Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Effektrapport

Uppföljning, utvärdering och lärande

Plan International Sverige vill visa på vilket sätt vårt arbete gör skillnad. Det är väsentligt för de barn och ungdomar vi arbetar tillsammans med i våra program, våra givare och medarbetare. Därför arbetar vi systematiskt med uppföljning, utvärdering och lärande som ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ligger sedan till grund för löpande rapportering om de förändringar vi bidrar till i samhället.

Plan Internationals arbete med kvalitetssäkring

En förutsättning för att Plan International Sverige som organisation ska uppnå målen är att programmen är relevanta och håller hög kvalitet, och att vi kontinuerligt reflekterar kring vårt arbete och hur det kan utvecklas. I arbetet med kvalitetssäkring samarbetar vi med Plan Internationals landkontor och lokala civilsamhällesorganisationer som på plats ansvarar för uppföljning och utvärdering av pågående program. Informationen som samlas in ligger också till grund för lärande och utveckling av våra insatser, så att de effektivt bidrar till att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor.

Alla Plan International Sveriges program följer samma metod för planering och genomförande. Plan International Sverige säkrar att kvaliteten står i fokus genom att systematiskt arbeta med uppföljning, lärande och utvärdering. Detta hjälper oss att göra en bra bedömning av om och hur programmen uppnått sina mål.

Att lära för att förbättra

Lärandet är centralt för Plan International Sverige som organisation. För oss är det viktigt att fånga upp barns och ungas åsikter om vår verksamhet. Därför ser vi till att flickor och pojkar i så stor utsträckning deltar i arbetet med uppföljning och utvärdering, för att deras perspektiv ska finnas med när vi fattar beslut. Det gör att vi mer effektivt kan bidra till ökad respekt för barns rättigheter. Vi använder också uppföljningen och utvärderingen av våra projekt i kommunikationen till faddrar, givare och beslutsfattare.

Resultat – Vad innebär det?

I arbetet med uppföljning och utvärdering fastställer Plan International Sverige i vilken utsträckning programmen nått sina resultat. En viktig del  av lärandet handlar om att identifiera vad som bidragit till, respektive motverkat att vi når de resultat vi jobbar för. Det finns olika tidsperspektiv för resultat: kort sikt (output), medellång sikt (outcome) och lång sikt (impact). Vi brukar tala om tre sfärer kontrollsfären, inflytandesfären och intressesfären, för att beskriva hur vi bidrar och hur Plan International Sveriges program gör skillnad. Sambandet mellan resultat på kort, medellång och lång sikt och Plan International Sveriges grad av påverkan förklaras så här:

Resultat och tidsperspektivet

Output
Resultat som är en direkt följd av en genomförd aktivitet. Till exempel en informationskampanj som ökar medvetenheten om barns rätt att gå i skolan bland invånarna i ett lokalt samhälle.

Outcome
Resultat på medellång sikt. Till exempel att alla barn, flickor och pojkar, får tillgång till utbildning i ett samhälle genom förändrade normer, attityder och beteenden. Det skulle också kunna handla om familjers sociala och ekonomiska resurser och skyddsnät eller policyutveckling och budgetmässiga resurser.

Impact
Långsiktigt och hållbart förverkligande av barns rättigheter och flickors lika villkor som innebär mer genomgripande förändringar i ett samhälle.

Resultat och grad av påverkan

Kontrollsfären
Plan International Sverige driver program på lokal nivå där vi både ansvarar för och har kontroll över resultaten. Till exempel genomförandet av en informationskampanj som leder till ökad medvetenhet om barns rätt till utbildning.

Inflytandesfären
Plan International Sverige har inte full kontroll, men inflytande över förändringar i normer, attityder och beteenden. För att nå de här förändringarna behöver vi arbeta med andra aktörer, till exempel myndigheter eller andra organisationer. Flera aktörer bidrar alltså till resultat på den här nivån.

Intressesfären
Förändringarna är resultatet av ofta komplexa sociala processer som pågått under många år. När vi formulerar våra mål är det de här resultaten vi siktar på. Vår verksamhet bidrar till förändringsprocesserna, men det är svårt att bevisa exakt i vilken grad.

Effekter brukar syfta på resultat på lång sikt (impact). De långsiktiga resultaten kan ta lång tid att uppnå och det är svårt att koppla dem till enbart vår verksamhet. Därför mäter vi framförallt resultat på medellång sikt (outcome).

Hur mäter vi resultat?

För att mäta hur väl flickors och pojkars rättigheter uppfylls, är det nödvändigt att identifiera och samla in information som åskådliggör förändringar eller brist på sådana. För att göra det här bra är det viktigt att förstå den lokala kontexten och orsakerna till varför barns rättigheter inte tillgodoses fullt ut. Det är nödvändigt med både kvantitativ och kvalitativ information från flera olika källor. Även här prioriteras barns och ungas delaktighet för att säkerställa att deras synpunkter lyfts fram.

Den kvantitativa informationen ger ofta en bred bild medan den kvalitativa informationen är mer djupgående och fokuserar på förändringar för barn och unga. Det kan till exempel handla om att flickor och pojkar har fått ökat inflytande i lokala beslutsprocesser, eller en ökad tillgång till barnanpassade vårdcentraler där de bor.

Plan International kompletterar den insamlade informationen med statistik från exempelvis myndigheter och FN-organ, vilket hjälper till att få en tillförlitlig helhetsbild.

Programfokus under året

  • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
  • Barns rätt till skydd från alla former av våld
  • Barns och ungas rätt till delaktighet
  • Barns rätt till utbildning
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

Vi fokuserar särskilt på två områden: barns rätt till skydd från alla former av våld och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Under verksamhetsåret har Plan International Sverige, tillsammans med vårt huvudkontor och tre andra land- och regionkontor koordinerat nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nätverket samlar och följer den senaste utvecklingen inom området och har inneburit ett viktigt utbyte mellan medarbetare, som fått ökad kunskap och breddad kompetens. Det gjorde också att vi kunde fortsätta arbeta strategiskt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och öka kvaliteten på våra program.

Våra sex prioriterade områden utgör grunden för vårt humanitära arbete där vi jobbar före, under och efter kriser och katastrofer. Som en röd tråd genom all vår verksamhet löper ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på flickors rättigheter. Plan International har som mål att alla humanitära program ska vara genusmedvetna, vilket till exempel innebär att vi tar hänsyn till att behov och risker ser olika ut för flickor och pojkar. Målet är också att alla utvecklingsprogram, senast år 2022, i sin ansats ska utmana könsstereotyper.

I Paraguay spelar flickor och pojkar fotboll i mixade lag för att utmana stereotypa könsroller.

Barn och ungas rätt till delaktighet

Plan International Sverige arbetar för att barn och unga ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Alla har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem och ska ha möjlighet att påverka. Plan International Sverige arbetar tillsammans med barn och unga med problem de själva identifierat; diskuterar lösningar och möter beslutsfattare. Barns och ungas deltagande är ett av våra fokusområden, men deltagande skär också genom alla andra områden.

När beslut fattas i frågor som rör barn och unga, både privat och i samhället, saknas ofta deras perspektiv. Flickor är särskilt utsatta och deras möjligheter att påverka är ofta än mer begränsade av diskriminering, lagar och normer. Färre flickor än pojkar får möjlighet att utbilda sig, flickor förväntas ofta hålla sig i hemmet och många får varken den kunskap, de erfarenheter eller det självförtroende som behövs för att ha möjlighet att ta plats i samhället.

Samarbete med lokala ungdomsorganisationer ger resultat

I Uganda har vi tillsammans med lokala ungdomsorganisationer stöttat ungdomsnätverk för att ge fler unga möjlighet till inflytande över planering och budget på distriktsnivå. Det har lett till att nätverken har kunnat organisera sig bättre, nå fler beslutsfattare och få upp ämnen som sexuella och reproduktiva rättigheter och könsbaserat våld på den politiska agendan. Både på distriktsnivå och på nationell nivå har nätverken fått in satsningar på unga i budgeten, exempelvis i den nationella hälsobudgeten. I Benin har Plan International gett unga verktyg för att utvärdera och förbättra statlig verksamhet. Det har lett till att myndigheter har satt upp förbud och straffat handlingar som alkoholintag och sexuella trakasserier i skolan, vilket i sin tur har resulterat i en märkbar minskning av våldet i skolan.

Arbetet med att forma en rörelse för ungas röster i Bangladesh fortsatte. Plan International Sverige arbetade för att öka kunskapen om barns rättigheter och stöttade ungdomarna i att själva identifiera brister. De har fått stöd för att påverka politiken på lokal nivå och lämnade bland annat över en skrivelse om situationen för barns rättigheter till beslutsfattare i 64 distrikt. De höll också i 32 presskonferenser och flera utfrågningar av politiker. Detta bidrog till att ett stödnummer för barns trygghet och skydd i infördes i Bangladesh. På nationell nivå har unga fått stöd för att påverka riktlinjer och lagar. Utöver att ungdomarna stärks och lär sig kräva sina rättigheter, har detta lett till att en större andel av den nationella budgeten avsatts för barn- och ungdomsfrågor.

Fler satsningar med unga kvinnor i fokus

Tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) har Plan International Sverige arbetat för att mobilisera unga kvinnor, ge dem verktyg och ett forum för att förmedla sina visioner och lösningar för en hållbar och klimatsmart stadsutveckling. Ungdomar i Zambia, Uganda, Rwanda och Filippinerna har arbetat för att deras städer ska ta fram handlingsplaner för att minska uppvärmningen och utsläppen, bland annat genom ett klimatrådslag.

I Östtimor har vi arbetat för att ge unga kvinnor större möjligheter att delta i det politiska livet. Omkring 100 unga kvinnor, i tio byar, har deltagit och fått möjlighet att både påverka beslutsfattare och själva arbeta för att nå beslutsfattande positioner, då de fått utbildning i politiska processer och budgetering. Tack vare det här initiativet kunde Östtimor få sin första kvinnliga lokala ledare vid senaste valet.

Det är verkligen inte bra att få barn för ung. Om man utbildar sig först är man bättre utrustad att ta hand om sina barn.

Loveness (till vänster), 18 år från Malawi.

Barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter

Plan International Sverige arbetar för att barn och unga ska ha tillgång till information om sina kroppar, relationer och sexualitet. De ska få bra sexualundervisning som förebygger våld och bidrar till jämställda relationer. De ska ha tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad för unga och erbjuder preventivmedel och säkra aborter. Unga ska själva få bestämma över sin sexualitet, sin kropp och sitt liv, samt när och med vem de vill ha sex eller barn. Plan

International Sverige arbetar för att kränkningar som barnäktenskap och könsstympning ska förbjudas utan undantag. Vi arbetar mot normer och det sociala tryck som får familjer att gifta bort eller könsstympa flickor. Plan International Sverige involverar barn, unga, föräldrar, skolpersonal samt religiösa, politiska och traditionella ledare för att förändra attityder och beteenden.

Sexualundervisning i fokus under året

Ökad tillgång till sexualundervisning för unga har varit ett av årets fokusområden. Plan International Sverige arbetade till exempel i Uganda, där regeringen har förbjudit sexualundervisning i skolan. Större delen av vårt arbete med att bryta normer och tabun skedde därför utanför utbildningssystemet. Genom att unga som fått utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter delade den kunskapen vidare, kunde vi nå fler än 130 000 unga.

I Malawi utbildades ungdomar för att kunna besvara frågor från andra unga i chattverktyget Whatsapp. Programmet nådde fler än 170 000 ungdomar och kunskapen om könssjukdomar ökade tack vare chattgruppen. I Bangladesh arbetade Plan International Sverige för att förbättra det nationella skolmaterialet för sexualundervisning och med att utbilda lärare och starta ungdomsgrupper. Av utvärderingen framgår att fler än 90 procent av studenterna är medvetna om preventivmedel efter programmet, jämfört med 40 procent vid starten. Kunskapen om könssjukdomar ökade från 44 procent till 94 procent och 99 procent uppger att de är medvetna om de negativa konsekvenserna av barnäktenskap.

Vi ser också positiva beteendeförändringar i våra program där ökad kunskap, inte minst om könssjukdomar, kombinerat med ökad tillgång till ungdomsmottagningar ledde till en mer positiv attityd till preventivmedelsanvändning. Dessutom sökte fler unga vård i exempelvis Pakistan, Egypten, Zambia och Kambodja.

Barns rätt till skydd från alla former av våld

Alla barn ska växa upp i trygghet och säkerhet, fria från våld. Plan International Sverige arbetar för att stärka samhällens skyddsnät, i form av en fungerande socialtjänst, hälsovård och skola, så att de kan gripa in när vårdnadshavare inte kan erbjuda den tryggheten. Vi förändrar normer, attityder och beteenden som normaliserar våld mot barn och unga. Vi arbetar för jämställdhet – eftersom ojämställdhet är en grundorsak till mäns och pojkars våld mot flickor. Plan International Sverige stöttar barn som utsatts för våld och övergrepp, med samtal och i rättsprocessen. Vi arbetar för att synliggöra och erkänna det våld som vuxna och jämnåriga utsätter barn för. Vi utbildar även barn och vuxna om barns rätt att inte bli utsatta för våld.

Vad är våld mot barn?

Våld mot barn förekommer över hela världen och i alla samhällsgrupper. Våld kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Det kan vara försummelse eller att utsätta ett barn för fara eller risker. Att utnyttja ett barn som arbetskraft, eller tvinga ett barn att gifta sig, är en form av våld. Att köpa eller sälja ett barn för sexuella ändamål eller rekrytera barn till en väpnad grupp är också våld. Våldet utövas ofta i barnets vardag, på gatan, i skolan eller i hemmet, av någon barnet känner.

Barn i Togo fick sms-verktyg för att rapportera våld

Plan International Sverige arbetade under året förebyggande mot våld mot barn, och med stöd och skydd till de som utsatts, i bland annat Kambodja, Egypten, El Salvador, Etiopien, Guatemala, Malawi, Myanmar, Rwanda, Tanzania, Timor Leste, Togo, Uganda och Zambia.

I Egypten engagerades barn för att bevaka och granska det stöd som samhället erbjuder dem, vilket bland annat ledde till att hundratals barn som felaktigt arresterats fick juridiskt stöd och kunde släppas ur häkte. I Kambodja deltog över 1 500 barn i ett projekt där utvärderingen visade att 9 av 10 fått bättre kunskap om vilket stöd de kan få om de blivit utsatta för våld. I Etiopien arbetade vi med skolflickor i idrotts- och teatergrupper för att skydda flickor från könsbaserat våld och skadliga traditioner. Tillsammans såg vi till att 2 000 flickor klarade sig undan könsstympning. I Togo deltog fler än 10 000 barn i utbildningar för att rapportera övergrepp och våld med hjälp av ett sms-verktyg. I Zambia deltog 2.702 barn i våra barnrättsklubbar i och utanför skolan, ett arbete som har lett till att flickor inte längre hoppar av skolan när de blir gravida eller tvingas gifta sig. I El Salvador bildade vi 28 ungdomsgrupper och såg till att 3 655 barn i 25 olika samhällen fick tillgång
till verktyg för bättre skydd av barn och för att kunna agera mot barnäktenskap, tonårsgraviditeter och sexuellt våld.

I Colombia fortsatte vi med våra fredsbyggande insatser i konfliktdrabbade områden där runt 10 000 personer utbildats med hjälp av konst, musik och teater. Utvärderingar visade att arbetet bidragit till att samhällen kommit längre i försoningsarbetet och stärkt sin förmåga att skydda barn från våld.

Jag vill att mina flickor ska studera så länge som möjligt.

P, mamma till Lin, 10 år från Kambodja.

Barns rätt till utbildning

Plan International Sverige arbetar för att rätten till en god och trygg utbildning ska bli verklighet för alla barn. Nästan en femtedel av alla barn och ungdomar under 18 år – motsvarande 263 miljoner – går inte i skolan i dag. Utbildningen som erbjuds är inte heller alltid av god kvalitet. 250 miljoner barn får en så undermålig utbildning att de inte lär sig läsa, skriva eller räkna. Flickor, barn med funktionsnedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattigdom och långt från skolan diskrimineras när det kommer till utbildning.

Genom att påverka regeringar i olika länder förbättrar vi lagar och policys om utbildning och ser till att skolan får mer resurser. Vi samarbetar med lärare och elever på lokal nivå för att förbättra utbildningsmaterial och undervisningsmetoder och för att stärka elevråd för ökat elevinflytande.

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Därför arbetar vi för att förebygga och hålla förövare ansvariga för våld och övergrepp mot barn i skolmiljön, med fokus på flickor som är särskilt utsatta för sexuella övergrepp. Bland annat utbildar vi lärare och ger elever verktyg för att rapportera våld.

Säkrare skolor för homo-, bi-, trans- och queera (hbtq) ungdomar och barn som migrerat

Genom vårt och Bibliotek utan gränsers gemensamma initiativ “The Idea Box” bidrog vi till att fler än 5 000 burundiska barn, unga och lärare som lever i flyktingläger i Tanzania kunde ta del av utbildning, trots brist på både klassrum och läromedel. De som annars inte hade kunnat fortsätta sin skolgång fick möjlighet att göra det med hjälp av digitala lösningar såsom e-böcker, datorer med tillgång till internet, böcker och spel. Ytterligare cirka 1 000 personer fick indirekt ta del av detta genom att tekniken också användes för att nå allmänheten i form av biovisningar och spel.

I Thailand fortsatte vi med vårt kunskapshöjande arbete tillsammans med lokala organisationer för att minska våld och diskriminering mot hbtq-elever i skolor. Arbetet ska också stärka föräldrars och hela samhällets inkludering av hbtq- personer.

Vi utbildade 800 kambodjanska migrantbarn i Trat och Rayong i Thailand, varav många fick möjlighet att gå i thailändsk grundskola. Samtidigt förbättrade vi den lokala befolkningens attityder gentemot migranter och bidrog till ett mer inkluderande samhälle.

Stärka ungas ekonomiska möjligheter

Plan International Sverige arbetar för att alla barn och unga ska få de förutsättningar de behöver för att klara övergången till arbetslivet och ha bättre möjligheter att ta sig ur fattigdom. Ungdomar växer när de får möjlighet att utvecklas, försörja sig och forma sin framtid. Dessutom skapar det möjligheter för familjen och lokalsamhället.

Vi ser till att fler unga får relevanta kunskaper och färdigheter genom att erbjuda information, kontakter med arbetsgivare och yrkesutbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. Vi stöttar också ungas företagande. Arbetet sker tillsammans med ungdomar, politiker, näringsliv samt internationella och lokala organisationer.

Flickor och unga kvinnor utgör majoriteten av de unga som saknar både utbildning och betalt arbete. Därför arbetar Plan International Sverige särskilt för att förändra attityder och värderingar som håller unga kvinnor tillbaka. När flickor får stärkta ekonomiska möjligheter har det positiva effekter inte bara för dem utan också för deras omgivning och i slutändan för hela samhällen.

Unga kvinnor fick ökade kunskaper och bättre ekonomi

I Tanzania fortsatte vårt arbete med att stärka burundiska tonåringars möjlighet att försörja sig. 273 tonårsflickor och -pojkar slutförde yrkesförberedande utbildningar för att bli bagare, frisörer, tygdesigners, snickare, tvåltillverkare eller kockar. De fick både yrkesspecifika kunskaper och stöd i hur de kan starta upp en verksamhet efter avslutad utbildning. Ungdomarna, som har flytt våld och konflikt i Burundi, fick en sysselsättning i flyktinglägret där dagarna ofta är långa och kan kännas hopplösa. De förbättrade både sina möjligheter till en framtida inkomst och förmåga att återintegreras den dag de återvänder till sitt hemland.

I Nicaragua skapade vi förutsättningar för att unga kvinnor som utsatts för våld ska kunnat starta upp egna verksamheter som bland annat pizzabagare eller kläddesigners. Utvärderingar visar att de unga kvinnor som deltog inte bara stärkte sin egen och sin familjs ekonomi utan också upplevde stora positiva förändringar i sina liv. De blev del av viktiga företagsnätverk och stärkte sina kunskaper och färdigheter inom områden som kvinnor traditionellt varit utestängda från.

Barns tidiga utveckling och hälsa

Plan International Sverige arbetar för att inga barn ska värderas lägre eller få sämre omsorg än andra barn under uppväxten. Samtidigt som alla barn behöver få sina rättigheter tillgodosedda. I det arbetet riktar vi oss både direkt till barn under åtta år och till den vårdnadshavare som tillbringar mest tid med barnet – oftast mamman – vars hälsa och kunskap är avgörande för att barnets första tid i livet ska vara bra. Vi arbetar också med särskilda riktade insatser till pappor och andra män och pojkar i barnets närhet för att de ska engagera sig i barnens utveckling.

Det dör 15 000 barn under fem år varje dag.
De första åren i ett barns liv är en mycket viktig utvecklingsfas. Då utvecklas fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor. Barn som under sina första år inte får tillgång till den omsorg och omvårdnad som de behöver riskerar att påverkas negativt under resten av livet. Alla barn ska få de förutsättningar de behöver för att lära, utvecklas och bygga självkänsla och relationer till andra.

Förskolor i flyktingläger

I Tangup i Myanmar har Plan International Sverige arbetat med att förbättra förskolors möjlighet att förebygga katastrofer. I sex stycken förskolor arbetade vi tillsammans med barnen och förskolelärarna för att stärka kunskapen om hur de kan hantera situationer som översvämning eller storm. Liknande program genomfördes i Östimor, Indonesien, Bangladesh, Thailand och Kambodja. Sammanlagt nådde vi över 10 000 barn och unga i 115 skolor.

Plan International Sverige har bidragit till förskoleverksamhet för burundiska barn i flyktingläger i Tanzania. 800 barn nåddes varje månad och fokus har varit att utbilda och vidareutbilda personal. Vi har bidragit med läromaterial för att stärka verksamheten och inspirera barns lärande. Vi har också varit med och skapat ett utbildningsprogram för manliga vårdnadshavare och andra pojkar och män om föräldraskap och omvårdnad.

Humanitärt arbete i kriser och katastrofer

Katastroferna i världen blir fler och värre, bland annat på grund av klimatförändringar. Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. Ålder och kön påverkar möjligheten att klara sig vid en katastrof. Barn drabbas hårt och flickor ges sämre förutsättningar att hantera och överleva katastrofer än pojkar. I kriser och katastrofer minskar tryggheten och risken för undernäring, sjukdomar, människohandel, våld och övergrepp ökar. Plan International Sverige arbetar i akuta situationer, men också förebyggande och återuppbyggande. Arbetet sker alltid tillsammans med barn och unga.

Samordning av akuta och långsiktiga insatser
Genom att utveckla nya program i fragila, konflikt- och katastrofdrabbade stater har Plan International Sverige under året arbetat för att skapa synergier mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Målet är att kunna agera snabbt, men samtidigt arbeta för långsiktiga resultat som motverkar återkommande kriser. Vårt humanitära stöd i länder som Mali, Haiti och Libanon fasas nu över till långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi arbetar parallellt med att möta akuta behov och att tackla de underliggande orsakerna till kriser och konflikter, bland annat i Myanmar, Centralafrikanska Republiken och Tanzania.

Under året har vi utbildat personal och partners i hur vi bättre kan möta barns och ungas behov och tillgodose deras rättigheter i katastrof- och konfliktdrabbade områden. Vi har genomfört en studie för att se hur vi bättre kan stärka civilsamhället i den här typen av områden. I samband med en workshop på Sida presenterade vi Plan Internationals metoder för att stärka synergier mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Rusta flickor för kriser och katastrofer

Långsiktigt stöd i regionen runt Tchadsjön

I området runt Tchadsjön bor fler än 17 miljoner människor i fyra länder som alla är påverkade av terrorgruppen Boko Haram. Närmare 11 miljoner människor är i behov av stöd för att överleva, fler än 6 miljoner är barn.

I Nigeria och Kamerun var Plan International Sverige med och startade upp ett långsiktigt humanitärt program för att ge barn och unga trygghet, utbildning, skydd mot våld och möjlighet att försörja sig trots att de befinner sig i en konflikt. För att säkerställa långsiktighet arbetar vi tillsammans med lokala organisationer och beslutsfattare. Projekten har bland annat lett till att 6 200 barn som flytt har fått psykosocialt stöd och trygga platser att vistas på i flyktinglägren.

2 300 barn och vuxna har fått stöd och varit mycket aktiva för att skapa en bättre miljö för barn och unga, bland annat genom att följa upp fall där barns rättigheter har kränkts. I Nigeria har över 500 barn som utsatts för könsbaserat våld fått stöd.

Jag minns fortfarande sorgen när jag fick se ruinerna efter jordbävningen. Det var då jag insåg att mitt arbete faktiskt kunde rädda liv.

Herlina, hjälparbetare  på ön Lombok i Indonesien.

Snabbt på plats i Moçambique efter cyklon

Under våren 2019 drabbades södra Afrika och särskilt Moçambique av två kraftiga cykloner. Den första följdes av svåra översvämningar och Plan International Sverige bidrog till att organisationen i det akuta skedet lyckades rädda fler än 800 människor undan vattenmassorna. Fler än 18 000 människor har nåtts med stöd som presenningar, filtar, hygienpaket, myggnät och vattenreningstabletter. Vi har också sett till att det finns skolmaterial i de uppsamlingsläger dit människor tagit sin tillflykt.

Under året har Plan International Sverige ökat sitt arbete relaterat till synergier mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete genom att utveckla nya program i fragila, konflikt- och katastrofdrabbade stater så som Mali, Haiti och Libanon vilka tidigare endast haft humanitärt stöd men nu kommer fasas över till långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi har fortsatt vårt arbete i länder för att möta humanitära behov samtidigt som vi gör aktiviteter för att tackla de underliggande orsakerna till konflikter och kriser bland annat i Myanmar, Centralafrikanska Republiken, Kamerun och Tanzania. Under året har fler personer tränats i hur vi bättre ska kunna möta barns och ungas behov och rättigheter i fragila, konflikt- och katastrofdrabbade områden och hur vi bättre inom Plan International Sverige och med våra lokala partners kan använda olika metoder från både humanitärt och utvecklingssamarbete. Målsättningen är att vi skall sträva mot att vara så snabba som det behövs, men samtidigt arbeta för långsiktiga resultat som motverkar återkommande kriser. Under året har vi har även genomfört en studie i hur vi bättre ska kunna stärka civilsamhället i fragila, konflikt- och katastrofdrabbade områden samt presenterat Plan Internationals metoder för att stärka synergier mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete på en större workshop arrangerad av Sida.

Akuta insatser efter jordbävningar i Indonesien

Indonesien drabbades under året av flera jordbävningar. På ön Lombok bidrog Plan International Sverige till en sex månader lång insats med fokus på trygghet och säkerhet för barn där 5 000 familjer nåddes. 2 000 familjer fick akut stöd i form av presenningar, rep och reparationspaket för att kunna få tillfälligt tak över huvudet och börja reparera sina hem. Lika många fick paket med underkläder, barnkläder och hygienprodukter delades ut. Vi arbetade också med kontantbaserat stöd för att ge de drabbade möjlighet att själva köpa det de mest behöver.

Så här arbetar vi för att nå våra mål

Påverkansarbete för förändring

Plan International Sverige bedriver påverkansarbete gentemot beslutsfattare på alla nivåer – lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Målet är att de ska leva upp till sina åtaganden under barnkonventionen och andra överenskommelser och därmed ta hänsyn till barns och ungas rättigheter. Genom vårt påverkansarbete förmedlar vi viktig kunskap om barns vardag och vilka utmaningar de möter, till politiker och beslutsfattare. Arbetet utförs ofta tillsammans med barn, unga och organisationer som arbetar med liknande frågor, men också med de som har inflytande över barnens liv, som föräldrar och lärare.

Genom vårt påverkansarbete försöker vi påverka lagstiftning för att den bättre ska ta hänsyn till barn och unga och ge dem den trygghet och det skydd som de behöver och har rätt till. Det kan också handla om att påverka budgetarbetet för att säkra att regeringar och myndigheter avsätter tillräckliga resurser för barn och unga. Som en grund för påverkansarbetet har vi tagit fram en agenda för flickor. I agendan listar vi prioriterade områden som ska säkra flickors fri -och rättigheter.

Utifrån vår påverkansplan arbetar vi med att barnsäkra biståndet. Att vi sätter flickor i fokus innebär att vi både har ett barnrättsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Vi lyfter konsekvent fram flickors särskilda utsatthet och behov, exempelvis genom att arbeta för att de ska inkluderas i den feministiska utrikespolitiken. Det innebär att vi ger inspel till strategier och policys och att vi har en ständig dialog med både Sida och Utrikesdepartementet. Vi arbetar också för att påverka makthavare genom debattinlägg, kampanjer och deltagande i seminarier och konferenser. Ett exempel är vår medverkan i Almedalsveckan, där relevanta aktörer inom bistånd och utveckling samlas tillsammans med politiker och andra beslutsfattare. Veckan ger möjlighet till strategiska möten på alla nivåer. Vi genomförde en rad aktiviteter och seminarier för att fortsätta positionera Plan International Sverige som en stark organisation för barns rättigheter och flickors lika villkor. Våra seminarier Barn i väpnad konflikt och Vilsen, våldsam och utanför, med bland andra kabinettsekreterare Annika Söder och Sidas generalsekreterare Carin Jämtin i panelerna, hade många besökare.

Partnerskap och nätverk – tillsammans för hållbara resultat

Vi samarbetar ofta med andra för att få en starkare röst när vi vill påverka beslutsfattare. Till exempel kan externa aktörer bidra med sin kunskap eller närvaro i ett specifikt geografiskt område, som ett komplement till Plan International Sveriges verksamhet. Vi samarbetar även med universitet och institut som forskar om barns rättigheter.

Under verksamhetsåret arbetade Plan International med runt 50 000 externa partners världen över. Det var alltifrån lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn till utbildnings- och rättsväsendet. Även näringslivet är en viktig samarbetspartner, inte minst då vi arbetar med yrkesförberedande insatser eller för att säkerställa ungas sysselsättning och stärka deras ekonomiska möjligheter. Att verka gemensamt för ett starkt civilsamhälle som kan lyfta barns röster och kräva deras rättigheter är centralt för våra möjligheter att förverkliga vårt syfte. Därför ställer Plan International Sverige höga krav på att våra samarbetspartners arbetar för barns bästa och flickors lika villkor. I många fall utbildar vi våra partners om barns rättigheter och hur de praktiskt ska bemöta barn i sin verksamhet.

Att förändra normer och attityder

Djupt rotade normer och attityder ligger ofta till grund för att barn, och i synnerhet flickor, diskrimineras och nekas sina rättigheter. Ett exempel är att flickor i många länder inte har samma möjligheter att utbilda sig som pojkar. Plan International Sverige verkar för att bryta de här normerna. Det gör vi genom att förmedla kunskap om alla barns rätt till utbildning, men också genom att bidra till praktiska lösningar för att alla barn ska få gå i skolan. Ett annat problem som hindrar barn från att utvecklas är tabun kring ungas sexualitet. Det leder ofta till bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar och hur man skyddar sig mot sjukdomar och oönskade graviditeter. Plan International Sverige arbetar aktivt för att förändra inställningen till de här frågorna, öka kunskapen och utmana normer som leder till diskriminering av flickor och kvinnor. Genom att göra det på individ-, familje- och nationell nivå kan vi uppnå varaktig förändring.

Samarbete med lokala aktörer

Lokala aktörer och organisationer i civilsamhället är viktiga samarbetspartners i vårt arbete. Vi samarbetar med beslutsfattare och aktörer för att driva på och utveckla hållbara strategier och policys. Att lokalbefolkningen har förtroende för oss som organisation är en förutsättning för vårt arbete. Därför arbetar vi för att bygga långsiktiga och konstruktiva relationer med barn, föräldrar och lokala beslutsfattare. Vi arbetar även nära nyckelpersoner som traditionella och religiösa ledare.