Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns rätt till skydd från alla former av våld

Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska skyddas mot alla former av våld i alla miljöer, och att stater tar sitt ansvar för att skapa samhällen där de kan känna sig trygga.

Vi arbetar för att barn ska växa upp i trygghet och säkerhet. I de fall föräldrar inte kan stå för tryggheten behöver det finnas ett skyddsnät av institutioner i samhället som socialtjänst, hälsovård och skola. Plan International erbjuder stöd till barn som utsatts för våld, för att de ska få möjlighet att bearbeta det de utsatts för och gå igenom en eventuell rättsprocess. Vi utbildar och informerar såväl barn som vuxna i deras närhet om barns rätt att inte bli utsatta för våld. Det första steget för att förebygga våld är att synliggöra och erkänna det våld som vuxna och jämnåriga utsätter barn för.

Våld mot barn förekommer över hela världen och i alla samhällsgrupper. Det kan handla om psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, som till exempel förnedring eller sparkar och slag. Det kan också vara försummelse eller att utsätta ett barn för fara eller risker. Att utnyttja ett barn som arbetskraft, eller tvinga ett barn att gifta sig, är våld. Likaså att rekrytera ett barn till en väpnad grupp. Att köpa eller sälja ett barn för sexuella ändamål är våld. Att som lärare utnyttja ett barn sexuellt i utbyte mot godkända betyg är också våld. Könsstympning är också ett exempel på våld som ofta utövas mot flickor under 15 år. Flickor och unga kvinnor utsätts särskilt för sexuella övergrepp och annat könsrelaterat våld. Den som utsätter barnet är ofta en vuxen i dess närhet. Det kan också vara ett annat barn. Våldet utövas ofta i barnets vardag, på gatan, i skolan eller i hemmet.

Med det stöd jag har fått känner jag mig mer självsäker och hoppfull om att jag en dag ska ta mig ur den här svåra situationen. Jag vill starta min egen affärsverksamhet och sälja kläder så att jag kan bli ekonomiskt oberoende och själv betala tillbaka min hemgift.

Falmata, 16 år, bor i Niger. Hon giftes som 13-åring bort mot sin vilja med en man som regelbundet misshandlar henne. Genom en av Plan Internationals mobila enheter får hon nu det psykosociala stöd hon behöver för att härda ut sin situation.

Läs hennes berättelse här

Några resultat från verksamhetsåret

Plan International Sverige arbetade under året förebyggande mot våld mot barn och med stöd och skydd för de som utsatts. Vi arbetade bland annat i Egypten, Kambodja, Benin, Togo, Zambia och Malawi. I Guatemala stöttade vi ett hundratal barn och unga, framför allt flickor, som utsatts för sexuellt våld. Med samtalsstöd och juridisk rådgivning fanns vi med dem genom rättsprocessen för att säkerställa att de fick den rättsliga prövning de har rätt till. Som en del av programmet stöttade vi barnen att sätta ord på det de utsatts för med hjälp av terapi. De träffade andra barn med liknande erfarenheter och deltog i workshops som stärkte deras självkänsla och möjlighet att drömma om framtiden.

I Benin och Togo fortsatte vi vårt arbete för att säkerställa en trygg skolmiljö med fokus på att motverka våld och främja jämställdhet. Vi utbildade barn, föräldrar och lärare om våld mot barn och hur det kan anmälas. Vi fortsatte också arbetet för att tillsammans med myndigheter säkerställa att våld och övergrepp som anmäls följs upp av det formella systemet. Jämställdhet förebygger våld. Vi arbetade därför för ett starkare jämställdhetsperspektiv i undervisningen, bland annat genom att utbilda lärare i inkluderande pedagogiska metoder. I ett stort antal skolor utvecklade barn och lärare i dialog en form av överenskommelse kring hur de tillsammans ska främja mer lika villkor för flickor och pojkar.

I Egypten besökte runt 800 kvinnor och barn våra åtta mobila kliniker, där de fick information om hur riskfyllt barnäktenskap och könsstympning av flickor är. Vi fokuserade också på barn i väpnad konflikt, bland annat i Myanmar, Tanzania och Centralafrikanska republiken. En del av arbetet handlade om att förebygga att barn rekryteras som barnsoldater. I Colombia arbetade vi för att stötta barn som varit med i väpnade grupper att komma tillbaka in i samhället.

Läs mer