Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Kapacitet och kunnande

För att kunna stärka barns rättigheter i världen behöver vi värna om våra ovärderliga medarbetare. Deras insats är avgörande. Därför är det viktigt att de mår bra och kan växa inom organisationen.

Anställda

 

Under verksamhetsåret var medelantalet anställda i Plan International Sverige 80 personer inklusive dotterbolaget Plan Produktion och Försäljning AB.

På Plan International Sverige månar vi om hög kompetensnivå och möjligheten att ständigt utvecklas både som organisation och som individer. Våra medarbetare är erfarna och kompetenta inom sina respektive områden. I samtliga funktioner strävar vi efter att hitta, utveckla och behålla rätt kompetens för varje uppdrag.

Kompetensutveckling sker löpande för personalen på både individuell nivå och gruppnivå. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella samarbetet och deltar i workshoppar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan International som en global organisation. Kraft läggs på en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och fackliga företrädare.

 

Jämställdhet

 

Vi har en jämställdhetspolicy och i linje med diskrimineringslagen dokumenterar vi det jämställdhetsåtgärder vi genomför. Vi samverkar med arbetstagarna genom de fackliga organisationerna och genomför årliga lönekartläggningar.

 

Finansiella resurser

 

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 2016/2017 till 509 miljoner kronor (424), en ökning med 20 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna ökat med 69 (41) procent. Ökningen är resultatet av en medveten satsning på att öka intäkterna för att därigenom kunna göra ett ännu bättre arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Av intäkterna stod de 91 000 (82 000) barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för 191 miljoner kronor (180), vilket motsvarar 37 procent (42) av de totala verksamhetsintäkterna. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har ökat stadigt de senaste åren för att 2016/2017 uppgå till 266 miljoner kronor (206) och utgöra 52 procent (49) av de totala verksamhetsintäkterna. Övriga insamlade medel bestod av bidrag från Radiohjälpen, Svenska Postkodföreningen, H&M Foundation och gåvor från allmänhet och företag.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till våra internationella program via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Den totala summan överförda medel uppgick under året till 360 miljoner kronor (305). Inkluderande detta belopp uppgick det totala internationella programstödet till Plan International till 395 miljoner kronor (335). De nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag som utförs inom Sverige) uppgick till 27 miljoner kronor (22). Ökningen beror bland annat på ökad aktivitet gällande information och opinionsbildning, där kampanjen #childmothers är ett exempel.

Under året har Plan International Sverige rekryterat ett stort antal nya faddrar där majoriteten värvats via så kallad face-to-face-rekrytering. Samtidigt blir digitala kanaler allt viktigare i insamlingsarbetet. De totala insamlingskostnaderna uppgick under året till 65 miljoner kronor (49), där satsningen på att öka intäkterna avspeglas i insamlingskostnaderna. Kostnaderna för administration uppgick till 17 miljoner kronor (18).

Insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter är i stort sett oförändrade sedan föregående år och uppgick till 16,0 procent (15,9). Enligt Svensk Insamlingskontroll får maximalt 25 procent av intäkterna användas till insamling och administration.

 

Frivilliga

 

Under året har drygt 200 volontärer och översättare arbetat ideellt för Plan International Sverige. Deras gemensamma insatser motsvarar drygt fyra heltidsanställda. Alla dessa insatser från engagerade privatpersoner är en viktig resurs för vår organisation.

Utöver frivilliga insatser från volontärer och översättare har Plan International Sverige under året dessutom tagit emot sex praktikanter och två personer som arbetstränat. Under året har elva introduktionsmöten genomförts för nya volontärer.

 

Plan International Sveriges Ungdomsråd

 

Plan International Sveriges Ungdomsråd (PUR) valde under året att dela upp sig i två grupper. Den yngre gruppen bestod av tio ungdomar mellan 13 och 18 år, och fokuserar på att sprida kunskap om barnkonventionen. Den äldre gruppen bestod av åtta ungdomar mellan 15 och 19 år, och fokuserar på att stärka ungas interna inflytande i organisationen både på nationell och på internationell nivå. Totalt rekryterades tre nya medlemmar. Ungdomsrådet fungerar som råd- och inspirationsgivare till Plan International Sverige och som kunskapskälla för att bidra med ett barn- och ungdomsperspektiv.

På Internationella flickdagen den 11 oktober genomförde Plan International så kallade ”take overs” över hela världen där unga tjejer fick ta plats i det offentliga rummet. Jennie Gustafsson och Elma Huskic från PUR var två av dem. Elma ersatte chefen för Plan Internationals kontor i Genève och Jennie tog över rollen som FN:s generalsekreterare i Genève där hon bland annat diskuterade en kampanj om de globala målen för hållbar utveckling. Under året har ungdomsrådets medlemmar utbildats som ambassadörer för de globala målen med stöd av Sida. Ungdomarna har i sin tur besökt ungdomsmässor och festivaler och där nått tusentals unga i samtal.

Plan International Sverige fortsätter att ha en representant i det globala ungdomsrådet där Sanjidul Huda har ersatt Tova Andersson. Det innebär att Plan International Sverige är med och påverkar med ett ungdomsperspektiv på högsta globala nivå och har möjlighet att arbeta med unga från hela världen. Vår svenska representant har vid två tillfällen under året suttit som observatör på Members Assembly, organisationens högsta beslutande organ.

 

Partnerskap och nätverk för barns rättigheter

 

Plan International arbetar alltid tillsammans med relevanta, lokala samarbetspartner beroende på kontext och tema. Under verksamhetsåret arbetade organisationen med 53 600 externa samarbetspartners. Dessa kan exempelvis vara lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn, utbildningsväsendet, rättsväsendet med mera.

Ibland handlar arbetet om att bygga kapacitet och förståelse hos dessa samarbetspartner om vilka skyldigheter de har gentemot barn och hur de ska bemöta barn i sin verksamhet. I andra fall kan det handla om att arbeta med lokala organisationer som har en särskild expertis eller närvaro i ett specifikt geografiskt område och därför kompletterar Plan Internationals verksamhet. Att verka för ett starkt civilt samhälle som kan lyfta barns röster och kräva deras rättigheter är centralt för våra möjligheter att förverkliga vårt syfte.

Ibland är även näringslivet en viktig samarbetspartner. Till exempel när vi arbetar för att unga ska få rätt förberedelse inför yrkeslivet, tillgång till sysselsättning och ekonomisk trygghet.

Vi deltar också i nätverk och koalitioner tillsammans med andra organisationer för att kunna komplettera varandra och bli starkare tillsammans. Vi har även samarbeten med universitet och forskningsinstitut kring forskning om barns rättigheter.

Avsnitt i Effektrapporten