Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Arbetet i kriser och katastrofer

Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. Naturkatastroferna blir dessutom fler och ökar i omfattning. Barn drabbas hårdast i kriser och katastrofer. De riskerar att få hela sin trygghet raserad och har mindre motståndskraft mot sjukdomar och undernäring.

Många av de risker barn och unga utsätts för, speciellt flickor och unga kvinnor, försvåras i kriser och konflikter. Flickor på flykt upplever liknande hinder och utsätts för samma typ av övergrepp och diskriminering som tjejer över hela världen gör, men i mycket större omfattning då ojämställdhet och könsrelaterat våld ökar i kriser och konflikter. Tonårsflickor är en särskilt utsatt och ignorerad grupp som ofta tvingas hoppa av skolan eller gifta sig i samband med kriser. De riskerar också att fångas upp av människohandlare och exploateras i prostitution, utnyttjas som slavar för hemarbete eller utsättas för våld och andra övergrepp. Samtidigt försvagas eller raseras de system, strukturer och nätverk som skyddar dem.

Plan International Sverige arbetar i akuta situationer, men också förebyggande och återuppbyggande. Arbetet sker alltid tillsammans med barnen. Under verksamhetsåret antog Plan International ett tydligare fokus på tonåringars särskilda behov och möjligheter i katastrofer. Det är en unik roll där vi nu påbörjar arbetet med att förankra och sprida kunskap. Under verksamhetsåret stärktes också arbetet för de mest sårbara och utsatta barnen, i synnerhet flickor. Det innebär att Plan International Sverige ytterligare kommer att arbeta i konfliktdrabbade och fragila miljöer.

Utbildning och skydd i spåren av Boko Haram

Mer än 17,4 miljoner människor i Nigeria, Tchad, Niger och Kamerun är på något sätt påverkade av terrorgruppen Boko Haram och fler än 2,3 miljoner människor är på flykt. Plan International fokuserade under året på att barnen skulle känna sig trygga, att motverka könsbaserat våld, utökade försörjningsmöjligheter och utbildning. I nordöstra Nigeria anlade Plan International 32 mobila skolor som gjorde det möjligt för barn i osäkra områden att få tillgång till utbildning några dagar i veckan. Dessa nådde över 11 000 barn. Fler än 12 000 barn kunde ta del av mobila barnvänliga platser där de fick möjlighet att leka och lära i en trygg miljö. I Kamerun kunde 15 000 barn gå i skolan tack vare våra program.

I Nigeria konstruerades könsseparerade toaletter och gruppdiskussioner hölls med föräldrar och traditionella och religiösa ledare om vikten av att även flickor får gå i skolan. Plan International Sverige arbetade också för att återintegrera unga flickor som släppts efter att de kidnappats eller tvångsrekryterats av Boko Haram. Flickorna blir ofta stigmatiserade när de återvänder och vi arbetade för att öka acceptansen och stödja flickorna i att hitta egna försörjningsmöjligheter.

Kapacitetsstärkande för att möta syriska flyktingars behov

Plan International Sverige fortsatte under verksamhetsåret att stärka organisationens kapacitet i Libanon och Jordanien för att möta de enorma humanitära behoven hos de syriska flyktingarna. Med stöd från Postkodlotteriet rekryterades tekniska specialister till landkontoren i Jordanien och Libanon, vilket ledde till en ökad kunskapsnivå i regionen. Plan International utvecklade en läroplan som används vid implementering av programmen. Läroplanen kommer att användas i informell utbildning och inkluderar flera aspekter som psykosocialt stöd, barns rättigheter, skydd av barn, reproduktiv hälsa och verktyg för att arbeta mot barnarbete. Plan International genomförde utbildningsinsatser där tusentals flickor i Libanon fick lära sig läsa, skriva och räkna. I Jordanien deltog 1 500 föräldrar och vårdnadshavare i diskussioner om vikten av att låta barnen gå i skolan. Omkring 1 000 ungdomar har tagit del av psykosocialt stöd för nya färdigheter och bättre självkänsla.

Akuta insatser efter flykt från Myanmar

I augusti 2017 eskalerade militärens våld mot minoritetsgruppen rohingyer i Myanmar. Sedan dess har mer än 700 000 människor flytt över gränsen till flyktingläger i Bangladesh och mer än hälften av dem är barn. Plan International fokuserade sina insatser på tillgång till rent vatten, sanitet, utbildning och säkra platser för barn. Under verksamhetsåret byggde och underhöll vi latriner och skydd där flickor och kvinnor kan tvätta sig i fred. 250 utbildningar om hygien hölls för att minska risken för smittspridning. Dessa nådde 8 482 personer. 12 000 hygienpaket delades ut med bland annat mensskydd för att ge flickor och unga kvinnor möjlighet att hantera sin menstruation. Plan International samarbetade med 15 kvinnor som bor i olika delar av lägret för att öka andelen kvinnor bland de som fattar beslut i lägret. Det ledde till att de fick möjlighet att delta i koordinationsmöten. Säkra platser sattes upp där yngre barn fick möjlighet att lära och utvecklas. Informell utbildning etablerades för att säkra att fler barn mellan 7 och 14 år fick ökad tillgång till utbildning där Plan International också stärkte lärarnas kapacitet.

Tillsammans med två andra organisationer tog vi fram en rapport där barnen berättar om sina utmaningar. I rapporten framgår det bland annat att barnen i lägret är rädda för sin egen säkerhet både i tälten och utanför, inte minst flickor och unga kvinnor. Resultatet av rapporten spred ljus över barnens särskilda behov och påverkade det fortsatta arbetet. Plan International tog under verksamhetsåret även fram en rapport om tonårsflickors situation i flyktinglägret. Resultaten visade bland annat att flickorna är isolerade och att tre av fyra uppger att de aldrig har makt att påverka sitt eget liv. Baserat på rapporten tog Plan International fram rekommendationer för hur humanitära organisationer kan förbättra flickornas situation, genom att bland annat säkerställa att fler flickor ska kunna lämna sina hem och att skräddarsy program som är anpassade efter flickornas behov. När rapporten släpptes uppmärksammades den av ett 50-tal medier i Sverige.

Läs mer