Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Rätt till deltagande

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening om frågor som berör dem och deras åsikt ska beaktas när beslut fattas. Den rätten blir starkare ju äldre barnet är. Men för att barn ska kunna delta måste de ha tillräcklig kunskap om sina rättigheter.

Barns deltagande är inte bara en rättighet och ett mål i sig utan även en metod för att skapa projekt som håller god kvalitet och fokuserar på rätt saker. Förutom att öka barns och ungas kunskap om sina rättigheter är det viktigt att de också får självförtroendet och verktygen att själva kunna utkräva sina rättigheter. Vi arbetar för att barn- och ungdomsorganisationer ska ha tillträde till forum där de kan göra sina röster hörda för beslutsfattare. På så sätt kan de bidra med sina unika erfarenheter och kunskaper för att skapa positiva förändringar i sina egna liv och i samhället i stort.

 

Vad gör Plan International?

 

Projekt för att stärka barn- och ungdomsgrupper och organisationer genomförs i nästan alla Plan Internationals programländer. I projekten ges barn och unga utrymme att träffas och diskutera frågor och problem som rör dem. De får sedan möjlighet att framföra sina synpunkter till beslutsfattare. Vi arbetar också för att öka kunskapen om barns rättigheter bland beslutsfattare och andra vuxna. Vårt budskap är det måste vara en självklarhet att respektera och lyssna på barn. Vi stödjer också barns och ungdomars organisering, till exempel under fredsprocesser eller i samband med naturkatastrofer.

 

Barnens kamp för sina rättigheter

 

I Bangladesh har Plan International stöttat organisationen National Children Task Force (NCTF). Organisationen leds av 38 000 barn mellan 12 och 18 år som arbetar med att kräva ansvar från beslutsfattare kring barns rättigheter. Barnen får även kunskap inom media och journalistik och har bildat ett barnparlament för att säkerställa att barns rättigheter respekteras i samhället.

Under året har medlemmarna i NCTF tagit fram en promemoria baserat på erfarenheter av vanliga överträdelser mot barns rättigheter i Bangladesh. Promemorian överlämnades till företrädare för regeringen i 64 distrikt. Dessutom arrangerades 32 presskonferenser tillsammans med journalister om den aktuella situationen för barns rättigheter. Det genomfördes även sju offentliga möten med fokus på ansvarsutkrävande. I de mötena deltog 70 företrädare för regeringen på olika nivåer. Barnen tog upp frågor om barnäktenskap, våld mot barn, sexuella trakasserier och problem med droger. Syftet var att utkräva ansvar för den bristande respekten för barns rättigheter och diskutera frågan direkt med inbjudna myndighetspersoner. Det gav barnen tillfälle att delta i diskussionen med beslutsfattare på sitt sätt och med en gemensam röst.

Avsnitt i Effektrapporten