Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Uppföljning, utvärdering och lärande

Plan International vill visa på vilket sätt vårt arbete gör skillnad. Det är avgörande för såväl givarna som de barn och ungdomar vi arbetar tillsammans med i våra program. Därför följer vi upp verksamheten och rapporterar löpande de förändringar vi bidrar till i samhället.

Plan Internationals arbete med kvalitetssäkring

En förutsättning för att vi som organisation ska uppnå våra mål är att vi kontinuerligt reflekterar kring det vi gör och hur vi kan utveckla vårt arbete. En förutsättning är att vi säkerställer relevans och kvalitet i de program vi driver. Det sker genom uppföljning och utvärdering av pågående program samt genom lärande för att utveckla framtida insatser. Plan International främjar kvalitet i arbetet med uppföljning och utvärdering genom att utgå från internationella standarder på området. Vi använder bland annat den standard som tagits fram av OECD/DAC.

Att lära för att förbättra

Lärandet är centralt i allt det vi som organisation gör. Med utgångspunkt i en systematisk uppföljning och utvärdering av vår verksamhet skapas förutsättning för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom ett aktivt lärande. I arbetet med uppföljning och utvärdering säkerställer Plan International flickors och pojkars deltagande för att framtida beslut ska tas med hänsyn till deras perspektiv. Det skapar förutsättningar för att vi mer effektivt ska kunna bidra till ökad respekt för barns rättigheter. Lärandet är en integrerad del i hela programcykeln och säkerställs redan i planeringen av ett program eller en insats. En strategi utvecklas för hur uppföljning och mätning av framsteg ska göras, samt hur denna information ska användas för att utveckla det aktuella programmet.

För Plan International är det viktigt att vårt lärande arbete är anpassat för att fånga upp barn och ungas åsikter om den verksamhet vi driver.

I planeringensstadiet utvecklas relevanta och realistiska mål och metoder tas fram för att följa upp programmet under dess genomförande. För Plan International är det viktigt att vårt lärande arbete är anpassat för att fånga upp barn och ungas åsikter om den verksamhet vi driver. Informationen använder vi också för att kommunicera med faddrar, givare och beslutsfattare.

Resultat – Vad innebär det?

I arbetet med uppföljning och utvärdering fastställer vi resultat av de program vi stödjer. En viktig del av lärandet består av att identifiera vad som främjat respektive motverkat att vi uppnår de resultat vi avser. Resultat uppnås utifrån olika tidsperspektiv: kort sikt (output), medellång sikt (outcome) och lång sikt (impact). För att korrekt beskriva vårt bidrag till de resultat som uppnås, brukar vi tala om tre sfärer som utgår från i vilken utsträckning vi kan se att just Plan Internationals program kan tillskrivas ett resultat som uppstår. De tre sfärerna är: kontrollsfären, inflytandesfären och intressesfären. Sambandet mellan resultat på kort, medellång och lång sikt samt Plan Internationals olika grader av påverkan förklaras nedan.

Output

Resultat som uppstår som en direkt följd av en genomförd aktivitet.

Till exempel en informationskampanj som ökar medvetenheten om barns rätt att gå i skolan bland invånarna i ett lokalt samhälle.

Outcome

Resultat som uppstår på medellång sikt.

Till exempel att alla barn, flickor och pojkar, får tillgång till utbildning i ett samhälle genom förändrade normer, attityder och beteenden. Det skulle också kunna handla om sociala och ekonomiska resurser och skyddsnät eller policyutveckling och budgetmässiga resurser.

Impact

Långsiktigt och hållbart förverkligande av barns rättigheter och flickors lika villkor som innebär mer genomgripande förändringar i ett samhälle.

Kontrollsfären:

Plan International driver program på lokal nivå vars resultat vi till fullo ansvarar för och har kontroll över. Till exempel genomförandet av en informationskampanj som leder till ökad medvetenhet om barns rätt till utbildning.

Inflytandesfären:

Plan International har inte full kontroll, men inflytande över förändringar i normer, attityder och beteenden. För att åstadkomma dessa förändringar behöver Plan International arbeta med andra aktörer, till exempel myndigheter eller andra organisationer. Flera aktörer bidrar alltså till resultat på denna nivå.

Intressesfären:

Förändringarna är resultatet av ofta komplexa och mångåriga sociala förändringsprocesser. På den här resultatnivån brukar Plan Internationals målformuleringar befinna sig. Vår verksamhet bidrar till dessa förändringsprocesser, men det är svårt att bevisa exakt i vilken grad vi bidrar.

När man talar om ”effekter” är det resultat på lång sikt (impact) man brukar syfta på. Dessa långsiktiga resultat kan ta lång tid att uppnå och kan inte isoleras på ett sådant sätt att man kan härleda dem enbart till vår verksamhet. Därför mäter vi framförallt resultat på medellång sikt (outcome).

Hur mäter vi resultat?

För att mäta resultat i form av hur väl flickors och pojkars rättigheter uppfylls, krävs att information som visar på sociala förändringsprocesser identifieras och samlas in. Vi är därför noggranna med vilken information vi väljer att samla in i varje program. Det ställer krav på förståelse av det lokala sammanhanget och de bakomliggande orsakerna till varför barns rättigheter inte är tillgodosedda.

Både kvantitativ och kvalitativ information behövs och information måste komma från flera olika källor – som barn och unga, lokalbefolkning och samarbetspartner. Den kvantitativa informationen ger oss en bredare bild och den kvalitativa informationen går på djupet och försöker genom enskilda personer och sammanhang svara på hur och varför situationer uppstår.

Plan International använder olika källor för att ge en helhetsbild av resultat och förändringar. Så långt det går används redan existerande information. Det kan handla om statistik från myndigheter, FN eller projektdokumentation. Detta kompletteras med ny information som vi själva samlar in – då prioriterar vi barns deltagande och säkerställer att deras synpunkter lyfts fram.

Läs mer