Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Det här vill Plan International uppnå

Plan International arbetar för barns rättigheter och har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

I november 2016 antog Plan International en ny global strategi. Då beslutades också om ett nytt övergripande syfte för hela federationens arbete: “Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.”

Den nya globala strategin “100 Million Reasons” utgör sedan juli 2017 grunden för vårt arbete mellan 2017 och 2022 och ringar in vår framtida roll som en av världens ledande barnrättsorganisationer. Strategin relaterar tydligt till de nya globala målen för att uppnå en rättvis och hållbar värld där barns rättigheter prioriteras.

Den nya strategin stakar ut ett större fokus på flickors rättigheter och flickors särskilda utsatthet, men det breda arbetet för alla barns rättigheter är centralt, och vi lägger särskild vikt på marginaliserade barn och unga.

Under 2016 utvecklade Plan International Sverige en ny programstrategi som ligger väl i linje med den globala strategin, våra mål och ramverk. Programstrategin kommer att styra prioriteringarna av vårt internationella programstöd. Utgångspunkten är en värld som står inför nya utmaningar som klimatförändringar, konflikter, ojämlikhet och fattigdom, men också inför nya möjligheter som ny teknik och minskad extrem fattigdom. Strategin klargör också vilka tematiska områden Plan International Sverige ska fokusera på och de arbetssätt som ska genomsyra de program som stöds. De två teman som främst prioriteras är Barns rätt till trygghet och skydd och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Trots att den nya globala strategin inte officiellt antogs förrän 1 juli 2017 har strategins ökade fokus på flickor genomsyrat vårt arbete under verksamhetsåret. I och med vårt nya globala syfte har vi nu även sex prioriterade arbetsområden, och i avsnittet Plan Internationals prioriterade områden kan du läsa mer om dessa.

 

Varför flickor?

 

Efter 80 års arbete med utsatta barn i världen, så är utmaningarna för barn fortsatt olika. Flickor föds dubbelt diskriminerade. För att vi ska kunna bekämpa fattigdom och nå FN:s globala mål behöver vi satsa på flickor. Flickor är ofta de mest utsatta och missgynnade, inte minst när det gäller rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är bland de vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 10 och 19 år*. Trots lagstiftning och internationella kampanjer är såväl barnäktenskap som könsstympning fortfarande vanligt förekommande i många länder. Att Plan International satsar på flickor innebär inte att vi kommer sluta arbeta med pojkar och män – tvärtom, för att vi ska lyckas behöver vi få med alla i vårt arbete. Jämställdhet mellan könen är nyckeln till global utveckling.

 

Från barnens perspektiv

 

Plan International Sverige bedriver också påverkansarbete i Sverige. Syftet är att säkra att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden och att Sveriges utvecklingssamarbete och det humanitära biståndet har ett tydligt barnrättsperspektiv. Bland annat vill vi att alla Sveriges insatser ska vara i linje med FN:s Barnkonvention och att barnen själva ska ges möjlighet att delta i och påverka de insatser som rör dem.

*WHO: Adolescent pregnancy

Avsnitt i Effektrapporten