Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Så arbetar vi för att uppnå våra mål

Plan International arbetar med ett övergripande mål om en rättvis värld som respekterar barns rättigheter och flickors lika villkor.

Genom att utgå från barnkonventionen, och andra internationella överenskommelser som FN:s globala mål bidrar vi till att stärka barns rättigheter i vardagen.

(art 2)

Förbud mot diskriminering

(art 3)

Barnets bästa i främsta rum

(art 6)

Rätten till liv och utveckling

(art 12)

Rätten till att få komma till tals

Plan Internationals globala strategi

 

Plan Internationals arbete vägleds av en global strategi för perioden 2017–2022, med det övergripande målet om en rättvis värld som respekterar barns rättigheter och flickors lika villkor. För att nå det målet säkerställer vi att vi arbetar långsiktigt och engagerar alla nivåer i ett samhälle. Arbetet fokuserar på sex tematiska områden i både utvecklings- och humanitära situationer. Ett kännetecken för Plan Internationals verksamhet är att vi finns på plats lokalt och arbetar direkt med barn och de som har inflytande över deras liv, exempelvis formella beslutsfattare, föräldrar och lärare. Vi sätter barnen och deras åsikter i fokus. På så sätt försöker vi stärka deras förmåga att själva agera för att förbättra sina liv.

 

Påverkansarbete för förändring

 

Tillsammans med lokalbefolkningen bedriver Plan International påverkansarbete gentemot beslutsfattare på alla nivåer – lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Vi vill få dem att leva upp till sina åtaganden under barnkonventionen och andra överenskommelser och därmed ta hänsyn till barns rättigheter, inte minst vid katastrofer och konflikter. Vi arbetar för en förbättrad lagstiftning och för att tillräckligt med resurser ska gå till barns rättigheter. För att få en starkare röst gentemot beslutsfattare sker arbetet ofta i nätverk eller i koalitioner tillsammans med andra organisationer. Genom vår förankring på gräsrotsnivå förmedlar vi viktig kunskap om barns vardag och utmaningar till diskussionerna med nationella och internationella politiker och beslutsfattare.

 

Att förändra normer och attityder

 

Ofta är det diskriminerande normer och attityder som hindrar att barn får sina rättigheter uppfyllda. Det kan exempelvis handla om att flickor inte får samma möjligheter till utbildning som pojkar eftersom de måste ta ett stort ansvar i hemmet. För att ändra på det stödjer vi arbetet med att förändra rådande normer, värderingar och attityder. Vi bygger då kunskap kring alla barns rätt till utbildning och bidrar till praktiska lösningar för att både flickor och pojkar ska få gå i skolan. Ett annat exempel är de tabun som omger ungas sexualitet, vilket ofta leder till bristande kunskap om hur kroppen fungerar och hur man skyddar sig mot såväl sjukdomar som oönskade graviditeter. För att uppnå varaktig förändring behöver vi arbeta på alla nivåer i ett samhälle såsom individnivå, familjenivå och nationell nivå. Lärdomar från verksamheten används för att utveckla vår verksamhet och som underlag för information och påverkansarbete.

 

Samarbete med lokala aktörer

 

I genomförandet av verksamheten samarbetar Plan International med lokala aktörer och civilsamhällesorganisationer inom olika områden, bland annat genom att utbilda dessa aktörer i barnkonventionen och hur de praktiskt ska bemöta barn i sin verksamhet. Tillsammans med dessa aktörer arbetar vi för att förändra normer, attityder och beteenden, förbättra sociala och ekonomiska möjligheter och med att utveckla hållbara strategier, policys och resurser. I linje med vårt övergripande mål om att stärka flickors lika villkor, lägger vi extra fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Förtroendet hos lokalbefolkningen är avgörande för oss på Plan International. Vi arbetar för att bygga långsiktiga och konstruktiva relationer med barn, föräldrar och lokala beslutsfattare. Vi arbetar även nära lokala nyckelpersoner, som traditionella eller religiösa ledare.

Avsnitt i Effektrapporten