Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan Internationals prioriterade områden

Plan International arbetar inom sex prioriterade områden. Bland dem fokuserar vi särskilt på två stycken: trygghet och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Som en röd tråd genom våra projekt löper dessutom vårt humanitära arbete där vi jobbar förebyggande, under och efter kriser och katastrofer. Läs mer om det i kapitlet Konflikt- och katastrofarbete.

 

Barns rätt till trygghet och skydd

 

Var femte minut dör ett barn till följd av våld*. Uppskattningsvis har 120 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar utsatts för sexuellt våld någon gång i livet**. Plan International arbetar för att hemmet och skolan ska vara trygga miljöer för barn. Vi gör det bland annat genom att lär ut alternativa disciplineringsmetoder bland lärare och föräldrar eller andra vårdnadshavare. Vi jobbar också med lokala barnrättskommittéer och elevråd för barns och ungas engagemang och möjlighet att påverka.

Plan International förstärker också kapaciteten i olika samhällsinstitutioner som socialtjänst och sjukvård för att de tillsammans ska kunna bilda ett skyddsnät kring barn som behöver stöd. I kris och konflikt ökar barns utsatthet, redan existerande problem förvärras och nya uppstår. Då löper barn större risk att utsättas för fysiskt och psykiskt våld, tvångsrekrytering till väpnade grupper, sexuella övergrepp, trafficking, barnäktenskap och barnarbete. Därför arbetar vi särskilt för barn i konflikter.

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

 

Plan International arbetar för att alla barn och unga ska ha tillgång till information om sexualitet och reproduktion, att de ska få rätt vård och få bestämma över sin egen kropp. Det handlar till exempel om sexualundervisning, tillgång till preventivmedel och rätten att bestämma när och med vem man vill ha sex eller barn.

Vi arbetar tillsammans med barn och unga och personer i deras närhet för att förändra normer och sedvänjor som bidrar till kränkningar som barnäktenskap och könsstympning. Vi arbetar till exempel med diskussionsgrupper där tjejer och killar diskuterar relationer, kärlek, stereotyper, normer och jämställdhet. En metod som bland annat lett till att pojkar fått en mer positiv inställning till preventivmedel.

Att själv få bestämma över sin kropp är en viktig del för att bryta fattigdom och uppnå jämställdhet. Information och vård för barn och unga kan förhindra barnäktenskap, minska antalet oönskade graviditeter och minska spridningen av hiv och andra sjukdomar.

 

Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka

 

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening om frågor som berör dem och deras åsikt ska tas hänsyn till när beslut fattas. Den rätten blir starkare ju äldre barnet är. Men för att barn ska kunna delta måste de ha tillräcklig kunskap om sina rättigheter. Plan International arbetar för att barn ska få kunskap om mänskliga rättigheter och vad de innebär i praktiken.

Informationen ska vara anpassad till deras olika behov och förutsättningar. På så sätt kan barn själva påverka sin situation, få kunskap om hur de kan skydda sig från fara och lära sig om hur samhällets system för skydd av barn fungerar.

Plan International arbetar tillsammans med barn där de själva identifierar problem, diskuterar lösningar och möter beslutsfattare. Vi stödjer också barns och ungdomars organisering, till exempel under fredsprocesser eller i samband med naturkatastrofer.

 

Barns rätt till utbildning

 

Alla barn ska ha möjlighet att slutföra grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering och i en trygg och stödjande miljö. Vi arbetar för att påverka lagar och riktlinjer på regeringsnivå, men också lokalt med skolledning, lärare och föräldrar. Det kan handla om att utveckla utbildningsmaterial och undervisningsmetoder eller om att stärka elevråd för ökat elevinflytande. Ett effektivt utbildningssystem behöver ha kapacitet att hantera katastrofer som kan påverka barns säkerhet i skolorna. Vi arbetar till exempel för säkra skolbyggnader och för att eleverna ska få kunskap om vad de ska göra vid en krissituation.

I Plan Internationals utbildningsprogram tar vi alltid hänsyn till flickors särskilda situation. Målet är att ge flickor och pojkar samma möjlighet att gå ut skolan, men ofta finns det både ekonomiska och kulturella förklaringar till varför färre flickor än pojkar slutför utbildningen. Många flickor tvingas hoppa av på grund av graviditet, barnäktenskap eller för att de måste hjälpa till hemma. Ibland har fattiga familjer inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras ofta pojkarna. Plan International arbetar för att förändra värderingar och attityder kring flickors utbildning. En viktig del är att engagera pojkar och män för att förändra attityden i samhället.

 

Stärka ungas ekonomiska möjligheter

 

Unga tjejer och killar växer när de får möjlighet att utvecklas, försörja sig och forma sin framtid. Det skapar dessutom möjligheter för deras familjer och de samhällen där de lever. Men knappt hälften av alla unga som kommer att behöva ett jobb det närmaste decenniet, kommer att kunna få det, som det ser ut i dag. Att unga inte får jobb är en akut utmaning som påverkar hela samhället.

Plan International arbetar tillsammans med ungdomar, politiker, näringsliv, internationella och lokala organisationer för att fler unga ska få kunskaper och färdigheter som kan ge dem möjlighet att försörja sig.

 

Barns tidiga utveckling och hälsa

 

Varje dag dör 15 000 barn under fem år***. Plan International arbetar för att förebygga och förhindra det och för att alla barn ska få en så bra start i livet som möjligt. De första åtta åren är den viktigaste fasen i livet när fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor utvecklas.

Plan International arbetar för att barn ska få gå i förskolan, och att lärare ska vara utbildade. Vi stödjer barns tidiga utveckling med projekt som kombinerar barn- och mödrahälsovård, tillgång till näringsriktig mat och förebyggande aktiviteter med sexualundervisning och information om preventivmedel. I arbetet ingår också att höja kunskapen hos de nationella hälsosystemen, och att påverka beslutsfattare så att barns tidiga utveckling prioriteras.

Föräldrar och andra vårdnadshavare spelar en avgörande roll för barns utveckling under de första levnadsåren. Därför arbetar Plan International med att utbilda föräldrar om vikten av näringsrik kost för barn, om mammors hälsa och om vikten av kärlek och respekt i familjen.

*WHO Factsheet Children: Reducing mortality
**Unicef Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children
***WHO Factsheet Children: Reducing mortality

Avsnitt i Effektrapporten