Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Koncern

Koncern
Resultatsräkning

 Not2017-07-01-
2018-06-30
2016-07-01-
2017-06-30
VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor2241 196 519223 681 337
Bidrag2292 017 486285 468 218
Övriga intäkter3224 304281 943
Nettoomsättning4377 7182 954 323
Summa verksamhetsintäkter533 816 027512 385 821
VERKSAMHETSKOSTNADER5,6  
Ändamålskostnader-452 288 397-424 413 041
Insamlingskostnader-59 693 560-65 020 850
Administrationskostnader-16 275 778-17 609 282
Summa verksamhetskostnader-528 257 735-507 043 173
Verksamhetsresultat5 558 2925 342 648
Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter och valutakursvinster44 2891 216
Räntekostnader och valutakursförluster-8 604-157 513
Summa resultat från finansiella investeringar35 685-156 297
Resultat efter finansiella investeringar5 593 9775 186 351
Skatt00
Årets resultat5 593 9775 186 351

 

Koncern
Balansräkning

TILLGÅNGARNot2018-06-302017-06-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar7
Balanserade utgifter för programvara391 564916 407
Materiella anläggningstillgångar8
Nedlagda utgifter på annans fastighet1 597 6372 089 971
Inventarier1 028 4791 225 636
Summa Materiella anläggningstillgångar2 626 1163 315 607
Summa anläggningstillgångar3 017 6804 232 014
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar0322 447
Övriga fordringar4 949 187363 918
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter10555 9912 282 581
Summa Kortfristiga fordringar5 505 1782 968 946
Kassa & bank83 539 22583 971 556
Summa omsättningstillgångar89 044 40386 940 502
SUMMA TILLGÅNGAR92 062 08391 172 516
EGET KAPITAL OCH SKULDERNOT2018-06-302017-06-30
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel12 707 1376 947 278
Reserverat kapital 10 000 00010 000 000
Balanserat kapital -6 735159 167
Summa eget kapital22 700 40217 106 445
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder4 622 6158 886 162
Skuld ej nyttjade bidrag1139 601 79230 828 377
Skuld för beslutad ej utbetald överföring13 287 88820 743 978
Skatteskulder685 813453 218
Övriga skulder1 693 1811 301 986
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter129 470 39211 852 350
Summa kortfristiga skulder69 361 68174 066 071
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 062 08391 172 516
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALÄndamåls-bestämda medelReserverat kapitalBalanserat kapitalÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående balans6 947 27810 000 000159 167-17 106 445
Årets resultat----5 593 956-5 593 956
Disposition av årets resultat5 759 859--165 9025 593 95611 187 913
Utgående balans12 707 13710 000 000-6 735022 700 402

Koncern
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2017-07-01-
2018-06-30
2016-07-01-
2017-06-30
Löpande verksamheten
Verksamhetsresultat5 558 2925 342 648
Avskrivningar1 529 8752 062 471
Erhållen ränta44 2891 216
Betald inkomstskatt00
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter-8 604-157 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital7 123 8527 248 822
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar-2 536 2323 974 107
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder-4 704 3909 048 256
Kassaflöde från den löpande verksamheten-116 77020 271 185
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar-315 541-4 725 435
Kassaflöde från investeringsverksamheten-315 541-4 725 435
Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel-432 33115 545 750
Likvida medel vid årets början83 971 55668 425 806
Likvida medel vid årets slut83 539 22583 971 556

Läs mer