Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ekonomisk säkerhet

En viktig del av en ung persons liv är att förbereda sig för yrkeslivet. Nästa steg i livet innebär för de flesta att försörja sig själv, ta hand om sin familj och vara en aktiv medborgare. Men många unga i låginkomstländer får inte de förberedelser som de behöver för framtiden. Därför är sannolikheten att de fortsätter ett liv i fattigdom stor.

Det finns 1,8 miljarder unga människor (15-29 år) i världen i dag, och runt 85 procent av dem lever i låg- och medelinkomstländer. En tredjedel av dessa, majoriteten av dem flickor och unga kvinnor, har varken jobb eller utbildning. Arbetslösheten bland unga är tre gånger så stor som bland vuxna, och allt eftersom den unga befolkningen ökar och fler unga ger sig ut i yrkeslivet så ökar efterfrågan på jobb och möjligheter till försörjning*.

 

Vad gör Plan International?

 

Om vi inte gör något för att öka ungas möjligheter till försörjning kommer många av dem att fortsätta att leva i fattigdom. Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska få de förberedelser de behöver för att klara övergången till arbetslivet.

Vi arbetar för att ge barn och unga relevant information och utbildning. Det handlar om att erbjuda yrkesutbildning som är anpassad till efterfrågan på arbetsmarknaden, att skapa kontakter med arbetsgivare och att stötta ungas företagande. Plan International har program som fokuserar på att stärka ungas ekonomiska möjligheter i över 40 länder.

 

Entreprenörskap för unga

 

I Latinamerika är ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som arbetslösheten bland vuxna, och sex av tio unga med jobb uppger att de inte har tillgång till sociala trygghetsförmåner och anställningskontrakt**. Plan International driver, tillsammans med den internationella konsultfirman Accenture, sedan 2015 programmet Youth Building the Future i Colombia, Brasilien och El Salvador, med målet att förse unga med den nödvändiga kompetens som krävs för att de ska kunna ägna sig åt företagande eller hitta en anställning.

Programmet fokuserar framförallt på att skapa nätverk, med den privata och den statliga sektorn, som kan fungera som en kanal för unga att hitta anställning och som tillhandahåller arbetsträning för unga mellan 17 och 29 år.

I Colombia stödjer programmet 2 200 potentiella egenföretagare och 1 050 unga som söker anställning. Den ekonomiska tillväxten i landet har sakta stigit över det senaste decenniet, men Colombia har fortfarande stora utmaningar i form av våld och droghandel, vilket även påverkar ungas framtidsutsikter.

 

Flickors ekonomiska möjligheter

 

Flickor och unga kvinnor utgör majoriteten av världens 628 miljoner arbetslösa unga som varken har skol- eller yrkesutbildning***. På grund av könsdiskriminering och ojämlikhet mellan flickor och pojkar, har flickor och unga kvinnor ofta svårare att skaffa sig den erfarenhet och de kontakter som behövs för att få ett jobb och kunna ta sig ur fattigdom.

I Indien har endast nio procent av 35 miljoner unga kvinnor i stadsområden ett jobb i den formella sektorn, vilket försvårar deras möjligheter att bli ekonomiskt oberoende. Genom ett innovativt utbildningsprogram erbjuder Plan International tusentals unga kvinnor från Delhis slumområden möjlighet att få avlönade jobb, samtidigt som programmet bidrar till att bryta ner samhällets fördomar om vad kvinnor respektive män kan göra. Programmet, som är helt gratis, erbjuder utbildning inom bland annat kundservice, it och engelska. Idén med programmet är att ge deltagarna färdigheter som ska kunna introducera dem till ett jobb och utgöra en grund för deras fortsatta karriär.

Efter programmet har 3 400 unga kvinnor lyckats hitta jobb, och efter två år har över 80 procent av de tidigare deltagarna lyckats dubbla sin månatliga inkomst.

*Solutions for Youth Employment, 2015
**Critical Factors for Successful Skills-based Employment Programmes. Klein W., Quiroga G & Hazelzet M., 2017. Plan International report.
***YOUNG, WOMAN AND UNEMPLOYED: THE TRIPLE CHALLENGE. Perrot M., Duchamp M., Chabbert P. and RohmerG., 2015. Plan International report.

Avsnitt i Effektrapporten