Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka

Alla barn har rätt att utrycka sin mening i frågor som berör dem. Plan International arbetar för att barn ska få kunskap om mänskliga rättigheter, vad de innebär i praktiken och möjlighet att påverka.

Plan International arbetar tillsammans med barn där de själva identifierar problem, diskuterar lösningar och möter beslutsfattare. Barns deltagande är ett av våra fokusområden, men deltagande skär också genom alla andra områden. I dag saknas ofta barns perspektiv när beslut fattas i frågor som rör dem, både privat och i samhället. Flickor är särskilt utsatta och deras möjligheter att påverka är ofta än mer begränsade av diskriminering, lagar och normer. Färre flickor än pojkar får möjlighet att utbilda sig, flickor förväntas ofta hålla sig i hemmet och många får varken den kunskap, de erfarenheter eller det självförtroende som behövs för att ha möjlighet att ta plats i samhället.

Jag är övertygad om att jag kan uppnå mina mål. Tillsammans med andra flickor, och pojkar, som är en del av programmet försöker vi göra vårt område tryggare för flickor. Saker har sakta men säkert blivit bättre. Jag tror att vi kan tackla de sociala attityderna som diskriminerar flickor.

Aarti, 18 år, bor i Indien. Hon är en del av Plan Internationals program för Tryggare städer. Genom programmet har hon lärt sig att identifiera faror som hon möter i sin vardag och verktyg för hur hon ska hantera dessa.

Läs hennes berättelse

Några resultat från verksamhetsåret

Plan International ser en tendens där civilsamhällets handlingsutrymme minskar. Ungdomsorganisationer och organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa hör till de värst drabbade. Under året har Plan International därför intensifierat arbetet med att bevaka och påverka för att det demokratiska utrymmet för barn och unga inte ska krympa, och istället öka om möjligt. Vi arbetade bland annat för lagförändringar och attitydförändringar hos beslutsfattare och vuxna för att barn ska få stöd i sin rätt att vara med och påverka. Arbetet ger resultat och Plan International såg under året att många av de ungdomsorganisationer vi samarbetar med nu tydligare uttryckte sina krav och oftare blev uppmärksammade och inbjudna som legitima aktörer för att diskutera teman som utveckling, deltagande och sexuella och reproduktiva rättigheter. Ett exempel är Egypten där ungdomsorganisationer har bjudits in av beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå för dialog. I Latinamerika fick en ungdomsorganisation med stöd av oss möjlighet att delta i ett möte där de hade direkt dialog med representanter från regionens stater. Bland annat diskuterade de uppföljning av hur många unga som har tillgång till vård och hur många länder som har integrerat sexualundervisning i grundskolan.

Plan International Sverige arbetar med metoden Young Citizens Scorecards, där barn och unga på ett strukturerat sätt identifierar och kommunicerar utmaningar. De lär sig om sina rättigheter och får möjlighet att lyfta sina problem med de som ansvarar för att lösa dem. Detta följs sedan upp. Under verksamhetsåret ledde arbetssättet bland annat till att en by i Togo byggde ramper för att göra skolan tillgänglig för barn med funktionsvariation. Metoden bidrog också till att den lokala domstolen utfärdade födelsebevis till ett större antal barn som saknade detta.

Läs mer