Bli Planfadder

Öppettider Givarservice

Måndag – torsdag kl. 9-20, fredagar 9-16
Lunchstängt kl. 12-13


Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barn i katastrofer

Katastroferna i världen ökar och fler människor drabbas. Över hälften av dem är barn. Även om barnen drabbas hårdast är det också hos dem som den stora förändringspotentialen finns.

Barn har rätt till skydd och trygghet under och efter katastrofer.

Runt om i världen finns Plan International därför på plats: före, under och efter en katastrof – alltid med barnens bästa i fokus.

Ett brev från Barsha

14-åriga skolflickan Barsha bor i ett slumområde i Dhaka, Bangladesh. Här lever man i skuggan av naturkatastrofer och delar vatten och toalett med många grannar. Kliv in i Barshas liv för en stund, och lär dig hur du förbereder dig inför en katastrof.

möt barsha

Barnen på flykt

Miljoner barn är på flykt idag, de flesta av dem från kriser vi aldrig hört talas om. Vågar du gå i deras skor en stund? I en interaktiv 360-upplevelse får du se vardagen för barnen i ett av världens största flyktingläger. Välkommen till Nyarugusu, Tanzania.

MITT NYA HEM

Öppna Mitt nya hem med VR-utrustning

Plan International har flera pågående humanitära insatser

Just nu arbetar vi med livräddande insatser för de barn och deras familjer som hotas av svält i Sydsudan, Kenya och Etiopien i östra Afrika. I Sydsudan har hungersnöd deklarerats och landet är mycket instabilt, många flyr till flyktingläger i grannländerna där vi också finns på plats.

I nordöstra Nigeria och Niger arbetar Plan International för att säkra barns rätt till trygghet och utbildning under och efter terrorgruppen Boko Harams härjningar.

Plan International är snabbt på plats efter naturkatastrofer, men vi stannar också kvar för att säkra att barnen får vara med och bestämma när samhällen byggs upp igen. Just nu arbetar vi i Ecuador efter en jordbävning och i Haiti efter orkanen Matthew.

Väderfenomenet El Niño orsakar både översvämningar och torka. Näringstillskott till små barn, tillgång till rent vatten och stöd för att barn ska kunna stanna kvar i skolan är några exempel på insatser som Plan International gör i Etiopien, Malawi, Mozambique, Timor-Leste, Zimbabwe och Kambodja. Flera andra länder är också drabbade av torka och översvämningar, men som inte är direkt kopplade till El Niño. Exempel på detta är Bangladesh, Bolivia, Etiopien, Myanmar, Niger, Paraguay, Sierra Leone, Sudan, Sri Lanka och Peru.

Sjukdomar orsakar förstås också katastrofer. I Benin arbetar Plan International för att hejda kolera och i Togo jobbar vi mot ett utbrott av hjärnhinneinflammation.

Om katastrofer

Översvämningar i Pakistan
Översvämningar i Pakistan

Enligt FN:s kontor för riskreducering och katastrofberedskap, UNISDR, drabbas fler än 100 miljoner barn av olika typer av katastrofer varje år.

Katastrofer kan delas in i två grupper där den ena orsakas av naturen (översvämningar, vulkanutbrott, stormar, jordbävningar) och den andra av människan (kärnkraft, kemiska utsläpp, krig, explosioner). Händelser som bränder, torka och översvämningar kan orsakas av både naturen och av människans påverkan på naturen.

Inga naturliga katastrofer

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några “naturliga” katastrofer, det vill säga en händelse som av sig själv leder till en katastrof. Allt beror på om det redan innan finns en sårbarhet och hur kapaciteten ser ut i det samhälle som drabbas. På så sätt innebär en händelse orsakad av naturen inte alltid en katastrof: om en obebodd ö drabbas av en kraftig översvämning uppstår ingen katastrof eftersom inga människor drabbas. Om det skulle bo personer på ön och de hade byggt en hög vall som kunde stå emot översvämningen skulle det inte heller uppstå en katastrof, eftersom det funnits kapacitet att förebygga händelsen.

Fattiga länder drabbas hårdast

Kapacitet hänger ofta ihop med ett lands ekonomi. Fattiga länder har mindre utrymme att satsa resurser på att förebygga katastrofer. Det i kombination med att många fattiga länder geografiskt ligger i områden som oftare drabbas av katastrofer, och att krig och konflikt ytterligare bidrar till sårbarhet och fattigdom, gör att den stora majoriteten av dem som drabbas lever i utvecklingsländer. Av alla årliga dödsfall på grund av naturkatastrofer inträffar 97 procent i låginkomstländer. Katastrofer har på så sätt en betydande negativ effekt på global utveckling.

Synliga och osynliga katastrofer

Jordbävningen i Nepal, ebolaepidemin i Västafrika och konflikten i Sydsudan är bara några exempel på katastrofer som rapporterats om i media. Men varje månad inträffar det hundratals katastrofer runt om i världen som vi aldrig hör talas om. De kan vara plötsliga som orkaner och jordbävningar eller en händelse som utvecklas och förvärras långsamt över tid till exempel torkan i Sahel.

BARN ÄR SÅRBARA I KATASTROFER

Två pojkar i Nepal samlar ihop värdesaker i ruinerna efter sitt hem

Barn som överlever en katastrof har ofta fått hela sin trygghet raserad. Många har förlorat sina anhöriga och blir hemlösa, vilket medför en ökad risk för övergrepp och exploatering som till exempel trafficking, prostitution och barnarbete.

Direkt påverkan från skador, brist på mat och rent vatten drabbar barn hårdare än vuxna. Barn är dessutom extra känsliga för de sjukdomar som sprids i katastrofens spår och för de långsiktiga konsekvenser som en minskad tillgång till sjukvård innebär.

En annan långsiktig konsekvens gäller utbildning. Många barn kommer aldrig tillbaka till skolan efter en katastrof och riskerar att hamna i en nedåtgående spiral av fattigdom och utanförskap.

Hur barn drabbas i en katastrof varierar över tid och situation.

Barn förändrar

Skolbarn från Burma deltar i förebyggande övningar
Skolbarn från Burma deltar i förebyggande övningar

I en katastrof blir ofta barnen offer och riskerar att drabbas extra hårt. Men lika viktigt som att bemöta barns sårbarhet är att se deras potential att bidra till positiv förändring.

Barn är bra på att upptäcka risker. De rör sig i sina närområden och ser förändringar i naturen. Att vattnet plötsligt stiger i floden kan vara tecken på en kommande översvämning. Barn har bra idéer och hittar ofta lösningar som vuxna inte ser. De är motiverade att lära nytt och att förändra sin omgivning till det bättre. Och när barn är med och bestämmer blir resultatet bättre.

Plan International arbetar för att öka barns deltagande och stärka barns kapacitet och förberedelse inför katastrofer. Genom Plan International lär sig barn också hur man kan minska risken att drabbas av en katastrof och lindra effekterna av den.

Vad gör Plan International?

Under en katastrof ger Plan International snabb hjälp till nödställda för att rädda liv och ge barn och deras familjer skydd. Men lika viktigt som att bygga upp ett samhälle efter en katastrof är det att stärka det inför kommande katastrofer. Plan International arbetar därför långsiktigt både före, under och efter katastrofer.

Barnen i fokus

Som barnrättsorganisation är det vår uppgift att barnen inte glöms bort i katastrofsituationer. Vi skapar trygga platser dit barnen kan komma och få stöd och skyddas från övergrepp. Vi jobbar också för att barnen snabbt ska komma tillbaka till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Det kan handla om att sätta upp provisoriska skolor och mötesplatser där barn kan leka med varandra.

Förebyggande

Plan International arbetar för att minska människors utsatthet i samband med naturkatastrofer, bland annat genom att kartlägga risker tillsammans med barn och deras familjer och på så sätt minska skadorna av katastrofer i deras samhällen.

Långsiktighet

När en katastrof inträffar blir det ofta en nyhet i media under en begränsad tid, men återuppbyggnadsarbetet efter en storskalig katastrof kräver ofta åratals arbete. En styrka för Plan International är att vi har lokal personal på plats innan, under och efter en katastrof har ägt rum. Det ger oss en unik möjlighet till lokal förståelse, mobilisering av resurser och snabb respons.

Plan Internationals humanitära arbete följer de internationella överenskommelserna (till exempel Genevekonventonen och Haagkonventionen) om de humanitära principerna och innebär att hjälpen ges till alla behövande oavsett faktorer som kön, ålder och bakgrund.

Pojke som överlevde ebolautbrottet i Sierra Leone

De unga som överlevde ebola

Ebolaepidemin i Västafrika krävde över 11 000 dödsoffer och har haft en förödande inverkan på ländernas ekonomier. Värst har barn och unga drabbats. Men de spelade också en avgörande roll för att stoppa epidemin.

Läs om de unga som överlevde ebola

Flicka som överlevde jordbävningen i Nepal

Nepal – livet efter jordbävningen

Lördagen den 25 april 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning. En andra jordbävning skakade landet den 12 maj. Genom unika bilder får du träffa barnen som börjat i skolan igen, men som fortfarande inte har tak över huvudet.

Nepal – livet efter jordbävningen

Plan International utbildar elever om katastrofförebyggande arbete.

katastrofen förebyggs i skolan

Naturkatastrofer hotar allt fler barns skolgång. Vi arbetar förebyggande genom att utbilda barn om katastrofer och för att alla barn ska gå i säkra skolbyggnader.

Läs mer om säkra skolor

Vill du stödja Plan Internationals katastrofarbete?

BLI KATASTROFFADDER