Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Så här är vi organiserade

Plan International arbetar i 75 länder och är en av världens största barnrättsorganisationer. Plan International Sverige är en självständig del av federationen.

Plan International

 

Plan International är en federation som i dag har verksamhet i 75 länder över hela världen. I 56 av dessa länder, så kallade programländer, driver vi program för barns rättigheter. De så kallade insamlingsländerna, där Sverige ingår, bidrar till Plan-federationen på flera olika sätt. Vi bistår med finansiering, stöd till programverksamheten, informationskampanjer och politiskt påverkansarbete. Se mer under rubriken Kapacitet och kunnande.

Plan International har sitt huvudkontor i Storbritannien. Vi har också lobbykontor i anslutning till FN i Genève och New York, EU i Bryssel och Afrikanska Unionen i Addis Abeba. Syftet med vår närvaro är bland annat att följa och påverka diskussioner och beslut om barns rättigheter.

  • Insamlingsländer
  • Programländer som får bidrag från faddrar
  • Programländer som får bidrag från faddrar och institutionella givare (exempelvis Sida, EU, Radiohjälpen, H&M Foundation) och företag
  • Insamlingsland och programland med bidrag från faddrar, institutionella givare och företag

Programländer

 

I programländerna är organisationen förankrad på lokal nivå. Det innebär att vi på Plan International arbetar nära vår målgrupp för att skapa positiva och långsiktiga förändringar i barns och deras familjers vardag. Våra program utgår alltid från lokala behov, den verklighet och de problem som människorna möter där de bor. Programmen sker på initiativ av lokalbefolkningen och vi ser till att barn och unga involveras i arbetet. Detta arbetssätt gör att de lokala organisationerna är mycket viktiga samarbetspartners för oss. I avsnittet Så arbetar vi för att nå våra mål finns en närmare beskrivning av hur vi samverkar med andra aktörer, exempelvis myndigheter och näringsliv.

Plan International Sverige

 

Plan International Sverige bidrar till det globala arbetet med finansiering och stöd till programverksamheten i Latinamerika, Asien och Afrika. Det handlar dels om planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av de olika programmen och dels om konkret insamling och resor för våra faddrar.

I Sverige genomför vi informations- och insamlingskampanjer för barns rättigheter. Vi bedriver även påverkansarbete, både nationellt och internationellt, gentemot politiker och andra beslutsfattare med fokus på barns situation. En viktig del av vårt arbete är att säkra att Sveriges utrikespolitiska strategier och policydokument har ett starkt fokus på barnrättsfrågor.

Avsnitt i Effektrapporten