Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras. Det är en viktig nyckel till minskad fattigdom och för att uppnå jämställdhet i samhället.

SRHR för barn och unga är en känslig fråga i många kontexter, något som också märks i den globala debatten. Under det senaste året har ytterligare utmaningar uppstått då USA:s president Donald Trump återinfört Mexico City Policy som hindrar stöd till, och samarbeten med, organisationer som jobbar med abort. I ett hårdnande klimat blir det allt svårare att få tillgång till korrekt information, vägledning och vård. Barn och ungdomar på många håll i världen saknar redan i dag information om SRHR. De har heller inte tillgång till åldersanpassad hälsovård (som ungdomsmottagningar). Detta, i sin tur, hindrar dem från att kunna fatta egna och välinformerade beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer. Som följd riskerar tonårsgraviditeter, osäkra aborter och spridning av könsjukdomar, som hiv, att öka.

Det finns ett fortsatt behov av att jobba för att motverka skadliga sedvänjor, som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Fram till 2030 beräknas mer än 150 miljoner flickor gifta sig innan de fyllt 18 år, om inte utvecklingen snabbas på*. Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i 30 länder i världen i dag lever med följderna av könsstympning. Varje dag riskerar ytterligare omkring 8 000 flickor att könsstympas, något som nästan uteslutande utförs på barn under 16 år. Vad gäller SRHR är flickor mycket mer utsatta än pojkar, och dessvärre tvingas många flickor lämna skolan på grund av graviditet eller barnäktenskap.

Effekterna blir långtgående med livslång inverkan på flickors försörjningsmöjligheter och liv som vuxna.

 

Vad gör Plan International?

 

Arbetet med att stärka barns och ungas SRHR kräver ett helhetsgrepp – från individnivå hela vägen upp till global nivå. Plan International arbetar för att barn och ungdomar, med särskilt fokus på flickor, ska ha tillgång till korrekt och relevant information kring SRHR – både i och utanför skolan. I tillägg till korrekt information verkar Plan International för att det ska finnas hälsoservice som är anpassad efter barn och ungas behov. Detta inkluderar tillgång till preventivmedel och att unga bemöts på ett respektfullt och yrkeskunnigt sätt.

För att uppnå bestående förändring krävs också att skadliga sociala, kulturella och religiösa normer och tabun kring ungas sexualitet förändras. I det arbetet förs en diskussion med föräldrar, lokala ledare och andra vuxna om barns och ungas rättigheter, samt om vikten av tillgång till sexualundervisning och rådgivning. Plan International arbetar även med att integrera insatser mot könsbaserat våld och skadliga sedvänjor i arbetet för ungas SRHR, eftersom dessa områden är mycket nära sammanlänkade.

Tillsammans med andra organisationer påverkar vi lagstiftning, policys och andra ramverk på både nationell och internationell nivå så att barn och ungas SRHR främjas. En del av arbetet med påverkan sker även här i Sverige. Plan International stödjer i dag ett stort antal program för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och det är ett programområde som växer.

 

Bryta tabun och förbättra tillgång till information

 

Inom SRHR finns många tabun som måste brytas för att livskvalitén och möjligheterna för flickor ska förbättras. Plan International Sverige stödjer till exempel ett projekt i Uganda som syftar till att bryta tabun och stigma kring mens och som hjälper flickor på landsbygden att förbättra sin menshygien. Många flickor i Uganda saknar inte bara kunskap om mens utan även bra mensskydd till rimliga priser. Många flickor har tvingats hoppa av skolan på grund av mens och den stigmatisering som drabbat dem.

I projektet arbetar Plan International med lokala partners som tillhandahåller enkla och effektiva lösningar på problemet. Bland annat delas tvättbara tygbindor ut som håller i upp till ett år och kostar betydligt mindre än vad engångsbindor skulle kosta för samma period. Plan International jobbar även med att förbättra kunskaper och förändra attityder och sedvänjor bland kvinnor, flickor, pojkar och män på landsbygden. Ett tydligt resultat är att fler flickor känner sig självsäkra nog att gå till skolan under mensen.

 

Normförändrande och holistiskt arbete

 

Plan International Sverige stödjer flera program med holistiskt angreppssätt där vi jobbar mot skadliga sedvänjor, främst med barnäktenskap och kvinnlig könsstympning som fokusområden. Här arbetar vi alltid på flera nivåer i samhället. En framgångsfaktor är att identifiera nyckelpersoner med status som vi kan driva frågan tillsammans med. Vi jobbar även aktivt med att driva forskningsprojekt för att förstå de faktorer som ligger bakom skadliga sedvänjor, en kunskap som är avgörande när vi planerar och genomför våra program.

En programmodell som Plan International har utvecklat och, som visat sig fungera bra i arbetet med att utmana traditionella könsroller är Champions of Change. Programmet engagerar och mobiliserar ungdomar, framförallt pojkar, för att diskutera och ifrågasätta könsnormer och stereotyper som kan vara skadliga för såväl flickor som pojkar. Champions of Change används nu i flera länder, främst i Latinamerika. Programmet har bland annat sett resultat i form av ökad förståelse för skadliga normer, förbättrad inställning till jämställdhet samt att pojkar visat en mer positiv inställning till användandet av preventivmedel.

*Unicef

Avsnitt i Effektrapporten