Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Utbildning

Utbildning är en rättighet för alla barn. Det har också visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att ta sig ur fattigdom och få möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Plan International vill genom utbildning av god kvalitet ge alla barn en bra start i livet.

Andelen barn som går i skolan ökar i världen. Trots det är det fortfarande många barn som aldrig får gå i skolan. Det handlar ofta om flickor som utesluts från skolgång på grund av fattigdom, kön och tradition. En kultur som diskriminerar flickors rätt till utbildning lever kvar i många länder vilket får negativa konsekvenser genom hela livet.

Barn som berövas rätten till utbildning blir mer sårbara och riskerar att hamna i situationer där de förlorar möjligheten att själva kontrollera och styra sina liv. Vid sidan om tillgång till utbildning är en annan utmaning på skolområdet brister i utbildningens kvalitet, lärarnas pedagogiska kunskaper och förekomsten av våld och sexuella övergrepp. Utmaningarna till trots har andelen barn som genomgår grundskoleutbildning ökat de senaste åren. Att fortsätta denna trend är något som Plan International vill medverka till.

 

Vad gör Plan International?

 

Plan International arbetar för att rätten till utbildning ska bli verklighet för alla barn. Genom att påverka regeringar i olika länder förbättras lagar och policys som rör skolmiljö och mer resurser ges till utbildningssystemet. Vi samarbetar med lärare och elever på lokal nivå för att förbättra utbildningsmaterial och undervisningsmetoder, och för att stärka elevråd för ökat elevinflytande.

Många flickor tvingas hoppa av utbildningen på grund av graviditet eller giftermål, för att hjälpa till i hemmet eller för att föräldrar oroas för flickans säkerhet och rykte. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Därför arbetar vi för att förebygga våld och övergrepp mot barn i skolmiljön och för att säkerställa att flickors och pojkars sexuella rättigheter tillgodoses. Vi arbetar för att förändra djupt rotade kulturer, attityder och beteenden som begränsar flickors rätt till utbildning, och där våld och övergrepp är en naturlig del av skolsystemet.

 

Större inflytande ger bättre undervisning

 

I Togo stödjer Plan International ett projekt som ska stärka jämställdhet och motverka våld i skolmiljö. Projektet vill förändra synen på utbildningsmetoden i skolan och utveckla mer jämställdhetsanpassade undervisningsmetoder. Förutom att rikta sig till föräldrar och lärare, utveckla barnens kunskap och medvetenhet, vill projektet även stärka barnens möjligheter att anmäla övergrepp och våld. Plan International arbetar därför med offentliga myndigheter för att säkerställa att övergrepp som anmäls blir en del av det formella systemet. Projektet genomförs med stöd av Sida och är ett exempel på hur Plan International arbetar med skydd av barn i skolan, men också hur vi bidrar till att kvaliteten av utbildningen stärks genom ett starkare jämställdhetsperspektiv. Ett viktigt perspektiv i vårt arbete är att ge eleverna större inflytande och möjlighet att påverka och förbättra sin skolmiljö.

Det finns flera exempel på att projektet har bidragit till att minska våldet i skolor och familjer i de områden där det genomförs. En majoritet av barnen som är medlemmar i skolklubbarna känner till centrala artiklar i den nationella förordning som ska skydda barn mot våld. Det gäller även för de lärare som deltar i projektet. Uppföljningen av projektet visar att 60 procent av de som är medlemmar i skolklubbarna vet hur de ska anmäla övergrepp som sker i skolmiljön eller i hemmet. Ytterligare exempel på vad projektet bidragit till är att 70 procent av målgruppen förstår betydelsen av att inte tillämpa våld som en del av undervisningen och att 70 procent av kommunerna har antagit en stadga för utbildning utan våld (Charte sur l’éducation sans violence). Projektet arbetar även för att påverka staten att ta ett större ansvar för att de lagar och förordningar som antagits inom skolområdet följs i praktiken.

Avsnitt i Effektrapporten