Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns trygghet och skydd

Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska skyddas mot alla former av våld i alla miljöer, och att stater tar sitt ansvar för att skapa samhällen där de kan känna sig trygga.

Våld mot barn är ett globalt problem som spänner över gränser, kulturer och samhällsklasser. Uppskattningsvis har 120 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar utsatts för sexuellt våld någon gång i livet och nästan en miljard barn utsätts regelbundet för fysisk bestraffning*. Våldet äger rum i barnens vardag, på gatan, i skolan och i hemmet, och förövarna inkluderar föräldrar, lärare, myndighetspersoner och andra barn. Våld mot barn har förödande konsekvenser, både för det utsatta barnet och för samhället i stort. Våldet innebär en stor kostnad, inte bara för den direkta omvårdnaden, men också på lång sikt då svåra erfarenheter under uppväxten hindrar många barn från att utvecklas till sunda och ansvarstagande vuxna. Därmed är våld mot barn och unga även ett hot mot global utveckling.

 

Vad gör Plan International?

 

För att barn ska kunna växa upp i trygghet krävs familjer och samhällen som ser till barnets bästa. I de fall som föräldrar, av olika anledningar, saknar kunskap eller förmåga att skydda sina barn måste det finnas institutioner i samhället som kan ingripa. Socialtjänst, hälsovård, skola, rättsvård och andra relevanta aktörer måste arbeta tillsammans för att bilda ett skyddsnät för barnets bästa. Institutionalisering av barn ska undvikas så långt det är möjligt, istället måste alternativa familjeboenden utvecklas. Under året har Plan International därför samarbetat med regeringar, offentliga institutioner och myndigheter för att stärka dem i deras arbete med att förebygga och motverka våld mot barn. Insatser har också fokuserat på att öka samordningen mellan myndigheter och samhällsfunktioner som polis, social¬tjänst, lärare och rättsväsende och för att säkerställa att de kan möta barn på barnens egna villkor. Vi är särskilt aktiva i kampen mot trafficking, barnarbete, sexuellt våld och skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning.

 

Förändring inifrån

 

I Egypten har Plan International bidragit till att 120 ungdomsgrupper bildats som ett steg i att öka ungdomars deltagande i stärkandet av den egna tryggheten. Efter att dessa grupper utbildats i barns rättigheter och demokratiska principer, organiserades rundabordsmöten och diskussioner på bynivå om relaterade frågor. Genom dessa aktiviteter ökade lokalbefolkningens medvetenhet och kunnande om bland annat sexuella trakasserier, barnäktenskap och våld mot flickor och kvinnor.

I Benin genomfördes ett projekt mot våld i skolor. Flera aktiviteter genomfördes för att främja en kultur som motverkar våld i skolmiljön. Brevlådor sattes upp där elever kunde lämna anonyma klagomål. Dessa klagomål behandlades sedan av en kommitté med representanter från skolan och föräldrar. Samtidigt fick elever stöd att organisera sig i så kallade skolregeringar som är ett verktyg för att öka elevernas inflytande i frågor som rör skolan.

*Unicef Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children

Avsnitt i Effektrapporten