Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Så här arbetar vi för att nå våra mål

Påverkansarbete för förändring

Plan International bedriver påverkansarbete gentemot beslutsfattare på alla nivåer – lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Målet är att de ska leva upp till sina åtaganden under barnkonventionen och andra överenskommelser och därmed ta hänsyn till barn och ungas rättigheter, inte minst vid katastrofer och konflikter. Genom vårt påverkansarbete förmedlar vi viktig kunskap om barns vardag och vilka utmaningar de möter till nationella och internationella politiker och beslutsfattare. Arbetet görs ofta tillsammans med barn, unga och likasinnade organisationer, men också med de som har inflytande över barnens liv som föräldrar och lärare. Vårt påverkansarbete kan tas i uttryck på många olika sätt. Bland annat försöker vi påverka lagstiftning för att den bättre ska ta hänsyn till barn och unga och ge dem den trygghet och det skydd som de behöver och har rätt till. Det kan också handla om att påverka budgetarbetet för att säkra att regeringar och myndigheter avsätter tillräckliga resurser för barn och unga.

I Sverige arbetar vi för att alla svenska biståndsinsatser ska ha ett tydligt barnrättsperspektiv och för att den feministiska utrikespolitiken även ska komma flickor till del. Det innebär att vi ger inspel till strategier och policys och har en ständig dialog med både Sida och Utrikesdepartementet. Vi arbetar också för att påverka makthavare genom debattinlägg, kampanjer och deltagande i seminarier och konferenser. Ett exempel är då vi i samband med internationella mensdagen spred kunskap om hur situationen ser ut för miljontals flickor som saknar tillgång till kunskap om mens, säkra toaletter och bra mensskydd genom initiativet #absentforgirls. Detta fick stor spridning i såväl sociala som etablerade medier och kommenterades även av Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och av barn- och jämställdhetsministern.

Partnerskap och nätverk – tillsammans för hållbara resultat

För att få en starkare röst gentemot beslutsfattare sker påverkansarbetet ofta i nätverk eller i koalitioner tillsammans med andra. De externa aktörerna bidrar med sin kunskap eller närvaro i ett specifikt geografiskt område vilket kompletterar Plan Internationals verksamhet. Vi har även samarbeten med universitet och forskningsinstitut kring forskning om barns rättigheter. Under verksamhetsåret arbetade Plan International med runt 50 000 externa partners världen över. Det var alltifrån lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn till utbildningsväsendet och rättsväsendet. Även näringslivet är en viktig samarbetspartner, inte minst då vi arbetar med yrkesförberedande insatser eller för att säkerställa ungas sysselsättning och stärka deras ekonomiska möjligheter. Att verka gemensamt för ett starkt civilt samhälle som kan lyfta barns röster och kräva deras rättigheter är centralt för våra möjligheter att förverkliga vårt syfte. Därför ställer Plan International höga krav på att våra samarbetspartners arbetar för barns bästa och flickors lika villkor. I många fall utbildar vi våra partners om barns rättigheter och hur de praktiskt ska bemöta barn i sin verksamhet.

Att förändra normer och attityder

Djupt rotade normer och attityder ligger ofta till grund för att barn, och i synnerhet flickor, diskrimineras och hindras från att få sina rättigheter tillgodosedda. Ett exempel är att flickor i många länder inte har samma möjligheter till utbildning som pojkar. Plan International verkar för att bryta dessa normer. Det gör vi genom att förmedla kunskap om alla barns rätt till utbildning, men också genom att bidra till praktiska lösningar för att alla barn ska få gå i skolan. Ett annat problem som hindrar barn från att utvecklas är tabun kring ungas sexualitet. Det leder ofta till bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar och hur man skyddar sig mot såväl sjukdomar som oönskade graviditeter. Plan International arbetar aktivt för att förändra inställningen till dessa frågor, öka kunskapen och utmana normer som leder till diskriminering av flickor och kvinnor. Genom att göra det på individ-, familje- och nationell nivå kan vi uppnå varaktig förändring.

Samarbete med lokala aktörer

Lokala aktörer och civilsamhällesorganisationer är viktiga samarbetspartners i vårt arbete. Vi samarbetar med lokala beslutsfattare och aktörer för att driva på och utveckla hållbara strategier och policys. Att lokalbefolkningen har förtroende för oss som organisation är en förutsättning för vårt arbete. Därför arbetar vi för att bygga långsiktiga och konstruktiva relationer med barn, föräldrar och lokala beslutsfattare. Vi arbetar även nära lokala nyckelpersoner som traditionella och religiösa ledare.

Läs mer