Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Moderstiftelse

Moderstiftelse
Resultaträkning

 Not2017-07-01
2018-06-30
2016-07-01
2017-06-30
VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor2241 196 519223 681 337
Bidrag2292 017 486285 468 218
Övriga intäkter3224 304295 943
Summa verksamhetsintäkter533 438 309509 445 498
VERKSAMHETSKOSTNADER5,6
Ändamålskostnader-451 901 838-422 304 545
Insamlingskostnader-59 610 902-64 569 990
Administrationskostnader-16 196 318-17 175 868
Summa verksamhetskostnader-527 709 058-504 050 403
Verksamhetsresultat5 729 2515 395 095
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och valutakursvinster39 212892
Räntekostnader och valutakursförluster-8 604-157 513
Summa resultat från finansiella investeringar30 608-156 621
Årets resultat 5 759 8595 238 474
Fördelning av årets resultat   
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)5 759 8595 238 474
Förändring av reserverade medel avseende ändamålet-5 759 859-5 238 474
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital00

Moderstiftelse
Balansräkning

TILLGÅNGARNot2018-06-302017-06-30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara7391 564916 407
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet81 597 6372 089 971
Inventarier1 028 4791 225 636
Summa Materiella anläggningstillgångar2 626 1163 315 607
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier svenskt dotterbolag91 000 0001 000 000
Summa anläggningstillgångar4 017 6805 232 014
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar013 529
Fordringar hos dotterbolag0482 356
Övriga fordringar4 862 136231 452
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter555 9912 212 581
Summa Kortfristiga fordringar105 418 1272 939 918
Kassa & bank82 753 88182 075 334
Summa omsättningstillgångar88 172 00885 015 252
SUMMA TILLGÅNGAR92 189 68890 247 267
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel12 707 1386 947 278
Reserverat kapital10 000 00010 000 000
Balanserat kapital0
Summa eget kapital22 707 13816 947 278
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder4 608 1388 537 029
Skuld till dotterbolag900 0000
Skuld ej nyttjade bidrag1139 601 79230 828 377
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag13 287 88820 743 978
Skatteskulder685 813453 218
Övriga skulder1 028 1791 181 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter129 370 74011 555 587
Summa kortfristiga skulder69 482 55073 299 989
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER92 189 68890 247 267
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALÄndamåls-bestämda medelReserverat kapitalBalanserat kapitalÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående balans6 947 27810 000 000--16 947 278
Årets resultat5 759 8595 759 859
Disposition av årets resultat5 759 859---5 759 859-
Utgående balans12 707 13810 000 0000022 707 138

Moderstiftelse
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys2017-07-01-
2018-06-30
2016-07-01-
2017-06-30
Löpande verksamheten
Verksamhetsresultat5 729 2515 395 095
Avskrivningar1 529 8752 062 471
Erhållen ränta39 212892
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter-8 604-157 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital7 289 7347 300 945
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar-2 478 2093 749 041
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder-3 817 4398 482 666
Kassaflöde från den löpande verksamheten994 08619 532 652
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar-315 541-4 725 435
Kassaflöde från investeringsverksamheten-315 541-4 725 435
Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel678 54614 807 217
Likvida medel vid årets början82 075 33567 268 118
Likvida medel vid årets slut82 753 88182 075 335