Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Årsredovisning

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 802404-9150

2018.07.01 – 2019.06.30

Syskonen Danica och Darwin bor i en avlägsen by i Filippinerna. När Plan International började arbeta där var en av de första sakerna vi byggde en vattenpump.

 

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse och generalsekreterare avger härmed redovisning för verksamheten under året 2018-07-01 till 2019-06-30.

Plan International – en världsomspännande rörelse för barns rättigheter och flickors lika villkor

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, en av världens äldsta och största internationella barnrättsorganisationer. Vi arbetar för barns och ungas rättigheter, med fokus på flickors lika villkor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende. Vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention och FN:s kvinnokonvention och relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

Plan International Sverige är en del av federationen Plan International som grundades 1937. Federationen har i dag över 10 000 anställda och tusentals volontärer i 76 länder. I 56 av dessa länder driver vi program för barns rättigheter. Tjugo insamlingsländer, där Sverige ingår, har till uppgift att mobilisera politiskt och finansiellt stöd samt bistå med kompetens till programländerna i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Plan International har fyra påverkanskontor för att påverka den globala politiken för barns rättigheter och flickors lika villkor.

De ligger i anslutning till FN i Genève och New York, EU i Bryssel och Afrikanska Unionen i Addis Abeba. Plan International har sitt huvudkontor i Storbritannien.

I programländerna arbetar organisationen genom lokala kontor och partnerorganisationer. På så sätt kan vi arbeta nära befolkningen för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Våra program utgår alltid från de behov, den verklighet och de utmaningar som barn och unga möter.

Plan International Sverige bidrar till det globala arbetet genom planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av programmen. Vi bidrar också genom insamling, påverkansarbete och kommunikation. I Sverige genomför vi informations- och insamlingskampanjer. Vi bedriver påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare. En viktig del av vårt arbete är att säkerställa att Sveriges internationella utvecklingssamarbete har ett starkt fokus på barnrättsfrågor och att flickors unika utsatthet och utmaningar budgeteras för och lyfts i policyer och strategier.

Vårt syfte

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Vår roll

 • Vi samlar in pengar i Sverige och ökar engagemanget för barns rättigheter med särskilt fokus på flickor.
 • Vi är med och utvecklar samt bidrar med ekonomiskt stöd till Plan Internationals långsiktiga utvecklingsprogram och humanitära arbete.
 • Vi påverkar beslutsfattare och makthavare i Sverige och internationellt för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor.

Våra värderingar

Våra värderingar vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi värderar långsiktighet, öppenhet, handlingskraft och att arbeta tillsammans. Det innebär bland annat att vi involverar medarbetare, samarbetspartners, beslutsfattare och civilsamhället.

Ana och Arantza från Venezuela berättar om sin upplevelse av mens i Plan International Sveriges dokumentärfilm No Shame. Period.

 

Vårt arbetssätt

För och med barn
I alla våra program arbetar vi tillsammans med barn och ungdomar för att de ska ha kunskap om sina rättigheter och kunna ställa krav på att dessa rättigheter respekteras. Vi arbetar även för att stärka barnen och deras möjligheter att påverka beslut som berör dem.

För flickors lika villkor
Flickor värderas lägre från dagen de föds. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet till utveckling. De diskrimineras dubbelt eftersom de är både barn och flickor. De utsätts för grova kränkningar och övergrepp som kräver specifika och riktade åtgärder. Därför har Plan International ett särskilt fokus på flickor och flickors lika villkor. Att satsa på flickor och jämställdhet är dessutom en nyckel till att bekämpa fattigdom och nå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Att Plan International fokuserar på flickor innebär inte att vi inte arbetar med pojkar och män – tvärtom, för att vi ska lyckas behöver vi få med alla i vårt arbete.

Fokusområden
Plan International Sverige kombinerar humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi utgår från sex fokusområden:

 • Skydd från våld
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Utbildning
 • Delaktighet
 • Barns tidiga utveckling
 • Stärka ungas ekonomiska möjligheter

Vi ser till att våra program är både relevanta, hållbara och att de riktar in sig på de grundläggande orsakerna till problemen, oavsett var och i vilket sammanhang de genomförs. Vi arbetar utifrån ett konfliktkänslighetsperspektiv så att vårt arbete inte påverkar en konflikt eller situationen i ett område negativt.

90-konto

Plan International Sverige har konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det betyder att minst 75 procent av
intäkterna måste gå till ändamålet och maximalt 25 procent till insamling och administration. Verksamhetsåret 2019 gick 14 procent av Plan International Sveriges intäkter till insamling och administration.

Plan International Sveriges kontonummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 900-7311 och 900-7014 (Bankgiro). Vi är medlemmar i Giva Sverige, tidigare benämnt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som är en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande.

Vår strategi

Plan International antog 2017 en global strategi som innebär ett större fokus på flickor, ungdomar och unga vuxna. Under verksamhetsåret lyfte vi särskilt tonårstjejer, både i våra program och i vår kommunikation. Utgångspunkten är fortfarande det breda arbetet för alla barns och ungas rättigheter och särskilt för de mest utsatta. Strategin innebär att vi under verksamhetsåret fortsatte att bredda vår närvaro med fler program i konfliktdrabbade och instabila länder där kränkningar mot barns, och speciellt flickors, rättigheter är vanliga.

Så vill vi skapa förändring

Vi strävar efter att bryta destruktiva sociala normer och värderingar, men också efter att förändra lagar och policys som står i vägen för flickors lika villkor. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt tillsammans med aktörer som hjälper oss att nå våra mål, skapa långsiktiga effekter och stärka samhällets skyddsnät för barn och unga.

Strategiska områden

Plan International Sverige arbetar med fyra strategiska områden som ska hjälpa oss bli den ledande barnrättsorganisationen för flickors lika villkor till år 2022.

 • Program med förändringskraft: Våra program bygger på fakta, insikter och erfarenheter och skapar positiv, långsiktig förändring för och med barn och unga – med fokus på flickors lika villkor.
 • Agendasättare för flickors lika villkor: Vi lyfter fram flickors specifika behov och utsatthet för att skapa engagemang och handling.
 • Hållbar organisation för framtiden: Vi är en inspirerande och väl fungerande organisation där medarbetare utvecklas, trivs och mår bra.
 • Resursmobilisering för tillväxt: Vi har en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv tillväxt.

Kommunikationsplattform

För att stärka vår kommunikation och möjlighet att engagera våra målgrupper har vi antagit en kommunikationsplattform och ett nytt koncept som innebär att vi vänder upp och ner på maktförhållandet och visar att det är flickors röster och rättigheter som leder vårt arbete.

Påverkansarbete

I Sverige fokuserar vi på att mobilisera såväl finansiellt som politiskt stöd och engagemang för våra prioriterade frågor. Det handlar bland annat om att frågorna ska synas och resurssättas i svenska politiska strategier samt lyftas i media och av svenska representanter i relevanta internationella forum. Under verksamhetsåret utvecklades en påverkansplan för perioden fram till 2021.

Agenda för flickor

Som en del i vårt arbete att bli agendasättare för flickors lika villkor har vi tagit fram en agenda där vi utifrån vår kompetens och erfarenhet listar tio prioriterade områden som vi ser som särskilt viktiga för jämställdhet. Agendan utgör grunden för vårt påverkansarbete.

De tio punkterna är:

 • Jämställdhet från dag ett
 • Frihet från våld
 • Hennes kropp, hennes val
 • Utbilda varje flicka
 • Barn, inte brud
 • Mens är blodigt allvar
 • Flickor är inte till salu
 • Cash is Queen
 • Motståndskraft
 • Ge plats åt flickor

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tonårstjejers behov i fokus

Nästan 70 miljoner människor världen över befinner sig på flykt, över hälften är barn. Som i alla kriser är barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. Många flickor tvingas sluta skolan; de riskerar att giftas bort, utsättas för våld och människohandel.
De glöms dessutom ofta bort i humanitära insatser eftersom dessa många gånger riktar sig till antingen vuxna eller små barn.

Under året släppte Plan International rapportserien Adolescent Girls in Crisis vilket ledde till ökad synlighet för frågan och organisationen i Sverige. Vi arrangerade flera samtal och seminarier på temat under året, bland annat under Almedalsveckan i juli 2018 och på internationella flickdagen i oktober 2018.

Tjejer i Kampala, Uganda, som deltar i Plan Internationals Safety Walks inom projektet Safer Cities for Girls.

I rapportserien berättar tonårsflickor i tre av världens största humanitära kriser om sina liv och vilka utmaningar de möter i sin vardag:

Väpnad konflikt i Sydsudan
Fem års konflikt i kombination med svår matkris har haft en katastrofal inverkan på tonårsflickors liv. En av fyra flickor som intervjuades av Plan International hade övervägt att ta sitt liv det senaste året.

Förföljelsen av rohingyer i Myanmar
Isolerade från samhället, rädda för våld och övergrepp och utan tillgång till utbildning. Tre av fyra rohingyaflickor som Plan International intervjuade i flyktingläger i Bangladesh berättade att de saknar makt att påverka beslut som rör deras egna liv.

Boko Harams terror i området kring Tchadsjön
Boko Harams terror i kombination med flera års stridigheter mellan militära styrkor och rebellgrupper i länderna kring Tchadsjön har fått förödande konsekvenser för de tonårsflickor som lever där.
Nästan alla de som intervjuades sa att de är rädda vart de än går.

Tonårsflickors otrygghet i städer

“Äldre män följer efter mig med bil när jag är på väg hem från jobbet, de brukar be mig ha sex med dem”, säger en 22-årig ung kvinna i Kampala, Uganda. “Jag är trött. Trakasserierna på gatan gör ont ända in i märgen. Kanske förstår de inte att deras ‘komplimanger’ skadar? Jag börjar bli rädd att gå hemifrån”, säger en 16-årig flicka i Lima, Peru.

På FN:s dag för världens städer lanserade Plan International Sverige rapporten ”Otrygg i staden flickors och unga kvinnors vardag”. Studien visade att våld och sexuella trakasserier är vardag för tonårstjejer som lever i städer. Resultaten presenterades i en debattartikel om vikten att planera städer utifrån unga tjejers behov i tidningen Dagens Samhälle. Det uppmärksammades också av Ekot i Sveriges Radio. Rapporten byggde på vittnesmål från tusentals flickor och unga kvinnor från fem storstäder: Lima, Madrid, Kampala, Delhi och Sydney.

Under mensdagen uppmanade vi alla att måla sina naglar och lägga ut bilder i sociala medier. De fem prickarna representerar olika konsekvenser som drabbar flickor världen över när de får sin mens.

 

Satsning på motståndskraft mot klimatförändringar

Katastroferna i världen blir fler och värre, bland annat på grund av klimatförändringar. Ålder och kön påverkar möjligheten att klara sig vid en katastrof. Barn drabbas hårt och flickor ges ofta sämre förutsättningar att hantera och överleva katastrofer än pojkar. Plan International arbetar för att stärka barns och ungas motståndskraft mot katastrofer.

Under året har Plan International Sverige ökat sitt fokus på klimatfrågan och rekryterat en klimat- och resiliensrådgivare. Satsningen innebär också att resiliens, eller motståndskraft, integreras i alla våra program. Plan International Sverige har under året tagit en ledande roll inom federationen för att höja kunskapsnivån om motståndskraft mot katastrofer och för att implementera detta i våra program.
En särskild punkt för motståndskraft kopplad till jämställdhet har tagits fram inom ramen för Plan Internationals Agenda för flickor. Syftet är att synliggöra flickors särskilda behov och utmaningar vid kriser och katastrofer och stärka politiskt och ekonomiskt stöd till flickor vid kriser och katastrofer.

Starkt svenskt engagemang för flickors rättigheter

Att flickors lika villkor engagerar blev tydligt under verksamhetsåret. I samband med Tjejmilen valde 2 503 löpare rosa nummerlapp och sprang under hashtaggen #förhenne. Det resulterade i 125 150 kronor till Plan International Sverige. Elva ambassadörer och influencers var med och skapade ett stort engagemang i sociala medier med 18 449 likes och 646 kommentarer.

Under Musikhjälpen i december gjorde programledaren och vår nya ambassadör, Hanna Persson, en reportageresa med oss till Guatemala. Den blev till ett tiotal starka inslag i SVT på temat barn med funktionsnedsättningar. På internationella kvinnodagen 8 mars lanserades Molly Nutleys kortfilm om flickors rättigheter och jämställdhet som blev vårt hittills mest sedda videoinlägg på Facebook med 120 591 visningar.

47 konstnärer valde under året att stödja arbetet mot könsstympning genom att tolka kvinnors rätt till sin egen kropp. Verken auktionerades ut till förmån för Plan International Sverige för närmare 125 000 kronor totalt.

Internationella flickdagen
På internationella flickdagen den 11 oktober lyfte vi flickors rätt att delta i och påverka samhället i frågor som rör deras liv. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om flickors situation i våra olika målgrupper och att få beslutsfattare att ta flickors rättigheter på allvar. Under #hennesröst uppmanade vi till att dela citat från flickor där de berättar om sina drömmar, men också om sina rättigheter och de övergrepp de utsätts för.

Kampanjen fick stor spridning. Bland dem som delade budskapen i sociala medier fanns Sveriges utrikesminister Margot Wallström, ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin och programledaren Kakan Hermansson. Flera texter om tjejers rättigheter skrivna av medlemmar i Plan International Sveriges ungdomsråd, och av ungdomar i våra programländer, blev debattinlägg och insändare i olika tidningar

Internationella mensdagen
Ett nytt koncept togs fram inför internationella mensdagen den 28 maj. Syftet var att lyfta mens som en utvecklings- och rättighetsfråga. Målet var att höja kunskapen om mens kopplat till flickor och utveckling, skapa engagemang och medial synlighet. Under #blodigtallvar deltog influencers, ministrar, skolor, föreningar och privatpersoner i kampanjen. Vi hördes i Sveriges Radio, syntes i Aftonbladet TV och flera magasin. Plan International Sverige lyckades klättra till Googles förstaplats för sökningar på mensdagen. Totalt nåddes över 1,2 miljoner människor av budskapen och många hundra engagerade sig i kampanjen för att lyfta de hinder som flickor möter när de får mens. Under dagen lanserades också dokumentären No Shame. Period där fem flickor från fem olika länder berättar om hur det var att få sin första mens och vilka hinder de möter i vardagen.

Stor insamling i samband med cyklon som drabbade tusentals barn

I mars 2019 drog den kraftfulla cyklonen Idai in över Moçambique, Zimbabwe och Malawi och orsakade ett akut katastrofläge. Enligt FN är det en av de värsta väderrelaterade katastroferna som hittills drabbat södra halvklotet. Fem veckor senare svepte cyklonen Kenneth in över Moçambique och Tanzania och förvärrade situationen ytterligare. Då Plan International sedan länge finns på plats i alla tre länderna underlättade det arbetet. Vi samlade in mer än 780 000 kronor och kunde bidra till temporära boenden, samt med vatten, mat, sanitet och skydd. Eftersom barn, och i synnerhet flickor, i högre grad riskerar att utsättas för våld och övergrepp i samband med kriser låg fokus också på att skapa trygga platser.

Nytt strategiskt samarbete med Sida

Under verksamhetsåret slöts tre strategiska samarbetsavtal med Sida, där stöd ska gå till civilsamhället, det humanitära arbetet samt informations- och kommunikationsverksamhet. Det nya femåriga avtalet för stöd till civilsamhället ger en större stabilitet och möjlighet att arbeta med mer långsiktiga processer, jämfört med det tidigare på 3,5 år. Programmen fokuserar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, skydd av barn och att stärka civilsamhället med fokus på ungas organisering och ska i större utsträckning förändra destruktiva könsroller och normer i grunden. Innehållet i programmen har tagits fram tillsammans med över 20 landkontor, hundratals lokala partners samt barn och unga.

Avtalsperioden för informations- och kommunikationsverksamhet har förlängts till fem år. Fokus för den kommande perioden är flickors lika villkor, vilket ligger i linje med Plan Internationals strategi. Unga som målgrupp kommer att stärkas, bland annat genom stora utbildningssatsningar.

I det humanitära avtalet ingår projekt i fem länder, där de humanitära behoven är stora och där vi sedan tidigare har lokal närvaro. Fokus ligger på skydd av barn och på utbildning. I vårt humanitära avtal ingår också en pott som vi snabbt kan använda till akuta insatser. Det finns även resurser till att satsa ytterligare på ungdomar och kontantbaserat stöd i katastrofer.

Hållbarhetsupplysningar

Miljöfrågor

Plan International Sverige fortsatte under året arbetet med den digitala omställningen och att fokusera på digital kommunikation med våra givare. En hög medvetenhet om miljö- och klimatfrågor inom organisationen drev på det kontinuerliga arbetet för minskad miljöpåverkan. Som organisation påverkar vi miljön främst genom våra resor. Ambitionen är att bara resa när det behövs och annars satsa på digitala mötesformer.

Arbetsmiljö

Tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare arbetade vi ambitiöst med arbetsmiljö under året. Vi fokuserade på en trygg och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra. Den årliga skyddsronden visade att arbetsmiljön är god. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön tas upp med varje medarbetare som en del av utvecklingssamtalen. Samtliga chefer utbildades i arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöansvaret delegerades.

Anställda i andra länder

Plan International Sverige sänder inte ut medarbetare på längre uppdrag. Den handfull svenska medarbetare som arbetade i andra länder var tjänstlediga från Plan International Sverige och anställda via vårt huvudkontor i Storbritannien eller lokalt i det land där de arbetade.

Utförda personalenkäter

Arbetsbelastningen har under perioder upplevts som väldigt hög av medarbetarna. För att mäta status på detta fick medarbetarna varje månad svara på två frågor: hur väl de trivdes på jobbet och hur mycket de hade att göra. Trivseln gick från ett snitt på 60 procent i början av hösten till 75 procent i slutet av våren. Arbetsbelastningen upplevdes på totalen som hög, men inte för hög. Ledningsgruppen gick igenom resultaten månadsvis.

Arbetsuppgifter som de anställda utför

Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse som mobiliserar finansiella resurser via privatpersoner, institutionella givare, företag och filantroper. Detta gör vi genom vårt arbete inom marknad, givarservice, kommunikation och påverkan. Vår programavdelning samarbetar med våra programländer och vi har stödfunktioner som IT, HR, ekonomi och internservice som stöttar hela organisationen.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten, och det finns en hög medvetenhet kring frågorna. Under året startades en likabehandlingsgrupp med representanter från olika avdelningar. Syftet är att ta till vara det engagemang som finns bland medarbetare och samtidigt stärka Plan International Sverige som en attraktiv arbetsgivare. Gruppen har arbetat fram en treårsplan som utgår från Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer kring hur arbetsgivare ska förebygga och motverka eventuell diskriminering. Planen innehåller konkreta åtgärder för att arbetsförhållandena ska fungera för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Kompetensutveckling

I processen för mål- och utvecklingssamtal ingår en mer långsiktig karriärdiskussion vilken är grund för successionsplaneringen. Alla anställda har individuella utvecklingsplaner och kompetensutveckling sker löpande både individuellt och i grupp. Under året satsades det särskilt på ledarskap och medarbetarskap/självledarskap och på säkerhetsutbildning för medarbetare som reser i länder där de utsätts för större risker.

Förekomst av kollektivavtal

Plan International Sverige har kollektivavtal genom IDEA med Unionen och Akademikerna, som båda har lokala klubbar.

Personalomsättning

Personalomsättningen var under verksamhetsåret under 10 procent.

Resultat och ställning

Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse med syfte att samla in pengar till att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Ekonomiskt strävar vi efter ett nollresultat och årets vinst ska användas under nästkommande år i verksamheten.

Intäkter

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 2018/19 till 538 MSEK (533), en ökning med 1 procent. Under de senaste fem åren har intäkterna ökat med 26 (72) procent. Vi har ett fortsatt starkt förtroende hos våra offentliga givare och Plan International Sveriges satsning på digital insamling börjar ge resultat.

Gåvor 240 (241) MSEK -1%
Antalet månadsgivare fortsatte att öka, i år med 4000, och intäkterna uppgick till 212 (211) MSEK +0%. Under året har vår position, för flickors lika villkor, stärkts och ökat fokus på onlinerekrytering medför att andelen temafadderskap har ökat.

Engångsgåvor uppgick till 5 (6) MSEK -9 %. Allt pekar på att marknaden för engångsgåvor fortsätter att vara i förändring och de strategiska satsningarna inom digital insamling med förbättrade system och digitala arbetsprocesser fortsätter även under nästa verksamhetsår.

Intäkter från företagssamarbeten dubblerades jämfört med tidigare år och uppgick till 4 (2) MSEK. Vårt samarbete med Monki och Dåderman fortsatte och under året har vi inlett nya samarbeten med bland annat skolkoncernen Impius och nystartade Goodwill Water.

Stödet från Svenska Postkodlotteriet (SPL) uppgår till 19 (22) MSEK -15 %. SPL har ändrat sin fördelningsnyckel jämfört med tidigare år, vilket bland annat innebär att mindre förmånstagare gynnas i större utsträckning.

Bidrag 298 (292) MSEK +2%
Det totala bidraget var 298 MSEK, varav offentliga bidrag uppgick till 284 (254) MSEK +12 %.

Bidragen från Sida uppgick till 251 (225) MSEK +12%. Under året har vi vidareutvecklat partnerskapet med Sida och förnyat de tre strategiska samarbetsavtalen. Ökningen under året är framför allt kopplad till medel som Sveriges regering genom ambassaderna i mottagarländerna bidrar med. De medel som förmedlas genom ambassaderna har en stark lokal förankring vilket främjar implementering av programmen och förväntade resultat.

EU bidrog med 29 (25) MSEK +16%. Finansieringen från EU genomgår politiska förändringar men trots detta ökar Plan International Sverige bidragen kopplade till humanitärt arbete.

Övriga offentliga och insamlade bidrag uppgick till 17 (42) MSEK -58 %. Det var främst intäkterna från Radiohjälpen 6 (20) -72% och Svenska Postkodlotteriet 6 (16) -62 % som stod för förändringen.

Kostnader
Plan International Sveriges kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och administration.

Ändamålskostnader 458 (452) MSEK +1%
Kostnader för att åstadkomma konkreta resultat för att stärka barnens rättigheter och flickors lika villkor benämns som ändamålskostnader. De består av programkostnader utomlands, programstödskostnader av personal i Sverige samt kostnader för information och opinionsbildning i enlighet med vårt syfte.

Plan International Sverige kombinerar humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete, och utgår från sex fokusområden. Under verksamhetsåret har vi i huvudsak genomfört program inom fyra av Plan International Sveriges sex fokusområden: barns rätt till skydd från alla former av våld, ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, barn och ungas rätt till delaktighet samt barns rätt till utbildning.

Plan International Sverige bedriver olika program i 28 olika länder och har störst närvaro i Afrika.

Insamlings- och administrationskostnad 73 (76) MSEK -4%
Den privata insamlingsmarknaden är under förändring och de digitala kanalerna blir allt viktigare, vilket leder till att Plan International Sverige behöver investera för att öka framtida intäkter. Under verksamhetsåret påbörjades investeringarna med att förbättra system och digitala arbetsprocessen för insamlingsverksamheten. Insamlingskostnaderna uppgår till 57 (60) MSEK -4%.

Plan International arbetar för att administrationskostnaderna ska vara skäliga i förhållande till ändamålskostnaderna samtidigt som vi följer riktlinjer, regler och lagar, säkerställer god intern kontroll och uppföljning samt är en bra arbetsgivare. Adminstrationskostnaderna uppgår till 16 (16) -4%.

Våra insamlings- och administrationskostnader är något lägre än tidigare år eftersom Plan International Sverige under 2018-2019 skjutit på vissa investeringar kopplade till vår digitala utveckling. Dessa kommer istället att genomföras under 2019-2020, varför vi räknar med att insamlings- och administrationskostnader kommer att bli högre under nästkommande år.

Resultat

Vår målsättning är att nå ett nollresultat och att alla insamlade medel och bidrag används till vårt ändamål utifrån stadgar och syfte så snart som möjligt. Årets överskott kommer att användas till strategisk satsning inom digital insamling för att öka framtida intäkter men även för att få en effektivare administration.

Nyckeltal

Belopp i tusental kronor2018/192017/182016/172015/162014/15
Totala verksamhetsintäkter538 356533 438509 445423 543428 633
Ändamålskostnader457 853451 902422 305356 876358 056
Andel i förhållande till totala verksamhetsintäkter
Insamlade medel, %47%52%48%51%50%
Offentliga bidrag, %53%48%52%49%50%
Insamlingskostnader, %11%11%13%12%12%
Administrationskostnader, %3%3%3%4%4%
Insamlings- och administrationskostnader, %14%14%16%16%16%
Medeltal anställda9481756961

Förvaltning, styrning och ledning

Plan International Sverige är organiserad som en stiftelse och styrelsen är Plan International Sveriges högsta beslutande organ, i enlighet med stadgarna. Plan International Sverige följer Giva Sveriges kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med en hög grad av transparens. I enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod har vissa styrdokument upprättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens hemsida, inklusive arbetsordning för styrelsen och beskrivning av hur styrelseledamöter tillsätts. För den löpande verksamheten finns ett kansli som leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen. Ytterligare styrdokument finns upprättade gällande bland annat instruktion till generalsekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, ekonomi, uppföljning, internkontroll, riskhantering och insamling.

Vartannat år ska stiftelsen sända en försäkran till Giva Sverige att samtliga krav enligt kvalitetskoden uppfyllts. Försäkran ska granskas och bestyrkas av revisorn. Detta gjordes senast för verksamhetsåret 2017/2018 och är aktuellt nästa gång under hösten 2020.

Styrelsen bestod under verksamhetsåret av Marianne Barner (ordförande), Pär Lager (vice ordförande), Ulrika Cronenberg-Mossberg, Ingalill Karlsson, Catharina Limmerfelt, Carl Lindgren, Karin Nilsdotter och David Orlic. Nina Nornholm tillkom under februari 2019. Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid mötena under deras respektive mandatperiod, förutom Pär Lager, Karin Nilsdotter och Ulrica Cronenberg-Mossberg som varit frånvarande vid ett möte vardera samt David Orlic som varit frånvarande vid tre möten. Catharina Limmerfelt lämnade styrelsen i november 2018 och David Orlic i maj 2019.

Plan International Sveriges Ungdomsråd har observatörer i styrelsen vilka under året utgjordes av Maja Lundqvist (studerande) och Jennie Gustavsson (studerande).

Plan International Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Mariann Eriksson i samråd med en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under verksamhetsåret av, utöver generalsekreteraren, tillförordnad programchef Agnes Björn till och med 1/12-2018, därefter programchef Mia Haglund Heelas, chef för resursmobilisering och partnerskap Mirjam Hast, kommunikations- och insamlingschef Johan Bååthe, verksamhetsutvecklingschef Bertil Jungmar, ekonomichef Charlotte Bäckstrand, chef för Påverkansavdelningen (från 1/1-2019) Monica Lorensson, HR-chef Helena Ölander samt ledningskoordinator Anja Daun.

Revisor i Plan International Sverige är PricewaterhouseCoopers AB med Jonas Grahn som huvudansvarig revisor. Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter.

Övrig icke finansiell information

Anställda

Medelantalet för antalet anställda var under verksamhetsåret 94 (81). Vi har gjort en tillväxtresa under en längre period, men är nu i kapp med antal rekryteringar. Rekryteringarna har skett i hela organisationen, men till stor del handlar det om rekryteringar i de delarna av vår verksamhet som stöttar vårt ändamål. Kompetensutveckling på individuell nivå och gruppnivå sker löpande. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella samarbetet och deltar i utbildningar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan International som en global organisation. Kraft läggs på en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och fackliga företrädare.

Volontärer och praktikplatser

Under verksamhetsåret har drygt 100 volontärer arbetat ideellt för Plan International Sverige och vi har ordnat introduktionsmöten för 50 volontärer. Sammanlagt motsvarar volontärernas arbete drygt 2 heltidstjänster. Antalet praktikanter (som haft praktik längre än två veckor) är sex stycken och en person har arbetstränat.

Plan International Sveriges ungdomsråd

Ungdomsrådets medlemmar har varit aktiva vid flera evenemang under året som Mänskliga rättighetsdagarna, Tjejmilen och ungdomsfestivalen Heyou. Under Almedalsveckan 2018 modererade en av medlemmarna i rådet ett seminarium om tonårsflickor på flykt, arrangerat av Plan International Sverige. Ungdomsrådet har under året varit referensgrupp för en femårig ansökan om kommunikations- och informationsanslag från Sida och för lanseringen av en global kampanj och ett stort internationellt ungdomsevenemang. I samband med internationella flickdagen den 11 oktober och Earth Hour den 30 mars skrev ungdomsrådets medlemmar debattartiklar med fokus på barns rättigheter och flickors lika villkor, kopplat till jämställdhet och klimatförändringar. Artiklarna fick stort genomslag och publicerades i sammanlagt 15 lokaltidningar.

För att säkerställa att unga är representerade när interna beslut fattas och för att föra det internationella ungdomsarbetet framåt har Plan International Sveriges ungdomsråd varit aktivt globalt under året. Rådet har bland annat deltagit i Plan Internationals globala ungdomsråd och rest till Indonesien och utbytt erfarenheter med andra unga. Två medlemmar har också deltagit som observatörer vid Plan International Sveriges styrelsemöten. Ungdomsrådet har nu 25 medlemmar, varav tio rekryterades under våren. Ungdomsrådet hade sex möten och fortsatte att arbeta i två olika grupper med varsin inriktning: extern kommunikation och internt påverkansarbete.

Placeringspolicy finansiella instrument

Plan International Sverige har som policy att inte placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel ska förvaltas på sedvanliga bankkonton. Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Plan International Sverige blev den 12 juli 2019 godkänd som gåvomottagare av Skatteverket. Skattereduktionen på gåvor som fysiska personer lämnar till ideella organisationer återinförs från och med juli 2019. Detta innebär att privatpersoner kan få skattereduktion med 25% av beloppet om de skänker minst 2000 kronor per år till godkända organisationer, som mest 1500 kronor.

Plan international Sveriges framtida utveckling

Under det kommande året fortsätter vi att ställa om verksamheten och investera för att möta den snabba digitaliseringen i samhället. Det handlar om nya beteenden på framförallt den privata insamlingsmarknaden och vi behöver anpassa oss för att vara relevanta för våra målgrupper. Målsättningen är att öka konkurrenskraften och effekten av våra marknads- och kommunikationsinsatser.

Vår nya femåriga avtalsperiod med Sida för stöd till civila samhället innebär att vi startar och utvecklar nya program i prioriterade programländer. Vi fortsätter också att vara en ledande aktör i Plan Internationals tematiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. För att bredda finansieringen av programverksamheten arbetar vi vidare med att utveckla fler intäktsområden. Vi forsätter arbeta för flickors lika villkor. Tillsammans med Plan Internationals huvudkontor arrangerar vi bland annat det globala evenemanget Global Girls Summit i samband med internationella flickdagen.

Plan International Sverige ska vara en hållbar organisation för framtiden och arbetar fortsatt med utvecklingen av chefer och medarbetare. Den nya treåriga handlingsplanen för likabehandling blir en viktig del av organisationens process framåt.

Effekten av klimatförändringarna påverkar oss och vår omvärld. Det är en fråga som engagerar inte minst bland unga. Barn, och särskilt flickor, tillhör de som drabbas hårdast av katastrofer. Därför kommer vi på Plan International Sverige att fördjupa arbetet för att rusta människor inför framtida katastrofer och bygga motståndskraft hos barn, familjer och hela samhällen.

Plan International har byggt en toalett i vår skola. Jag och mina vänner har fått lära oss om personlig hygien och vi älskar att tvätta händerna

Lamboud, 9 år från Laos.

Resultaträkning

 Not01/07/2018
- 30/06/2019
01/07/2017
- 30/06/2018
VERKSAMHETSINTÄKTER
Gåvor2239 796 859241 196 519
Bidrag2298 349 536292 017 486
Övriga intäkter3209 226224 304
Summa verksamhetsintäkter538 355 621533 438 309
VERKSAMHETSKOSTNADER4,5
Ändamålskostnader-457 853 298-451 901 838
Insamlingskostnader-57 209 661-59 610 902
Administrationskostnader-15 554 056-16 196 318
Summa verksamhetskostnader-530 617 015-527 709 058
Verksamhetsresultat7 738 6065 729 251
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och valutakursvinster1039 212
Räntekostnader och valutakursförluster-82 426-8 604
Summa resultat från finansiella investeringar-82 41630 608
Årets resultat7 656 1895 759 859
Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)7 656 1895 759 859
Förändring av reserverade medel avseende ändamålet0-5 759 859
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital7 656 1890

Balansräkning

TILLGÅNGARNot30/06/201930/06/2018
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar6
Balanserade utgifter för programvara120 872391 564
Materiella anläggningstillgångar7
Nedlagda utgifter på annans fastighet1 072 4861 597 637
Inventarier740 8121 028 479
Summa Materiella anläggningstillgångar1 813 2982 626 116
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag81 000 0001 000 000
Summa anläggningstillgångar2 934 1704 017 680
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar1 833 9124 862 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter9592 333555 991
Summa Kortfristiga fordringar2 426 2455 418 127
Kassa & bank102 562 80882 753 881
Summa omsättningstillgångar104 989 05388 172 008
SUMMA TILLGÅNGAR107 923 22392 189 688

Balansräkning

 Not30/06/201930/06/2018
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel7 707 13712 707 138
Reserverat kapital15 000 00010 000 000
Balanserat kapital7 656 1890
Summa eget kapital30 363 32622 707 138
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder7 525 9044 608 138
Skuld till dotterbolag900 000900 000
Skuld ej nyttjade bidrag1047 224 45839 601 792
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag8 904 00013 287 888
Skatteskulder1 515 104685 813
Övriga skulder2 158 5591 028 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter119 331 8729 370 740
Summa kortfristiga skulder77 559 89769 482 550
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER107 923 22392 189 688

Eget kapital

 Ändamålsbestämda medelReserverat
kapital
Balanserat
kapital
Totalt eget
kapital
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Ingående balans12 707 13710 000 000022 707 137
Ändamålsbestämt av styrelsen-5 000 0005 000 00000
Årets resultat007 656 1897 656 189
Utgående balans7 707 13715 000 0007 656 18930 363 326

Utifrån styrelsens beslut har 5 MSEK överförts från ändamålsbestämda medel till reserverat kapital i syfte att stärka det egna kapitalet i förhållande till stiftelsens omfattande åtaganden.

Kassaflödesanalys

 01/07/2018
– 30/06/2019
01/07/2017
– 30/06/2018
Löpande verksamheten
Verksamhetsresultat7 738 6065 729 251
Avskrivningar1 347 8321 529 875
Erhållen ränta1039 212
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter-82 426-8 604
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital9 004 0217 289 734
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar2 991 882-2 478 209
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder8 077 348-3 817 439
Kassaflöde från den löpande verksamheten20 073 251994 086
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar-264 322-315 541
Kassaflöde från investeringsverksamheten-264 322-315 541
Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel19 808 926678 546
Likvida medel vid årets början82 753 88182 075 335
Likvida medel vid årets slut102 562 80882 753 881

Noter

Not 1   Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.

Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.

VERKSAMHETSINTÄKTER

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Gåvor från faddrar
Avser det månatliga belopp som traditionella faddrar och temafaddrar lämnar med stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Plans programländer.

Övriga gåvor
Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Mottagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Intäktsförda bidrag som inte erhållits före balansdagen redovisas som fordran.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses främst arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

VERKSAMHETSKOSTNADER

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Organisationen har kostnader, s k samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, ekonomifunktion, vaktmästeri, telefonväxel och lokalhyra.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering, inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, event, reklam, annonser, personalkostnader i relation till insamlingsarbetet, utskick och liknande aktiviteter. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.

Plan Sverige har valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare, stab, och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som administration är revision (exklusive revision av projektmedel), administrativa system och försäkringar.

LEASING

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för programvara 3-5 år
IT-inventarier 3 år
Övriga inventarier 5-10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 år

 

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre nyttjandevärde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella tillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Skuld ej nyttjade bidrag
I de fall Plan erhållit bidrag, men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas dessa som en skuld.

Eget kapital
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor. Dessa medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan lnternational lnc. och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen.

Därutöver kan även från Ändamålsbestämda medel överföras medel till Reserverat kapital i syfte att stärka det egna Kapitalet i förhållande till Stiftelsens omfattande åtaganden.

Se även noten till eget kapital.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.

Not 2 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen2018/20192017/2018
Insamlade medel
Traditionellt fadderskap161 070 579165 950 090
Temafadderskap50 947 46045 423 599
Enstaka gåvor från allmänheten5 040 7055 559 534
Företag4 038 1142 008 557
Övriga stiftelser och organisationer0254 739
Svenska PostkodFöreningen18 700 00022 000 000
Summa239 796 858241 196 519

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Gåvor som erhållits, men inte redovisats i resultaträkningen avser t ex probonotjänster och annonsrabatter där värdet i SEK inte tagits fram.

Bidrag som redovisats som intäkt2018/20192017/2018
Insamlade medel
Radiohjälpen5 580 20219 769 751
Svenska PostkodFöreningen5 960 93115 785 312
H&M Foundation1 800 0002 400 000
Övriga stiftelser och organisationer762 3570
Summa14 103 49037 955 063
Offentliga bidrag
Sida251 437 670224 705 466
EU16 350 32419 362 216
ECHO13 107 6566 110 284
UNICEF2 912 4771 117 127
Övriga437 9192 767 329
Summa offentliga bidrag284 246 046254 062 423
Summa bidrag298 349 536292 017 486
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen239 796 859241 196 519
Bidrag som har redovisats i resultaträkningen14 103 49037 955 063
Summa insamlade medel253 900 349279 151 582

Not 3 Övriga intäkter

Övriga intäkter består framför allt av arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Personal, löner & sociala kostnader2018/20192017/2018
Medelantalet anställda
Antal anställda9481
Varav män2422
Andel män25%27%
Medeltalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 1 950 timmar/år.
Styrelseledamöter och ledningsgrupp
Antal styrelseledamöter på balansdagen78
Varav män23
Generalsekreterare och ledningsgrupp95
Varav män22
Löner och andra ersättningar
Styrelse00
Generalsekreterare1 007 712974 720
Övriga anställda41 424 40435 349 119
Totala löner och ersättningar42 432 11636 323 839
Sociala kostnader18 801 20716 291 435
(varav pensionskostnader)3 418 3462 815 377

Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen och inkluderas i beloppen ovan. Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.

Fördelning av pensionskostnader
Generalsekreterare189 774182 264

Volontärer
Under året har 100 volontärer arbetat ideellt på Plan International Sverige. Sammanlagt motsvarar volontärernas arbete drygt 2 heltidstjänster. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 5 Leasing

Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och -utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 443 359 kr (2 412 966 kr). Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

 2018/20192017/2018
Inom 1 år2 355 1992 188 560
1-5 år6 336 8868 411 500
Senare än 5 år00
Totala leasingavgifter8 692 08510 600 060

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 30 juni 2023.

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

 2019/20202018/2019
Anskaffningsvärde
Ingående balans9 494 0229 494 022
Årets anskaffningar00
Utgående balans9 494 0229 494 022
Avskrivningar
Ingående balans-9 373 150-9 102 458
Årets avskrivningar-120 872-270 692
Utgående balans-9 494 022-9 373 150
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar
Ingående balans-9 102 458-8 577 615
Årets avskrivningar-270 692-524 843
Utgående balans-9 373 150-9 102 458
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar120 872391 564

Not 7 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ombyggnation av förhyrda lokaler2018/20192017/2018
Anskaffningsvärde
Ingående balans5 068 4875 041 141
Årets anskaffningar027 346
Utgående balans5 068 4875 068 487
Avskrivningar
Ingående balans-3 470 850-2 951 170
Årets avskrivningar-525 151-519 680
Utgående balans-3 996 001-3 470 850
Bokfört värde ombyggnation av förhyrda lokaler1 072 4861 597 637
Inventarier2018/20192017/2018
Anskaffningsvärde
Ingående balans3 490 5033 202 308
Årets anskaffningar264 322288 195
Årets utrangering-311 254
Utgående balans3 443 5713 490 503
Avskrivningar
Ingående balans-2 462 024-1 976 672
Årets avskrivningar-551 989-485 352
Årets utrangering311 2540
Utgående balans-2 702 759-2 462 024
Bokfört värde inventarier740 8121 028 479
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar1 813 2982 626 116

Not 8 Andelar i koncernföretag

 2018/20192017/2018
Anskaffningsvärde
Ingående balans1 000 0001 000 000
Årets anskaffningar00
Utgående balans1 000 0001 000 000
Bokfört värde finansiella anläggningstillgångar1 000 0001 000 000

Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, org.nr: 556584-5798, säte: Stockholm, antal andelar: 1 000, kapitalandel 100%.

Bolagets egna kapital är SEK 949 811 och gjorde detta räkenskapsåret ett resultat på SEK -43 457.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2018/20192017/2018
Förutbetalda marknadsföringskostnader30 00030 000
Förutbetalda hyror537 175525 991
Övrigt25 1580
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter592 333555 991

Not 10 Skuld ej nyttjade bidrag

 2018/20192017/2018
ECHO10 182 7670
Sida33 964 32435 566 224
Övriga3 077 3674 035 568
Summa skuld ej utnyttjat bidrag47 224 45839 601 792

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2018/20192017/2018
Upplupna semesterlöner4 337 4354 070 500
Upplupna sociala avgifter1 362 8222 392 768
Övriga upplupna kostnader3 631 6152 907 472
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter9 331 8729 370 740

Årsredovisningens undertecknande

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Plan International Sverige Insamlingsstiftelse, org.nr 802404-9150

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Plan International Sverige Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret 2018-07-01–2019-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 30 juni 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
  misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings- principer som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Plan International Sverige Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret 2018-07-01–2019-06-30.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
  ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 7 november 2019


PricewaterhouseCoopers AB, Jonas Grahn, Auktoriserad revisor