Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Allmänt om verksamheten

Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning för verksamheten under året 2017-07-01 till 2018-06-30. I koncernen ingick under verksamhetsåret stiftelsens helägda produktionsbolag Plan Sverige Produktion och Försäljning AB.

Plan International – en världsomspännande rörelse

Plan International Sverige är en del av den internationella federationen Plan International som grundades 1937 och har i dag över 10 000 anställda och tusentals volontärer i över 75 länder. I 56 av dessa länder driver vi program för barns rättigheter. 21 insamlingsländer, där Sverige ingår, har till uppgift att samla politiskt och finansiellt stöd samt bistå med kompetens till programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika.

Plan International har fyra lobbykontor för att påverka den globala politiken för barns rättigheter. Dessa finns i anslutning till FN i Genève och New York, EU i Bryssel och Afrikanska Unionen i Addis Abeba. I programländerna arbetar organisationen genom lokala kontor och partnerorganisationer. Det gör det möjligt att arbeta nära befolkningen och skapa positiva och långsiktiga förändringar. Våra program utgår från de behov, den verklighet och de utmaningar som barnen möter i vardagen och involverar alltid barn och unga.

Plan International har huvudkontor i Storbritannien. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention, FN:s kvinnokonvention och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

Plan international Sverige

Plan International Sverige bidrar till det globala arbetet med finansiering och stöd till programverksamheten i programländerna. Det handlar bland annat om planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av programmen.

I Sverige genomför vi också informations- och insamlingsaktiviteter. Vi bedriver även påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare, både nationellt och internationellt. En viktig del av vårt arbete är att säkerställa att Sveriges utrikespolitiska strategier och policydokument har ett starkt fokus på barnrättsfrågor och att flickors unika utsatthet och utmaningar lyfts.

Vårt syfte

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Vår roll

  • Bedriva insamling i Sverige och öka engagemanget för barns rättigheter med särskilt fokus på flickor.
  • Bidra med finansiellt stöd och aktivt delta i utvecklingen av Plan Internationals långsiktiga utvecklingsprogram och humanitära arbete.
  • Medverka i svenskt och internationellt påverkansarbete för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Vårt arbetssätt

Nolltolerans mot våld

För och med barn

Plan Internationals arbete utgår från Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi arbetar inte bara för barn och ungdomar utan tillsammans med dem så att de får kunskap om sina rättigheter, kan ställa krav på att dessa respekteras och för att stärka dem och deras möjligheter att påverka beslut som rör dem.

För flickors lika villkor

Vi arbetar för att stärka utsatta barns rättigheter och har därför ett särskilt fokus på flickor och deras lika villkor. Flickor diskrimineras dubbelt eftersom de är både barn och flickor. Flickor och deras behov osynliggörs då de ofta räknas in i generella grupper som “barn och ungdomar” eller “kvinnor” vilket gör att deras utsatta situation inte lyfts. Flickor utsätts för grova kränkningar och övergrepp som kräver särskilda och riktade åtgärder. Flickor har rätt till hälsa, utbildning och att delta i samhället på lika villkor. De har rätt till sin kropp, sin sexualitet och att inte kontrolleras av andra. Kombinationen av stereotypa könsroller och en nedvärderande syn på flickor och kvinnor leder till att flickors rättigheter kränks. Barnäktenskap, könsstympning, sexuella övergrepp och handel med flickors kroppar är några exempel på sådant som drabbar flickor.

Tabun kring mens, att nekas utbildning är andra exempel på hur flickors rättigheter, frihet och makt begränsas. Att fokusera på flickor och verka för jämställdhet har visat sig vara effektivt och är en viktig nyckel till att bekämpa fattigdom och att nå FN:s globala mål. Att Plan International fokuserar på flickor innebär dock inte att vi kommer sluta arbeta med pojkar och män – tvärtom, för att vi ska lyckas behöver vi få med alla i vårt arbete. Förändringen börjar med flickor.

Humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete

Plan International Sverige arbetar med att hitta synergier mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Det innebär att vi säkerställer att våra program är relevanta, hållbara och att de tar hänsyn till möjliga konsekvenser av att arbeta i konfliktdrabbade områden. Vi angriper de bakomliggande orsakerna till problem, oavsett i vilka sammanhang och under vilka förhållanden de uppstår. Våra fokusområden återfinns därför både inom vårt humanitära arbete och inom vårt utvecklingsarbete.

Global strategi

Plan International har sedan 2017 en global strategi med ett större fokus än tidigare på flickors rättigheter och särskilda utsatthet. Utgångspunkten är fortfarande det breda arbetet för alla barns rättigheter med särskild vikt på marginaliserade barn och unga. Strategin innebär dock att vi utökar vår närvaro med fler program i konfliktdrabbade länder där kränkningar av barns, och speciellt flickors, rättigheter är vanligt förekommande. Vi inkluderar också i större utsträckning än tidigare ungdomar och unga vuxna i våra program.

Så vill vi skapa förändring

Vi arbetar för att nå långsiktig effekt. Därför arbetar vi lokalt, nationellt och globalt tillsammans med aktörer som kan hjälpa oss att nå våra mål. Vi arbetar för att bryta destruktiva sociala normer och värderingar, men också mot lagar och policys som står i vägen för flickors lika villkor. Det handlar om att arbeta på gräsrotsnivå såväl som för att stärka samhällets skyddsnät för barn och unga.

Värderingar

Grunden i Plan Internationals dagliga arbete är våra värderingar: långsiktighet, öppenhet, handlingskraft och tillsammans. Att involvera medarbetare, kollegor, samarbetspartners, beslutsfattare och civilsamhället i vårt arbete är därför en självklarhet för oss.

Strategiska fokusområden

Under första halvan av 2018 lanserades strategin för hur vi blir den ledande barnrättsorganisationen för flickors lika villkor år 2022. I den definieras fyra strategiska områden som vi ser som förutsättningar för att lyckas med förflyttningen. De är: Program med förändringskraft; agendasättare för flickors lika villkor och ett tydligare jämställdhetsfokus; en hållbar organisation samt insamling och resursmobilisering för framtiden.

Påverkansarbete i Sverige

Plan International Sverige bedriver påverkansarbete med syftet att säkra att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden samt har ett tydligt barnrättsperspektiv och svarar mot flickors särskilda behov. Bland annat vill vi att alla Sveriges insatser ska vara i linje med FN:s barnkonvention och att barnen själva ska ges möjlighet att delta i och påverka de insatser som rör dem.

90-konto

Plan International Sverige har 90-konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av intäkterna måste gå till ändamålet och maximalt 25 procent till insamling och administration. Verksamhetsåret 2017/2018 gick 85 procent av Plan International Sveriges intäkter till ändamålet och 14 procent till insamling och administration. Den återstående procentenheten motsvarar det redovisade resultatet. Plan International Sveriges kontonummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 900-7311 och 900-7014 (Bankgiro). Plan International Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande. Bland FRII:s medlemmar finns Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer.

Väsentliga händelser under året som gått

Strategisk lojalitetssatsning mot privata givare

Våra privata givares engagemang är centralt för att vi ska kunna nå våra mål. Vi satsade därför extra resurser på att stärka givarlojaliteten och att öka andelen givare som är beredda att ge mer till vår verksamhet. Ett antal åtgärder genomfördes under året. Välkomstprocessen med information till nya faddrar sågs över, vilket resulterade i en mer lojalitetsstärkande process. Nu kan faddrar som vill betala med bankgiro göra det med hjälp av Bank-id. Utvecklingsarbetet av “Min sida”, där faddrarna kan hantera sitt fadderskap digitalt, påbörjades under verksamhetsåret och kommer att fortsätta. Allt fler av våra givare vill att vi berättar om vår verksamhet i digitala kanaler. Vi minskade därför successivt antal nummer av Plan International Sveriges faddertidning Barnens framtid och lade fokus på att utveckla den digitala kommunikationen med våra privata givare. Vår långsiktiga ambition är att arbeta ännu mer givarcentrerat, med personligare kommunikation än tidigare.

Ny plattform för Egen insamling

Det har under lång tid funnits ett önskemål om att privatpersoner själva ska kunna samla in pengar till förmån för Plan Internationals arbete. Under verksamhetsåret utvecklades därför en ny insamlingsportal för att möjliggöra detta. Fenomenet har länge varit stort i USA och har nu börjat etableras allt mer i Sverige. I den digitala insamlingsportalen vi lanserat kan privata givare själva skapa insamlingar. Det vanligaste är att hedra någon eller att samla in i samband med firande som bröllop eller födelsedag. Det kan också handla om att samla in pengar i samband med ett lopp för att engagera familj och bekanta i sitt deltagande. Under året startades drygt trettio insamlingar upp vilket genererade mer än 300 000 kronor till Plan Internationals verksamhet. Vissa insamlingar uppmärksammades i media. Ett sådant exempel är Lotta Bloms insamling #denrundafilten som samlade in över 100 000 kronor till Plan Internationals arbete. “Jag ville försöka hitta en slags anknytning till #metoo, och samla in pengar för att gynna flickor, så jag pratade lite med några vänner om vad man skulle kunna samla in till”, säger Lotta Blom i en intervju med Plan International Sverige.

Internationella flickdagen

På Internationella flickdagen den 11 oktober valde Plan International Sverige att belysa hur det politiska klimatet runt om i världen påverkar utvecklingen av flickors rättigheter negativt. Det gjorde vi bland annat genom en kampanjfilm regisserad av ambassadören Molly Nutley där flera kända svenska profiler deltog. Det uppmärksammades stort i media. Vi fick också en debattartikel publicerad som skrevs av aktivisten Memory Banda om hennes engagemang mot barnäktenskap i Malawi. Plan Internationals Sveriges ungdomsråd (PUR) valde att lyfta mens som en fråga kopplad till flickors rättigheter. Resultatet blev en insändare som skrevs i samråd med sakkunniga bland personalen. Syftet var att få så stor redaktionell spridning som möjligt på lokal nivå. Det visade sig vara en lyckad satsning och insändaren publicerades i ett stort antal tidningar spridda över hela landet.

samarbete med Svenska Hjältar

Plan International Sverige gick under året in som partner till tidningen Aftonbladets initiativ Svenska hjältar och instiftade ett nytt pris som delades ut på den årliga galan i december. Initiativet har som syfte att lyfta fram och premiera personer som på olika sätt har ställt upp för sina medmänniskor. Priset som Plan International tog fram fick titeln “Årets kämpe för flickor” och gick till någon som bidragit till en positiv förändring för flickor i Sverige eller världen. Vinnare blev barnmorskan Gunilla Ek för sitt långa engagemang mot könsstympning. Plan International Sveriges ambassadör, Molly Nutley, blev också invald i årets jury.

Studio Timbuktu och Sisters Create

Studio Timbuktu initierades som ett projekt av Plan International Sverige och artisten Jason “Timbuktu” Diakité 2012. Syftet med projektet var att ge ungdomar i Senegal en möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter, samtidigt som de fick lära sig om sina rättigheter och att försvara dem.

Under verksamhetsåret arrangerade Plan International Sverige en tävling till förmån för studion under namnet #passthemic. Tävlingen var ett samarbete mellan Plan International Sverige, Norge och Senegal, där ungdomar mellan 10 och 19 år fick möjlighet att skapa text och musik. Syftet med tävlingen var att lyfta ungas röster på samma sätt som studioprojektet gjorde i Senegal. Sammanlagt skickades ett 90-tal svenska bidrag in. Tävlingen avslutades den 16 mars 2018 och därefter beslutade en jury bestående av Jason “Timbuktu” Diakité, Jacqeline “Mapei” Cummings och Mary N’diaye om sex svenska vinnare i två kategorier: bästa låt och bästa text.

Det genomfördes även ett antal konserter till förmån för projektet under året. Den 31 maj arrangerades en stor konsert och insamlingskväll på Södra teatern i Stockholm. Mapei stod som värd. På scen stod fem artister från Sverige, Senegal och England. Sammanlagt har över 100 000 kronor samlats in till förmån för projektet under verksamhetsåret. Som ett led i arbetet med Studio Timbuktu beviljades Plan International Sverige 12 miljoner kronor av Postkodlotteriet för att stärka flickors självbild och möjlighet att ta plats i samhället, både i Senegal och i Sverige. Projektet startas upp under nästa verksamhetsår och går under namnet Sisters Create. Det kommer att pågå under fyra år och genomförs tillsammans med Plan International Senegal och Fryshuset i Stockholm.

Nytt stöd från Sida för arbetet i katastrofer och konflikter

Plan International Sverige har ett strategiskt partnerskap med biståndsmyndigheten Sida för vårt humanitära arbete i kriser och konflikter. I maj 2018 påbörjades en ny period som gäller fram till 2021. Plan International Sverige tilldelades 88,7 miljoner kronor.

Sida har nu ett starkare fokus på tonåringar i katastrofer och konflikter, vilket är banbrytande inom sektorn. Plan International påbörjade under verksamhetsåret ett arbete för att öka kunskapen om tonåringars unika behov och möjligheter vid en kris. Kunskapshöjande insatser görs inom organisationen, hos partners och bland andra organisationer som arbetar humanitärt. Arbetet innebär bland annat att ett utbildningspaket tas fram tillsammans med satsningar på påverkansarbete för att lyfta ungas rättigheter, behov och rätt till deltagande.

I det nya avtalet ingår programstöd till Kamerun, Centralafrikanska republiken, Nigeria, Tanzania och Haiti samt ett utökat stöd av pengar som snabbt kan användas när en kris uppstår. Utöver detta har Plan International Sverige fått stöd från Sida för att stärka arbetet mot könsbaserat våld och för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i linje med vår nya strategi.

Nytt program för barn i väpnade konflikter

Plan International har länge arbetat för barn i konfliktområden, men ser i dag nya utmaningar med fler långvariga konflikter. Under verksamhetsåret etablerades därför ett nytt partnerskap med Sida med fokus på att stötta barn i väpnade konflikter. Programmet är en del av Plan Internationals inriktning för att nå de mest sårbara och utsatta barnen, i synnerhet flickor. Det innebär att Plan International kommer att arbeta mer i konfliktdrabbade miljöer runt om i världen. Programmet är tänkt att stärka barns, ungas och makthavares kunskap om barns rättigheter. Syftet är att öka barns och ungas möjligheter att vara med och påverka och deras möjligheter att växa upp i ett samhälle utan våld.

Programmet startades upp i tre länder. I Centralafrikanska republiken med fokus på att förebygga rekrytering och återintegrera barn som gått med i väpnade grupper. I Myanmar ligger fokus på att stärka barn genom utbildning, för att ge dem ökade möjligheter och som en förutsättning för ett mer stabilt och fredligt samhälle. I Tanzania arbetar Plan International med burundiska flyktingar för att stärka lokalsamhället och möjlighet till fredsskapande genom utbildning. Under programmets första kvartal utbildade Plan International 54 ungdomsledare och påbörjade grundläggande utbildning för 1 163 barn och unga i 18 byar i delstaten Rakhine i Myanmar.

I Centralafrikanska republiken etablerade Plan International säkra platser för barn och höll utbildningar i konfliktkänslighet och barns trygghet och säkerhet. En plan för att motverka rekrytering av barn till väpnade grupper togs fram tillsammans med rekommendationer till regeringen. I Tanzania fick 300 ungdomar utbildning om bland annat HIV, könsbaserat våld och skydd av barn. Plan International påbörjade också yrkesutbildningar för att minska lokalsamhällets beroende av stöd utifrån och stärka dess ekonomiska motståndskraft.

Utökat arbete i mellanöstern

Under verksamhetsåret gick Syrienkrisen in på sitt åttonde år. Plan International fokuserade på att stärka närvaron i Mellanöstern och rusta land- kontoren i Jordanien och Libanon för att bättre kunna ge humanitärt stöd i kriser. Med stöd från Postkodlotteriet rekryterades tekniska specialister till landkontoren vilket ledde till en ökad kunskapsnivå i regionen. Vi har arbetat med särskilda utbildningsinsatser i Libanon och Jordanien under verksamhetsåret. Landkontoren utvecklade också en läroplan vilken inkluderar aspekter som psykosocialt stöd, barns rättigheter, skydd av barn, reproduktiv hälsa och verktyg för att arbeta mot barnarbete.

Hållbarhetsupplysningar

Miljöfrågor

Plan International Sverige arbetar med att digitalisera kommunikationen med våra givare och internt med för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan på andra sätt. Ett exempel är vår resepolicy som förordar kollektivtrafik, tåg och digitala mötessätt.

Arbetsmiljö

Tillsammans med skyddsombud och fackliga före- trädare bedriver vi ett ambitiöst arbetsmiljöarbete. Fokus ligger på att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra i en trygg och inkluderande miljö. Under verksamhetsåret fick HR-relaterade frågor större inverkan på verksamheten vilket verkade positivt på arbetsmiljön.

Anställda i andra länder

Plan International Sverige arbetar av kostnadsskäl inte med att sända ut medarbetare. Den handfull svenska medarbetare som arbetar i andra länder är tjänstlediga från Plan International Sverige och anställda via vårt huvudkontor i Storbritannien eller lokalt i det land där de arbetar. Utförda personalenkäter Under hösten 2017 deltog Plan International Sverige i Plan Internationals globala medarbetarundersökning som görs vartannat år. Under året genomfördes också månadsvisa pulsmätningar, vilket vi beslöt att fortsätta med månadsvis under kommande verksamhetsår.

Arbetsuppgifter som de anställda utför

Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse och har arbetsuppgifter inom marknad, kommunikation och påverkan, givarservice som stöttar våra privata givare, en programavdelning som arbetar med projekten tillsammans med våra programländer och stödfunktioner som IT, HR, ekonomi och kontorsservice.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är integrerat i det dagliga arbetet och medvetenheten kring frågorna är hög. Till exempel har vi ett pass i introduktionsutbildningen för nya medarbetare och i all rekrytering vägs perspektiven in. Vi erbjuder också arbetsträning och volontärarbete åt personer med funktionsvariationer. Kompetensutvecklingsprogram i processen för mål- och utvecklingssamtal ingår numera en mer långsiktig karriärdiskussion och individuella utvecklingsplaner. Kompetensutveckling sker löpande både individuellt och i grupp. Under året startade två program (där titlarna kommer från namnet på Plan Internationals globala strategi): 100 million reasons to lead för chefer och 100 million reasons to develop för alla medarbetare. Alla medarbetare deltog i arbetet för att ta fram Plan Internationals värderingar.

Förekomst av kollektivavtal

Plan International Sverige har kollektivavtal genom IDEA med Unionen och Akademikerna, vilka båda har lokala klubbar. Under verksamhetsåret hölls regelbundna samverkansmöten mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna.

Personalomsättning

Personalomsättningen under verksamhetsåret var 9 procent vilket är lägre än föregående åren. Att ledarskap och medarbetarskap fick en tydligare plats på agendan tros vara en av anledningarna till att personalomsättningen sjunkit.

Resultat och ställning

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 2017/18 till 533 miljoner kronor (509), en ökning med 5 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna ökat med 72 (69) procent. Ökningen är resultatet av en medveten satsning att öka intäkterna för att därigenom kunna arbeta mer för barns rättigheter och flickors lika villkor. Av intäkterna stod de 92 000 (91 000) barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för 211 miljoner kronor (191), vilket motsvarar 40 procent (37) av de totala verksamhetsintäkterna. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har ökat stadigt de senaste åren för att 2017/18 uppgå till 254 miljoner kronor, en mindre nedgång från 266 miljoner kronor jämfört med året innan, och utgör därmed 48 procent (52) av de totala verksamhetsintäkterna. Övriga insamlade medel bestod av bidrag från främst Radiohjälpen och Postkodlotteriet som dubblerats jämfört med föregående år. I övrigt ingår också bidrag från H&M Foundation samt gåvor från allmänhet och företag.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plan Internationals internationella program via huvudkontoret i Storbritannien. Den totala summan överförda medel uppgick under året till 385 miljoner kronor (360), inklusive medel överförda till samarbetspartners. Detta belopp ingår i ändamålskostnader tillsammans med kostnader för programstöd som utförs av personal i Sverige och kostnader för information och opinionsbildning kopplat till organisationens uppdrag samt kostnader relaterade till detta.

Totala ändamålskostnader uppgick till 452 miljoner kronor jämfört med 422 miljoner kronor föregående år. Ökningen består främst i ökad överföring till internationell programverksamhet och ökad aktivitet i Sverige gällande informationsgivning och opinionsbildning. Under året fortsatte Plan International Sverige rekrytera ett stort antal nya faddrar där majoriteten värvats via så kallad Face-to-Face-rekrytering. Samtidigt blir digitala kanaler allt viktigare i insamlingsarbetet.

De totala insamlingskostnaderna uppgick under året till 60 miljoner kronor (65), en minskning jämfört med året innan då rekryteringsnivån var högre. Kostnaderna för administration uppgick till 16 miljoner kronor (17). Insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter har minskat sedan föregående år och uppgick till 14,2 procent (16,0). Enligt Svensk Insamlingskontroll får maximalt 25 procent av intäkterna användas till insamling och administration.

Nyckeltal moderstiftelsen

Belopp i tusental kronor2017/182016/172015/162014/152013/14
Totala verksamhetsintäkter533438509445423543428633309614
Ändamålskostnader451902422305356876358056263253
Andel av totala verksamhetsintäkter
- Insamlade medel52%48%51%50%59%
- Offentliga bidrag48%52%49%50%40%
- Insamlingskostnader11,2%12,7%11,5%12,0%11,4%
- Administrationskostnader3,0%3,4%4,4%3,9%5,4%
- Insamlings- och administrationskostnader14,2%16,0%15,9%15,9%16,9%
Medeltal anställda8175696162

Övrig icke finansiell information

Anställda Medeltalet anställda var under verksamhetsåret 84 (80), varav 3 (5) i Plan Produktion och Försäljning AB. Kompetensutveckling sker löpande för personalen på både individuell nivå och gruppnivå. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella samarbetet och deltar i utbildningar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan International som en global organisation. Kraft läggs på en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och fackliga företrädare.

Volontärer och praktikplatser

Under verksamhetsåret har drygt 200 volontärer arbetat ideellt för Plan International Sverige. Vi har ordnat introduktionsmöten för 60 nya volontärer. Antalet praktikanter (som haft praktik längre än två veckor) är 8 stycken och 1 person har arbetstränat.

Plan International Sveriges ungdomsråd

Under året genomförde ungdomsrådet interna utvärderingar av samarbetet med personalen på Plan International Sverige. Syftet var att hitta ett arbetssätt där ungdomsrådet bidrar med ett ungdomsperspektiv och att ge rådets medlemmar djupare kunskap om Plan International, så att de i än större utsträckning kan agera talespersoner för organisationen. Representanter från ungdomsrådet deltog under hösten i sociala medierevenemanget Tubecon i Umeå. Där nåddes ungefär 1 000 ungdomar med Virtual Reality-filmen Ett brev från Barsha som beskriver en flickas vardag i slummen i Bangladesh och tar upp Plan Internationals katastrofförebyggande arbete.

Fem representanter från ungdomsrådet åkte under våren till Indonesien för ett utbyte med Plan International Indonesiens ungdomsråd. Besöket skapade förståelse för ungas situation i Indonesien och innebar också ett utbyte i form av idéer och arbetsmetoder för bland annat påverkansarbete. Ungdomsrådet besökte även flera av Plan Internationals projekt vilket gav kunskap om arbetet i fält.

Under året har rådet haft 6 möten och 2 representanter från ungdomsrådet har deltagit som observatörer på Plan International Sveriges styrelsemöten. I dag består PUR av 20 ungdomar, varav 8 har rekryterats under verksamhetsåret.

Placeringspolicy

finansiella instrument

Plan International Sverige har som policy att inte placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel ska förvaltas på sedvanliga bankkonton. Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Plan international Sveriges framtida utveckling

Den strategi som togs fram för Plan International Sverige under verksamhetsåret sträcker sig till år 2022. I den ingår att arbeta för ett långsiktigt och hållbart arbetsklimat, bland annat med ledarskap och medarbetarskap. Ett annat fokusområde är insamling och resursmobilisering, där vi har som mål att ha en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv resursmobilisering som möjliggör tillväxt. I strategin har vi också tydliggjort hur vi vill uppfattas 2022.

Vårt positionsmål är att vara agendasättare för flickors lika villkor, där vi vill lyfta fram flickors specifika behov och utsatthet för att skapa engagemang och handling. I strategin slogs även fast att våra program ska skapa förändringskraft: de bygger på fakta, insikter och erfarenheter och skapar positiv, långsiktig förändring för och med barn och unga. Under året pågick ett arbete med att rusta för och förbereda den digitala transformation som sker på många håll i samhället och även påverkar vår organisation. Plan International Sverige tog en ledarroll inom Norden och inledde ett nära samarbete med Plan International Norge, Finland och Danmark för att stärka kompetensen och effektivisera digitaliseringsarbetet på en rad områden.

Plan International Sverige utsågs också till ledare inom federationen för arbetet för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, vilket betyder att vi de kommande åren koordinerar Plan Internationals arbete på området. När det gäller programverksamhet stärker vi vårt humanitära arbete i kriser och konflikter. Ett tydligt mål är att alla inom Plan International Sverige har en grundläggande kunskap om genusfrågor och barns rättigheter och att all vår verksamhet är genusförändrande senast år 2022.

Förvaltning, styrning och ledning

Plan International Sverige är organiserad som en stiftelse och styrelsen är Plan International Sveriges högsta beslutande organ, i enlighet med stadgarna. Plan International Sverige följer FRII:s kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med hög grad av transparens. I enlighet med FRII:s kvalitetskod har vissa styrdokument upprättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens hemsida, inklusive arbetsordning för styrelsen och beskrivning hur styrelseledamöter tillsätts. För den löpande verksamheten finns ett kansli som leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen. Ytterligare styrdokument finns upprättade gällande bland annat instruktion till generalsekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, ekonomi, uppföljning, internkontroll, riskhantering och insamling.

Vartannat år ska stiftelsen sända en försäkran till FRII att samtliga krav enligt kvalitetskoden uppfyllts. Försäkran ska granskas och bestyrkas av revisorn. Detta gjordes senast för verksamhetsåret 2015/2016 och är aktuellt nästa gång under hösten 2018.

Styrelsen bestod under verksamhetsåret av Marianne Barner (ordförande), Pär Lager (vice ordförande), Ulrika Cronenberg-Mossberg, Ingalill Karlsson, Catharina Limmerfelt, Carl Lindgren, Karin Nilsdotter och David Orlic. Karin Nilsdotter valdes till ny ledamot vid styrelsens möte i april. Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid mötena under deras respektive mandatperiod, förutom Pär Lager och Ingalill Karlsson som varit frånvarande vid ett möte vardera samt Ulrika Cronenberg-Mossberg och David Orlic som varit frånvarande vid två respektive fyra möten.

Plan International Sveriges Ungdomsråd har observatörer i styrelsen vilka under året utgjordes av Maja Lundqvist (studerande) och Hannah Staxäng (studerande).

Plan International Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Mariann Eriksson i samråd med en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under verksamhetsåret av, utöver generalsekreteraren, programchef Pia Stavås Meier till och med december och därefter tillförordnad programchef Mirjam Hast, kommunikations- och insamlingschef Johan Bååthe, verksamhetsutvecklingschef Bertil Jungmar samt HR-chef Helena Ölander.

Revisor i Plan International Sverige är PricewaterhouseCoopers AB med Jonas Grahn som huvudansvarig revisor. Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter.

Läs mer