Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150Exempel från våra projekt

Plan International Sverige arbetar brett med barns rättigheter över hela världen. Vi arbetar långsiktigt för att förändra attityder och beteenden, påverka lagar och stärka tryggheten för barn, men också med humanitära insatser. Många komplexa kriser som drabbade barn redan före pandemin har inte upphört, utan tvärtom förvärrats.

Tre flickor på en trygg plats för barn i Kamerun

Barnskydd i kriser

Barn som befinner sig i kriser och konflikter är i extra stort behov av skydd, särskilt barn som dessutom förlorat eller kommit bort från sina familjer. Sedan 2016 har Kamerun skakats av blodiga konflikter och terrorrörelsen Boko Haram härjar i delar av landet. Till följd av oroligheterna lever mer än 400 000 personer på flykt i sitt eget land och över 25 000 beräknas ha flytt till Nigeria.

I Kamerun stöttar Plan International Sverige projekt som genomförs tillsammans med lokala aktörer för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld. Totalt har 60 olika lokala organisationer och myndigheter fått utbildning i barns rätt till skydd och coachning i sina yrkesroller för att hjälpa barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Organisationerna och myndigheterna har i sin tur nått ut till mer än 15 000 personer. Intervjuer med människor som bor i områdena där vi arbetar bekräftade att kunskapen om barns rätt till skydd har ökat.

Djupt rotade normer luckras upp

I Östtimor har Plan International arbetat mer med sexuell och reproduktiv hälsa och  rättigheter. Vi har pratat med regionala myndigheter om sexualundervisning och tillgång till rådgivning för barn och unga. Det har bidragit till att barn och unga fått en större medvetenhet och ett större självförtroende att prata om de här frågorna. Ett exempel på det är nätverk där frågorna diskuterats med lokala ledare, myndigheter och företrädare för andra organisationer. Vi har också kunnat se hur barn och unga blivit mer medvetna om beslut de själva fattar som rör deras sexuella och reproduktiva hälsa.

För att nå ut brett med kunskap har vi även använt oss av program i lokalradion. För att förändra djupt rotade normer arbetar vi både med pojkar och flickor. Det har lett till att pojkar och män fått större förståelse för hur viktigt det är att respektera flickors rättigheter, och för frågor som rör diskriminering och våld mot flickor och kvinnor.

Barn och unga i Östtimor som demonstrerar för sexuella och reproduktiva rättigheter
Coumbista sjunger i Sisters Create-studion i Senegal

Sisters Create – backa systerskapet

Flickor i Senegal och Sverige har, i projektet Sisters Create som vi driver tillsammans med Fryshuset, gått  samman för att kämpa för jämställdhet. Med hjälp av musik, media och kulturaktiviteter där flickor tar en aktiv roll, ska de stärkas, kunna ta makten över sina liv och få större inflytande i samhället.

Att flickorna har blivit stärkta och byggt självförtroende har varit en utlösande faktor för aktivism bland de svenska flickorna som gjort att de oftare står upp mot rasism och ojämställdhet. Bland flickorna i Senegal blev det tydligt att de blivit starkare och tryggare i att försvara flickors rättigheter. Handlingskraften hos flickorna i Senegal har också bidragit till ett starkt samhällsengagemang för kriminaliseringen av våldtäkt, vilket ledde fram till att en nationell lag antogs 2020.

Tillfälliga hem och stängda skolor efter vulkanutbrott

Fuego-vulkanens utbrott sommaren 2018 drabbade människorna i södra Guatemala hårt. Familjer förlorade
sina hem, sin försörjning och den grundläggande tillgången till vatten och sanitet. Stängda skolor påverkade barnen och deras rätt till utbildning samtidigt som många människor tvingades lämna sina hem för tillfälliga skyddsboenden.

Plan International Sverige medverkade till snabba insatser efter vulkanutbrottet, som utdelning av mat
och andra basprodukter samt skydd av barn och stöd till tillfälliga boenden. Därefter övergick arbetet till långsiktiga insatser för att öka motståndskraften och beredskapen för katastrofer hos befolkningen. Det har bland annat skapats ett nätverk för att skydda barn från våld och ett system för krisomställning. Tack var det senare kunde pengar omfördelas under pandemin, så att omkring 6 000 av de mest utsatta barnen kunde få näringstillskott.

Flicka med munskydd som bor på ett tillfälligt boende efter naturkatastrof