Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Konflikt- och katastrofarbete

Barn drabbas hårdast av kriser, konflikter, och katastrofer. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt undan krig och förföljelse som de senaste åren.

Det uppskattas att 65 miljoner människor är på flykt runt om i världen, 22,5 miljoner har tvingats lämna sina hemländer – hälften av dessa är barn*. Många av konflikterna blir allt mer utdragna. Vårt humanitära arbete löper som en röd tråd genom alla våra projekt. Vi arbetar förebyggande, under och efter kriser och katastrofer. Det betyder bland annat att vi finns på plats för att hjälpa och skydda barn och unga som lever i konflikter, på flykt, eller som har drabbats till följd av naturkatastrofer eller epidemier.

 

Vad gör Plan International?

 

Under 2017 har Plan International arbetat i några av världens största humanitära kriser och katastrofer. På plats arbetar Plan International för att hjälpa och skydda barn och unga som är de som drabbas hårdast. Vi tillhandahåller livräddande humanitär hjälp, upprättar barnsäkra platser, temporära skolor och ger psykosocialt stöd till de som utsatts för övergrepp.

Under verksamhetsåret 2017 har våra insatser fokuserats främst på konflikten och svältkatastrofen i Sydsudan och östra Afrika, konflikten i Syrien, de över 600 000 rohingyer som tvingats fly Myanmar och Boko Harams terror i området kring Chadsjön. Under året bidrog vårt arbete bland annat till att fler barn fick tillgång till näringsriktig mat, skydd från våld och att barn på flykt fick möjlighet att gå i skolan även om de bor i flyktingläger.

 

Sydsudan – klimatförändringar som källa till konflikt

 

Under 2017 förvärrades konflikten i Sydsudan samtidigt som tillgången till mat blev sämre, något som resulterade i en svältkatastrof i regionen. De humanitära behoven är enorma och Plan International Sverige har bidragit med både finansiellt och personellt stöd i form av expertis på plats. Under året har vi en stor del av vårt stöd gått till att tillhandahålla matransoner och säkra näringsrika måltider till små barn, och gravida och ammande kvinnor. Hjälpen har också inkluderat kontantbaserat stöd för att dryga ut de mest sårbaras hushållskassa och stöd till temporära skolor och barnsäkra platser där barn får möjlighet till utbildning, lek och psykosocialt stöd.

 

Kris i spåren av Boko Haram

 

Våldsamma attacker från terrorgruppen Boko Haram, tillsammans med motangrepp från militären, har förvärrat konflikten kring Chadsjön. Situationen i regionen har lett till att 2,4 miljoner människor är på flykt och 4,3 miljoner människor är i akut behov av matransoner för att överleva. Totalt har över 17 miljoner människor, i nordöstra Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger, drabbats av konflikten. Hälften av dessa är barn**.

Plan International har under 2017 ökat stödet till tonårsflickor som utgör en särskilt utsatt grupp i konflikten. Behoven är stora och responsen från Plan International har bland annat inriktats mot tillgång till utbildning, att tillhandahålla yrkesträning, erbjuda psykosocialt stöd till flickor som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld och stöd till återintegrering av flickor som varit kidnappade och tvångsrekryterade av Boko Haram. Plan International har organiserat yrkesförberedande insatser, i kombination med en slags förskoleverksamhet, något som bidragit till att unga mammor i bland annat Kamerun har fått förbättrade möjligheter till försörjning.

 

Effekter av naturens krafter och klimatförändringar

 

Vi har under året sett starka orkaner dra in över Karibien och kraftiga översvämningar i Sydostasien, där Bangladesh och Sri Lanka drabbats hårt. 2017 inträffade även flera jordbävningar där den i Peru var en av dem som orsakade störst förödelse. I samband med dessa katastrofer genomförde Plan International Sverige insatser med fokus på att säkerställa tillgång till trygga platser att bo och studera på, tillgång till mat och vatten samt förbättrad sanitet.

För att minska riskerna i samband med naturkatastrofer jobbar Plan International genom skolor i över 30 länder. Syftet är att öka kunskaper hos elever och skolpersonal om vilka risker barnen utsätts för vad gäller naturkatastrofer. Vi arbetar tillsammans med eleverna och drar nytta av deras egen kapacitet för att identifiera risker och bygga upp en säkrare och tryggare miljö. Vi arbetar också med att säkra skolbyggnader, genomföra riskanalyser, kapacitetsstärkande utbildning och att tillhandahålla skyddsmaterial. Samtidigt stödjer vi ett långsiktigt arbete för att minska effekterna av klimatförändringarna.

*UNHCR Global trends
**UNOCHA

Avsnitt i Effektrapporten