Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där stiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.

VERKSAMHETSINTÄKTER

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Gåvor från faddrar
Avser det månatliga belopp som traditionella faddrar och temafaddrar lämnar med stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Plans programländer.

Övriga gåvor
Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Mottagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Intäktsförda bidrag som inte erhållits före balansdagen redovisas som fordran.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses exempelvis hyresintäkter och arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion och/eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden. Denna utgörs i huvudsak av TV-produktioner samt trycksaker.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Organisationen har kostnader, s k samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, ekonomifunktion, vaktmästeri, telefonväxel och lokalhyra.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering, inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader

Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, tv-produktioner, reklam, annonser, personalkostnader i relation till insamlingsarbetet, utskick och liknande aktiviteter. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare, stab, och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som administration är revision (exklusive revision av projektmedel), administrativa system, försäkringar.

Leasing

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för programvara 3-5 år
IT-inventarier3 år
Övriga inventarier 5-10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 år

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre marknadsvärde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella tillgångar

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Dessa medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan International Inc. och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen. Se även noten till eget kapital.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.

Not 2 – Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningenModerstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Insamlade medel
Traditionellt fadderskap165 950 090165 950 090151 875 932151 875 932
Temafadderskap45 423 59945 423 59938 781 56638 781 566
Enstaka gåvor från allmänheten5 559 5345 559 5345 436 5365 436 536
Företag2 008 5572 008 5572 587 3032 587 303
Övriga stiftelse och organisationer254 739254 73900
Svenska PostkodFöreningen22 000 00022 000 00025 000 00025 000 000
Summa241 196 519241 196 519223 681 337223 681 337

 

Bidrag som redovisats som intäktModerstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Insamlade medel
Radiohjälpen19 769 75119 769 7517 767 0757 767 075
Plan International001 948 6771 948 677
Svenska PostkodFöreningen15 785 31215 785 3129 073 4269 073 426
H&M Foundation2 400 0002 400 0001 085 0001 085 000
Summa 37 955 06337 955 06319 874 17819 874 178

 

Offentliga bidrag    
Sida224 705 466224 705 466235 930 020235 930 020
Folke Bernadotteakademin500 000500 000894 433894 433
EU19 362 21619 362 21622 679 96822 679 968
ECHO6 110 2846 110 2844 861 8694 861 869
UNICEF1 117 1271 117 12700
UNHCR474 377474 377996 773996 773
UNFPA1 792 9531 792 953230 977230 977
Summa offentliga bidrag254 062 423254 062 423265 594 040265 594 040
Summa bidrag292 017 486292 017 486285 468 218285 468 218

 

Totala insamlade medel består av följande:    
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 241 196 519241 196 519223 681 337223 681 337
Bidrag som har redovisats i resultaträkningen37 955 06337 955 06319 874 17819 874 178
Summa insamlade medel279 151 582279 151 582243 555 515243 555 515

 

Not 3 – Övriga intäkter

Övriga intäkter består framför allt av arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

 

 

Not 4 – Nettoomsättning

Försäljningen utgörs i huvudsak av TV-produktioner samt trycksaker.

Not 5 – Verksamhetskostnader

Personal, löner & sociala kostnaderModerstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Medelantalet anställda
Antal anställda81847580
Varav män22221920
Andel män27%26%25%25%

 

Medeltalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 1 950 timmar/år.

Styrelseledamöter och ledningsgrupp  
Antal styrelseledamöter på balansdagen87
Varav män33
Generalsekreterare och ledningsgrupp55
Varav män22

 

Löner och andra ersättningarModerstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Styrelse0000
Generalsekreterare974 720974 7201 150 1961 150 196
Övriga anställda35 349 11937 042 18931 827 80033 727 651
Totala löner och ersättningar36 323 83938 016 90932 977 99634 877 847
Sociala kostnader16 291 43516 840 02014 338 31115 091 121
(varav pensionskostnader)2 815 3772 918 1572 453 7762 582 564

 

Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen och inkluderas i beloppen ovan.
Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.

Fördelning av pensionskostnader    
Generalsekreterare182 264182 264210 829210 829

 

 

Volontärer

Under året har ca 200 volontärer, praktikanter och översättare arbetat ideellt på Plan Sverige.
Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6 – Leasing

Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och -utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 412 966 kr (2 560 155 kr). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Inom 1 år2 188 5602 188 5602 290 3432 290 343
1-5 år8 411 5008 411 5004 345 0604 345 060
Senare än 5 år0000
Totala leasingavgifter10 600 06010 600 0606 635 4036 635 403

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 30 juni 2023.

Not 7  – Immateriella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Anskaffningsvärde
Ingående balans9 494 0229 494 0229 030 1789 030 178
Årets anskaffningar00463 844463 844
Utgående balans9 494 0229 494 0229 494 0229 494 022
Avskrivningar
Ingående balans-8 577 615-8 577 615-7 497 289-7 497 289
Årets avskrivningar-524 843-524 843-1 080 326-1 080 326
Utgående balans-9 102 458-9 102 458-8 577 615-8 577 615
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar391 564391 564916 407916 407

 

Not 8 – Materiella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Ombyggnation av förhyrda lokaler
Anskaffningsvärde
Ingående balans5 041 1415 041 1412 442 7392 442 739
Årets anskaffningar27 34627 3462 598 4022 598 402
Utgående balans5 068 4875 068 4875 041 1415 041 141
Avskrivningar
Ingående balans-2 951 170-2 951 170-2 442 739-2 442 739
Årets avskrivningar-519 680-519 680-508 431-508 431
Utgående balans-3 470 850-3 470 850-2 951 170-2 951 170
Bokfört värde ombyggnation av förhyrda lokaler1 597 6371 597 6372 089 9712 089 971
Bokfört värde ombyggnation av förhyrda lokaler1 597 6371 597 6372 089 9712 089 971
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående balans3 202 3083 202 3083 167 6303 167 630
Årets anskaffningar288 195288 1951 663 1891 663 189
Årets utrangering0-1 628 511-1 628 511
Utgående balans3 490 5033 490 5033 202 3083 202 308
Avskrivningar
Ingående balans-1 976 672-1 976 672-3 131 469-3 131 469
Årets avskrivningar-485 352-485 352-473 174-473 714
Årets utrangering001 628 5111 628 511
Utgående balans-2 462 024-2 462 024-1 976 132-1 976 672
Bokfört värde inventarier1 028 4791 028 4791 226 1761 225 636
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar2 626 1162 626 1163 316 1473 315 607

Not 9 Finansiella tillgångar

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Anskaffningsvärde
Ingående balans1 000 00001 000 0000
Årets anskaffningar0000
Utgående balans1 000 00001 000 0000
Bokfört värde finansiella anläggningstillgångar1 000 00001 000 0000

Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, org.nr: 556584-5798, säte: Stockholm, kapitalandel 100%.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Förutbetalda marknadsföringskostnader30 00030 0001 662 9821 662 982
Intäktsförda ej inbetalda bidrag0000
Förutbetalda hyror525 991525 991518 370518 370
Övrigt0031 229101 229
Summa555 991555 9912 212 5812 282 581

Not 11 – Skuld ej nyttjade bidrag

Mottagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts, varvid det intäktsförs. Bidrag som erhållits men inte intäktsförs före balansdagen redovisas som skuld.

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Moderstiftelse
2017/2018
Koncern
2017/2018
Moderstiftelse
2016/2017
Koncern
2016/2017
Upplupna semesterlöner4 070 5004 106 4272 817 2202 993 818
Upplupna sociala avgifter2 392 7682 487 7371 828 6401 917 558
Övriga upplupna kostnader2 907 4722 876 2286 909 7276 940 974
Summa9 370 7409 470 39211 555 58711 852 350

Läs mer