättsperspektiv där övningar varvas med lek och baseras på barnens egen kartläggning av de befintliga riskerna. Vi arbetar också med att göra skolbyggnaderna mer motståndskraftiga och säkra. Arbetet är tätt sammankopplat med att bygga ut ett riskreduceringssystem inom hela skolsystemet. Till exempel har våra program för säkrare skolor tagits upp på nationell nivå på Filippinerna, i Indonesien och Thailand.

Ekonomisk säkerhet

En viktig del av en ung persons liv är att förbereda sig för yrkeslivet, kunna försörja sig, ta hand om en familj och vara en aktiv samhällsmedborgare. Men många unga får inte den utbildning och erfarenhet de behöver för att säkra sin framtid. Sannolikheten att de fortsätter ett liv i fattigdom är därför stor.

Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska få bra förberedelser inför arbetslivet. Vi arbetar för att ge dem relevant information och utbildning. Det handlar om att erbjuda yrkesutbildning som är anpassad till efterfrågan på arbetsmarknaden, att skapa kontakter med arbetsgivare och att stötta ungas företagande. Under året deltog över 256 000 personer i utbildningar om nya försörjningsmöjligheter och tekniker, bland annat inom jordbruk, entreprenörskap och yrkesutbildningar.

Sparande för ett stabilt liv

En annan viktig del i arbetet med ekonomisk säkerhet är att ge hushåll möjlighet att spara för att minska sin sårbarhet. Under året gav Plan International globalt stöd till över 43 000 mikrofinansorganisationer och lokala spargrupper. Genom att delta i spargrupper kan unga få tillgång till kapital för att starta en verksamhet. De får också utbildning och mentorskap i företagande.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för social och ekonomisk utveckling. Vi bedriver påverkansarbete för att få regeringar att prioritera frågorna och driva politik som till exempel stöttar ungas inträde på arbetsmarknaden.

Företagssamarbeten för nya möjligheter

Under verksamhetsåret avslutade Plan International projektet “A Working Future”, ett samarbete mellan det globala företaget Accenture, lokala ugandiska företag, Sida och Plan International för att skapa jobb för 12 000 ungdomar på landsbygden i Uganda. Målet var att ge ungdomar bättre ekonomiska förutsättningar och relevanta yrkeskunskaper som svarar mot de lokala företagens efterfrågan, så att de antingen kunde anställas eller starta egna företag.

Med finansiellt och tekniskt stöd från Sida och i samarbete med lokala företag har vi genom den här modellen bidragit till att förändra livet för unga människor på landsbygden. Framför allt genom att säkra tillgång till finansiering genom att organisera spargrupper och skapa tillgång till krediter, ge yrkesrelevant utbildning och länka ungdomarna till arbetsmöjligheter.

“A Working Future” har sedan 2012 bland annat bidragit till att 99 procent av de deltagande ungdomarna har fått ett arbete och att deras sparande har ökat med 633 procent. Förutom att ungdomarnas ekonomiska säkerhet har förbättrats säger även 95 procent att de känner sig nöjdare och har fått bättre självförtroende. Ambitionen är att under 2017 sprida arbetet i och utanför Uganda så att fler unga kan få en tryggare framtid.

Resultat och ställning

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 2016/17 till 509 miljoner kronor (424), en ökning med 20 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna ökat med 69 (41) procent. Ökningen är resultatet av en medveten satsning att öka intäkterna för att därigenom kunna arbetat mer för barns rättigheter och flickors lika villkor. Av intäkterna stod de 91 000 (82 000) barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för 191 miljoner kronor (180), vilket motsvarar 37 procent (42) av de totala verksamhetsintäkterna. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har ökat stadigt de senaste åren för att 2016/17 uppgå till 266 miljoner kronor (206) och utgöra 52 procent (49) av de totala verksamhetsintäkterna. Övriga insamlade medel bestod av bidrag från Radiohjälpen, Svenska Postkodföreningen, H&M Foundation och gåvor från allmänhet och företag.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plans internationella program via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Den totala summan överförda medel uppgick under året till 360 miljoner kronor (305). Inkluderande detta belopp uppgick det totala internationella programstödet till Plan International till 395 miljoner kronor (335). De nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag som utförs inom Sverige) uppgick till 27 miljoner kronor (22). Ökningen beror bland annat på ökad aktivitet gällande information och opinionsbildning, där kampanjen #childmothers är ett exempel.

Under året har Plan International Sverige rekryterat ett stort antal nya faddrar där majoriteten värvats via så kallad Face-to-Face-rekrytering. Samtidigt blir digitala kanaler allt viktigare i insamlingsarbetet. De totala insamlingskostnaderna uppgick under året till 65 miljoner kronor (49), där satsningen på att öka intäkterna avspeglas i insamlingskostnaderna. Kostnaderna för administration uppgick till 17 miljoner kronor (18).

Insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter är i stort sett oförändrade sedan föregående år och uppgick till 16,0 procent (15,9). Enligt Svensk Insamlingskontroll får maximalt 25 procent av intäkterna användas till insamling och administration.

Nyckeltal moderstiftelsen

Belopp i tusental kronor2016/172015/162014/152013/142012/13
Totala verksamhetsintäkter509 445423 543428 633309 614301 997
Ändamålskostnader422 305356 876358 056263 253255 914
Andel av totala verksamhetsintäkter
 - Insamlade medel48%51%50%59%60%
 - Offentliga bidrag52%49%50%40%39%
 - Insamlingskostnader12,7%11,5%12,0%11,4%9,6%
 - Administrationskostnader3,4%4,4%3,9%5,4%5,6%
 - Insamlings- och administrationskostnader16,0%15,9%15,9%16,9%15,2%
Medeltal anställda7569616259

Övrig icke-finansiell information

Placeringspolicy Finansiella instrument

Plan International Sverige har som policy att inte placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel ska förvaltas på sedvanliga bankkonton. Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål.

Anställda

Medeltalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret 80 (72), varav 75 (69) i Plan International Sveriges insamlingsstiftelse och 5 (3) i Plan Produktion och Försäljning AB.

Kompetensutveckling sker löpande för personalen på både individuell nivå och gruppnivå. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella samarbetet och deltar i workshoppar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan International som en global organisation.

Kraft läggs på en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och fackliga företrädare.

Volontärer och praktikplatser

Under året har drygt 200 volontärer och översättare arbetat ideellt för Plan International Sverige. Deras gemensamma insatser motsvarar drygt fyra heltidsanställda. Dessutom har kontoret tagit emot sex praktikanter och två personer som arbetstränat under året. Vi har också ordnat elva introduktionsmöten för nya volontärer.

Plan International Sveriges ungdomsråd

Plan International Sveriges Ungdomsråd (PUR) valde under året att dela upp sig i två grupper. Den yngre gruppen bestod av tio ungdomar mellan 13 och 18 år, och fokuserar på att sprida kunskap om barnkonventionen. Den äldre gruppen bestod av åtta ungdomar i åldrarna 15-19 år, och fokuserar på att stärka ungas interna inflytande i organisationen både på nationell och på internationell nivå. Totalt rekryterades tre nya medlemmar. Ungdomsrådet fungerar som råd- och inspirationsgivare till Plan International Sverige och som kunskapskälla för att bidra med ett barn- och ungdomsperspektiv.

På Internationella flickdagen den 11 oktober genomförde Plan International så kallade “take overs” över hela världen där unga tjejer fick ta plats i det offentliga rummet. Jennie Gustafsson och Elma Huskic PUR var två av dem. Elma ersatte chefen för Plan Internationals kontor i Geneve och Jennie tog över rollen som FN:s generalsekreterare i Geneve där hon bland annat diskuterade en kampanj om de globala målen för hållbar utveckling. Under året har ungdomsrådets medlemmar utbildats som ambassadörer för de globala målen med stöd av Sida. Ungdomarna har i sin tur besökt ungdomsmässor och festivaler och där nått tusentals unga i samtal.

Plan International Sverige fortsätter att ha en representant i det globala ungdomsrådet där Sanjidul Huda har ersatt Tova Andersson. Det innebär att Plan International Sverige är med och påverkar med ett ungdomsperspektiv på högsta globala nivå och ger oss möjlighet att arbeta med unga från hela världen. Vår svenska representant har vid två tillfällen under året suttit som observatör på Members Assembly, organisationens högsta beslutande organ.

Plan International Sveriges framtid

En ny global strategi stärker och fokuserar Plan Internationals arbete för barns rättigheter med ett särskilt fokus på flickors lika villkor. Strategin beslutades på Members’ Assembly, Plan Internationals högsta beslutande organ, i juni 2017 och innebär en kraftsamling och en tydlighet kring vad hela organisationen ska uppnå till 2022.

Med utgångspunkt i den globala strategin har nu Plan International Sverige påbörjat arbetet med att formulera hur vi på bästa sätt kan bidra till det globala arbetet genom att revidera visionen och de långsiktiga målen för 2022. I den globala strategin ingår också riktlinjer för ett konstruktivt och tillitsfullt arbetsklimat. Som ett led i detta utvecklar vi arbetet med ledar- och medarbetarskap. Samtidigt pågår verksamhet för att öka stödet till nya och innovativa program från institutionella och privata givare. I den nya globala strategin får påverkansarbetet en central och viktig roll, vilket även kommer bidra till en starkare synlighet för Plan International Sverige i den svenska debatten.

Förvaltning, styrning och ledning

Styrelsen är Plan International Sveriges högsta beslutande organ, i enlighet med stiftelseurkunden, då Plan International Sverige är organiserad som en stiftelse. Plan International Sverige följer FRIIs kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med hög grad av transparens. I enlighet med FRIIs kvalitetskod har vissa styrdokument upprättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens hemsida, inklusive arbetsordning för styrelsen och beskrivning hur styrelseledamöter tillsätts. För den löpande verksamheten finns ett kansli som leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen.

Ytterligare styrdokument har upprättats gällande bland annat instruktion till generalsekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, ekonomi, uppföljning, internkontroll, riskhantering och insamling.

Vartannat år ska stiftelsen till FRII insända en av revisorn bestyrkt försäkran att samtliga krav enligt kvalitetskoden uppfyllts. Detta gjordes senast för verksamhetsåret 2015/2016 och är aktuellt nästa gång för verksamhetsåret 2017/2018.

Styrelsen bestod under verksamhetsåret av Marianne Barner (ordförande), Lars Benon (vice ordförande till november), Pär Lager (vice ordförande från november), Ulrika Cronenberg-Mossberg, Claes de Faire, Marika Fahlén, Ingalill Karlsson, Catharina Limmerfelt, Carl Lindgren, David Orlic och Johanna Schiratzki.

Marika Fahlén och Lars Benon avgick i november 2016 samt Johanna Schiratzki i juni 2017 då de fullgjort maximalt antal mandatperioder i styrelsen. Claes de Faire avgick på grund av tidsbrist i februari 2017 och Carl Lindgren valdes till ny ledamot vid samma möte.

Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid samtliga möten under deras respektive mandatperiod, förutom Ulrika Cronenberg-Mossberg, Catharina Limmerfelt och Johanna Schiratzki som varit frånvarande vid ett möte vardera samt Claes de Faire och David Orlic som varit frånvarande vid två möten vardera.

Plan International Sveriges Ungdomsråd har observatörer i styrelsen vilka under året utgjordes av Jennie Gustafsson (studerande) och Hannah Staxäng (studerande).

Plan International Sveriges kansli leds av en generalsekreterare i samråd med en ledningsgrupp. Mariann Eriksson tillträdde som generalsekreterare 1 december 2016 och efterträdde Anna Hägg-Sjöquist som varit generalsekreterare sedan 1997. Mariann har en lång karriär inom både näringslivet och den ideella sektorn och är en erfaren ledare, senast som marknadsdirektör på Världsnaturfonden i Sverige. Ledningsgruppen består, utöver generalsekreteraren, av programchef Pia Stavås Meier, kommunikations- och insamlingschef Johan Bååthe, verksamhetsutvecklingschef Bertil Jungmar samt HR-chef Helena Ölander.

Revisor i Plan International Sverige är PricewaterhouseCoopers AB med Jonas Grahn som huvudansvarig revisor.

Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter.

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om året som gått ekonomiskt.