Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där stiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Gåvor från faddrar

Avser det månatliga belopp som traditionella faddrar och temafaddrar lämnar med stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Plans programländer.

Övriga gåvor

Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Mottagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Intäktsförda bidrag som inte erhållits före balansdagen redovisas som fordran.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses exempelvis hyresintäkter och arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion och/eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden. Denna utgörs i huvudsak av TV-produktioner samt trycksaker.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Organisationen har kostnader, s k samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, ekonomifunktion, vaktmästeri, telefonväxel och lokalhyra.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering, inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Internationella ändamålskostnader

Internationella ändamålskostnader består av medel överförda till Plan International Inc. samt kostnader för det stöd Plan Sverige ger till de internationella programmen.

Nationella ändamålskostnader

Nationella ändamålskostnader är Plan Sveriges kostnader för policy/metodutveckling och påverkansarbete på svenska biståndsaktörer. Personalkostnader för detta faller därmed under denna rubricering. Även kostnader för opinionsbildning och upplysande verksamhet i linje med Plans målsättning räknas hit, exempelvis kostnader relaterade till Ungdomsrådet, programaktiviteter finansierade med Sidas Informationsram, delar av produktionen av tidskriften ”Barnens framtid”, seminarier och övriga opinionsbildande aktiviteter samt övrig kommunikation som syftar till att skapa möten och ökad global förståelse.

Insamlingskostnader

Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, tv-produktioner, reklam, annonser, personalkostnader i relation till insamlingsarbetet, utskick och liknande aktiviteter. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare, stab och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som administration är revision (exklusive revision av projektmedel), administrativa system och  försäkringar.

Leasing

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för programvara 3-5 år
IT-inventarier3 år
Övriga inventarier 5-10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 år

 

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre marknadsvärde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella tillgångar

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Dessa medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan International Inc. och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen. Se även noten till eget kapital.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.

Not 2 – Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningenModerstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Insamlade medel
Traditionellt fadderskap151 875 932151 875 932146 522 910146 522 910
Temafadderskap38 781 56638 781 56633 540 66933 540 669
Enstaka gåvor från allmänheten5 436 5365 436 5363 690 7783 690 778
Företag2 587 3032 587 3033 190 4463 190 446
Svenska PostkodFöreningen 25 000 000 25 000 000 20 011 131 20 011 131
Summa 223 681 337223 681 337206 955 934206 955 934

 

Bidrag som redovisats som intäktModerstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Insamlade medel
Radiohjälpen7 767 0757 767 0757 271 8207 271 820
Plan International1 948 6771 948 677--
Svenska PostkodFöreningen9 073 4269 073 4261 298 1571 298 157
H&M Foundation1 085 0001 085 0001 360 0001 360 000
Summa 19 874 17819 874 1789 929 9779 929 977

 

Offentliga bidrag    
Sida235 930 020235 930 020180 776 232180 776 232
Folke Bernadotteakademin894 433894 4331 045 4551 045 455
EU22 679 96822 679 96818 795 21518 795 215
ECHO4 861 8694 861 8694 767 2384 767 238
UNHCR996 773996 773--
UNFPA230 977230 977722 094722 094
Summa offentliga bidrag265 594 040265 594 040206 106 234206 106 234
Summa bidrag285 468 218285 468 218216 036 211216 036 211

 

Totala insamlade medel består av följande    
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 223 681 337223 681 337206 955 934206 955 934
Bidrag som har redovisats i resultaträkningen 19 874 178 19 874 178 9 929 977 9 929 977
Summa insamlade medel243 555 515243 555 515216 885 911216 885 911

Not 3 – Övriga intäkter

Övriga intäkter består framför allt av hyresintäkter och arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

Not 4 – Nettoomsättning

Försäljningen utgörs i huvudsak av TV-produktioner samt trycksaker.

Not 5 – Verksamhetskostnader

Personal, löner & sociala kostnaderModerstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Medelantalet anställda
Antal anställda75806972
Varav män19202122
Andel män25%25%30%31%

Medeltalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 1 950 timmar/år.

Styrelseledamöter och ledningsgrupp    
Antal styrelseledamöter på balansdagen710
Varav män34
Generalsekreterare och ledningsgrupp55
Varav män22

 

Styrelseledamöter och ledningsgrupp    
Antal styrelseledamöter på balansdagen710
Varav män34
Generalsekreterare och ledningsgrupp55
Varav män22

 

Löner och andra ersättningarModerstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Styrelse----
Generalsekreterare1 150 1561 150 156947 467947 467
Övriga anställda31 827 80033 727 65128 210 36829 536 003
Totala löner och ersättningar32 977 99634 877 84729 157 83530 483 470
Sociala kostnader14 338 31115 091 12112 213 18912 746 003
(varav pensionskostnader)2 453 7762 582 5642 087 7362 175 109

I november tillträdde ny generalsekreterare som arbetade parallellt med den tidigare i två månader. Lönekostnaden avser därför 14 månadslöner.

Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen och inkluderas i beloppen ovan.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.

Fördelning av pensionskostnader    
Generalsekreterare210 829210 829172 419172 419

 

Volontärer

Under året har över 200 volontärer, praktikanter och översättare arbetat ideellt på Plan Sverige. Totalt har dessa volontärer bidragit med en arbetsinsats motsvarande mer än fyra årsanställda. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6 – Leasing

Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och -utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 560 155 kr (2 470 764 kr). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Inom 1 år2 290 3432 290 3432 399 1572 399 157
1-5 år4 345 0604 345 0606 417 7006 417 700
Senare än 5 år - - - -
Totala leasingavgifter6 635 4036 635 4038 816 8578 816 857

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 30 juni 2020.

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Anskaffningsvärde
Ingående balans9 030 1789 030 1788 173 9288 173 928
Årets anskaffningar463 844463 844856 250856 250
Utgående balans9 494 0229 494 0229 030 1789 030 178
Avskrivningar
Ingående balans-7 497 289-7 497 289-6 550 414-6 550 414
Årets avskrivningar-1 080 326-1 080 326-946 875-946 875
Utgående balans-8 577 615-8 577 615-7 497 289-7 497 289
Bokfört värde916 407916 4071 532 8891 532 889

Not 8 – Materiella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Ombyggnation av förhyrda lokaler
Anskaffningsvärde
Ingående balans2 442 7392 442 7392 442 7392 442 739
Årets anskaffningar2 598 4022 598 402--
Utgående balans5 041 1415 041 1412 442 7392 442 739

 

Avskrivningar
Ingående balans-2 442 739-2 442 739-1 954 192-1 954 192
Årets avskrivningar-508 431-508 431-488 547-488 547
Utgående balans-2 951 170-2 951 170-2 442 739-2 442 739

 

Bokfört värde ombyggnation av förhyrda lokaler2 089 9712 089 97100

 

Inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående balans3 167 6303 167 6303 167 6303 167 630
Årets anskaffningar 1 663 189 1 663 189--
Utgående balans4 830 8194 830 8193 167 6303 167 630

 

Avskrivningar
Ingående balans-3 131 469-3 131 469-3 077 053-3 077 053
Årets avskrivningar-473 714-473 714-54 416-54 416
Utgående balans-3 605 183-3 605 183-3 131 469-3 131 469

 

Bokfört värde inventarier1 225 6361 225 63636 16136 161

 

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar3 315 6073 315 60736 16136 161

Not 9 – Finansiella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Anskaffningsvärde
Ingående balans1 000 000-1 000 000-
Årets anskaffningar----
Utgående balans1 000 000-1 000 000-

 

Bokfört värde 1 000 000-1 000 000-

 

Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, org.nr: 556584-5798, säte: Stockholm, kapitalandel 100 %.

Not 10 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Förutbetalda marknadsföringskostnader1 662 9821 662 9823 000 0003 000 000
Intäktsförda ej inbetalda bidrag--1 010 8241 010 824
Förutbetalda hyror518 370518 370512 558512 558
Övrigt31 229101 2291 291 1211 361 121
2 212 5812 282 5815 814 5035 884 503

Not 11 – Eget kapital

Ändamålsbestämda medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning av dessa medel innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan International och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program i resultaträkningen.

Reserverat kapital har avsatts enligt beslut av styrelsen som en likviditetsreserv i Stiftelsen.

Not 12 – Skuld ej nyttjade bidrag

Bidrag intäktsförs i den takt de förbrukas. Erhållna bidrag, på balansdagen ej förbrukade, redovisas som skuld.

Not 13 – Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

Avser beslutat bidrag till Plan International Inc. som på balansdagen inte utbetalats.

Not 14 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Moderstiftelse
2015/2016
Koncern
2015/2016
Upplupna semesterlöner2 817 2202 993 8182 552 3822 743 346
Upplupna sociala avgifter1 828 6401 917 5582 123 5512 249 586
Upplupna marknadsföringskostnader--1 230 9381 230 938
Övriga upplupna kostnader 6 909 7276 940 974850 012850 012
11 555 58711 852 3506 756 8827 073 881

Not 15 – Ställda panter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

Inga sådana förekommer.

Not 16 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga sådana förekommer.

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om året som gått ekonomiskt.