Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Uppföljning, utvärdering och lärande

Plan International vill visa på vilket sätt vårt arbete gör skillnad. Det är avgörande för såväl givarna som de barn och ungdomar vi arbetar tillsammans med i våra program. Därför följer vi upp verksamheten och rapporterar löpande de förändringar vi bidrar till i samhället.

Inom Plan International arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla de program vi stödjer. Vi drivs av en vilja att visa både de vi arbetar tillsammans med – barn och unga – och våra givare att vårt arbete gör skillnad. Vårt förbättringsarbete utgår från att mäta vilka framsteg vi gör och reflektera kring hur vi kan bli mer effektiva. Vi arbetar kontinuerligt med lärande som ligger till grund för planering av framtida insatser.

Programmen följs upp löpande och vi genomför även större utvärderingar i slutet av varje lands strategiperiod som normalt omfattar fem år. Landkontoren skickar därför årligen resultatredovisningar till vårt internationella huvudkontor, som sedan sammanfattar dessa och ger en överblick över vilka framsteg som gjorts av organisationen globalt.

 

Att lära för att förbättra

En systematisk uppföljning och utvärdering av vår verksamhet ger oss möjlighet till ett kontinuerligt lärande. Det skapar förutsättningar för att vi mer effektivt ska kunna bidra till ökad respekt för barns rättigheter. Redan i planeringsstadiet av ett program utvecklas en strategi för hur uppföljning och mätning av framsteg ska göras, samt hur denna information ska användas för att utveckla det aktuella programmet. Informationen använder vi även för kommunikation med faddrar, givare och beslutsfattare.

I arbetet med uppföljning och utvärdering säkerställer Plan International flickors och pojkars deltagande så att framtida beslut ska ta hänsyn till deras perspektiv.

Plan Internationals arbete med uppföljning och utvärdering utgår från internationella standarder på området. Ett exempel är den standard som tagits fram av OECD/DAC enligt vilken uppföljning och utvärdering är två kompletterande processer. Uppföljning är insamling av data som används för att styra pågående projekt. Utvärdering är en bedömning av pågående eller avslutade projekt, policy och strategier. I arbetet med uppföljning och utvärdering säkerställer Plan International flickors och pojkars deltagande så att framtida beslut ska ta hänsyn till deras perspektiv.

Resultat – vad innebär det?

I arbetet med uppföljning och utvärdering fastställer vi resultat av de program vi stödjer. Resultat uppnås utifrån olika tidsperspektiv: kort sikt (output), medellång sikt (outcome) och lång sikt (impact). För att korrekt beskriva vårt bidrag till de resultat som uppnås, brukar vi tala om tre sfärer som utgår från vår grad av påverkan: kontrollsfären, inflytandesfären och intressesfären. Sambandet mellan resultat på kort, medellång och lång sikt samt Plan Internationals olika grader av påverkan kan illustreras på följande sätt:

Output

  • Resultat på aktivitetsnivå.

Outcome

  • Förändrade attityder och förändrat beteende
  • sociala förändringsprocesser
  • policyutveckling och budgetmässiga resurser.

Impact

  • Långsiktigt och hållbart förverkligande av barns rättigheter.

Kontrollsfären:

Plan International bedriver program på lokal nivå vars resultat vi till fullo ansvarar för och har kontroll över, till exempel inrättandet av ungdomsklubbar på en skola.

Inflytandesfären:

Plan International har inte full kontroll, men inflytande över förändringar i attityd och beteende. För att åstadkomma dessa förändringar behöver Plan International arbeta med andra aktörer, till exempel myndigheter eller andra organisationer. Flera aktörer bidrar alltså till resultat på denna nivå.

Intressesfären:

Dessa förändringar är resultatet av ofta komplexa och mångåriga sociala förändringsprocesser. På denna resultatnivå brukar Plan Internationals målformuleringar befinna sig. Vår verksamhet bidrar till dessa förändringsprocesser, men det är svårt att bevisa eller mäta till vilken grad så är fallet.

När man talar om ”effekter” är det resultat på lång sikt (impact) man brukar syfta på. Dessa långsiktiga resultat kan ta lång tid att uppnå och kan inte isoleras på ett sådant sätt att man kan härleda dem till enbart vår verksamhet. Därför mäter vi framförallt resultat på medellång sikt (outcome).

Hur mäter vi resultat?

För att kunna mäta resultat i form av hur flickors och pojkars rättigheter uppfylls krävs att man identifierar och samlar in information som visar på sociala förändringsprocesser. Vi är därför noggranna med vilken information som vi väljer att samla in i varje program. Vi måste förstå det lokala sammanhanget och de bakomliggande orsakerna till varför barns rättigheter inte är uppfyllda. Både kvantitativ och kvalitativ information behövs då. Vi behöver även få information från flera olika källor – som barn och unga, lokalbefolkning och samarbetspartner. Den kvantitativa informationen visar på siffror och den kvalitativa informationen går mer på djupet och försöker genom enskilda personer och sammanhang svara på hur och varför situationer uppstår.

Plan International använder olika källor för att ge en helhetsbild av resultat och förändringar. Så långt det går används redan existerande information. Det kan handla om statistik från myndigheter i ett land, från FN eller projektdokumentation. Detta kompletteras med ny information som vi själva samlar in – då prioriterar vi barns deltagande och säkerställer att deras synpunkter lyfts fram.

Avsnitt i Effektrapporten