Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Koncern

Koncern
Resultaträkning

 Not2016-07-01
2017-06-30
2015-07-01
2016-06-30
VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor2223 681 337206 955 934
Bidrag2285 468 218216 036 211
Övriga intäkter3281 9431 269 417
Nettoomsättning42 954 323537 757
Summa verksamhetsintäkter512 385 821424 799 319

 

VERKSAMHETSKOSTNADER5.6  
Ändamålskostnader
 - Internationella program-395 104 284-334 876 302
 - Nationella program-29 308 757-22 862 615
Insamlingskostnader-65 020 850-48 948 904
Administrationskostnader -17 609 282 -18 673 657
Summa verksamhetskostnader-507 043 173-425 361 478

 

Verksamhetsresultat5 342 648-562 159

 

Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter och valutakursvinster1 216282 607
Räntekostnader och valutakursförluster -157 513 -4 449
Summa resultat från finansiella investeringar-156 297278 158
Resultat efter finansiella investeringar5 186 351-284 001
Skatt0-8 183
Årets resultat5 186 351-292 184

Koncern
Balansräkning

TILLGÅNGARNot2017-06-302016-06-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar7
Balanserade utgifter för programvara916 4071 532 889
Materiella anläggningstillgångar8
Nedlagda utgifter på annans fastighet2 089 9710
Inventarier1 225 63636 161
Summa anläggningstillgångar4 232 0141 569 050
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar322 447143 111
Övriga fordringar363 918915 439
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter10 2 282 581 5 884 503
Summa kortfristiga fordringar2 968 9466 943 053
Kassa och bank83 971 556 68 425 806
Summa omsättningstillgångar86 940 50275 368 859
SUMMA TILLGÅNGAR91 172 51676 937 909

 

EGET KAPITAL OCH SKULDERNot2017-06-302016-06-30
Eget kapital11
Ändamålsbestämda medel6 947 2781 708 804
Reserverat kapital 10 000 00010 000 000
Balanserat kapital 159 167211 290
Summa eget kapital17 106 44511 920 094
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder8 886 16211 096 630
Skuld ej nyttjade bidrag1230 828 37745 379 155
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag1320 743 978-
Skatteskulder453 218294 014
Övriga skulder1 301 9861 174 135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter1411 852 3507 073 881
Summa kortfristiga skulder74 066 07165 017 815
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 172 51676 937 909

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALÄndamålsbestämda medel, not 11Reserverat kapitalBalanserat kapitalÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående balans1 708 80410 000 000211 29011 920 094
Årets resultat5 186 3515 186 351
Disposition av årets resultat 5 238 474 --52 123-5 186 3510
Utgående balans6 947 27810 000 000159 167017 106 445

 

Kassaflödesanalys 2016-07-01-
2017-06-30
2015-07-01-
2016-06-30
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetsresultat5 342 648-562 159
Avskrivningar2 062 4711 489 838
Erhållen ränta1 216282 607
Betald inkomstskatt0-8 183
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter-157 513-4 449
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital 7 248 8221 197 654
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar3 974 107-5 158 489
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder9 048 25627 252 691
Kassaflöde från den löpande verksamheten20 271 18523 291 856
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar-4 725 435-856 250
Kassaflöde från investeringsverksamheten-4 725 435-856 250
Ökning (+)/Minskning (-) av kassa och bank15 545 75022 435 606
Kassa och bank medel vid årets början68 425 80645 990 200
Kassa och bank vid årets slut83 971 55668 425 806

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om året som gått ekonomiskt.