Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Moderstiftelse

Moderstiftelse
Resultaträkning

 Not2016-07-01
2017-06-30
2015-07-01
2016-06-30
VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor2223 681 337206 955 934
Bidrag2285 468 218216 036 211
Övriga intäkter3295 943551 757
Summa verksamhetsintäkter509 445 498423 543 902

 

VERKSAMHETSKOSTNADER5.6
Ändamålskostnader:
 - Internationella program-395 104 284-334 876 302
 - Nationella program-27 200 261-22 000 004
Insamlingskostnader-64 569 990-48 764 451
Administrationskostnader-17 175 868-18 496 342
Summa verksamhetskostnader-504 050 403-424 137 099

 

Verksamhetsresultat 5 395 095-593 197

 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och valutakursvinster892282 007
Räntekostnader och valutakursförluster-157 513-4 449
Summa resultat från finansiella investeringar-156 621277 558
Årets resultat5 238 474-315 639

 

Fördelning av årets resultat   
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)5 238 474-315 639
Förändring av reserverade medel avseende ändamålet-5 238 474315 639
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital00

Moderstiftelse
Balansräkning

TILLGÅNGARNot2017-06-302016-06-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar7
Balanserade utgifter för programvara916 4071 532 889
Materiella anläggningstillgångar8
Nedlagda utgifter på annans fastighet2 089 9710
Inventarier1 225 63636 161
Finansiella anläggningstillgångar9
Aktier svenskt dotterbolag1 000 0001 000 000
Summa anläggningstillgångar5 232 0142 569 049
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar13 52969 611
Fordringar hos dotterbolag482 356-
Övriga fordringar231 452804 845
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter102 212 5815 814 503
Summa kortfristiga fordringar2 939 9186 688 959
Kassa och bank82 075 33567 268 118
Summa omsättningstillgångar85 015 25373 957 077
SUMMA TILLGÅNGAR90 247 26776 526 127

 

EGET KAPITAL OCH SKULDERNot2017-06-302016-06-30
Eget kapital11
Ändamålsbestämda medel6 947 2781 708 804
Reserverat kapital10 000 00010 000 000
Balanserat kapital00
Summa eget kapital16 947 27811 708 804
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder8 537 0298 961 872
Skuld till dotterbolag-2 452 661
Skuld för ej nyttjade bidrag1230 828 37745 379 155
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag1320 743 978-
Skatteskulder453 218294 014
Övriga skulder1 181 800972 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter1411 555 5876 756 882
Summa kortfristiga skulder73 299 98964 817 323
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER90 247 26776 526 127

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALÄndamålsbestämda medel, not 11Reserverat kapitalBalanserat kapitalÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående balans1 708 80410 000 000011 708 804
Årets resultat5 238 4745 238 474
Disposition av årets resultat5 238 474 - --5 238 4740
Utgående balans6 947 27810 000 0000016 947 278

Moderstiftelse
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys2016-07-01-
2017-06-30
2015-07-01-
2016-06-30
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetsresultat5 395 095-593 197
Avskrivningar2 062 4711 489 838
Erhållen ränta892282 007
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -157 513 -4 449
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital7 300 9451 174 199
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar3 749 041-5 043 937
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder8 482 66627 348 504
Kassaflöde från den löpande verksamheten19 532 65223 478 766
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar -4 725 435 -856 250
Kassaflöde från investeringsverksamheten-4 725 435-856 250
Ökning (+)/Minskning (-) av kassa och bank14 807 21722 622 516
Kassa och bank vid årets början67 268 11844 645 602
Kassa och bank vid årets slut82 075 33567 268 118

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om året som gått ekonomiskt.