Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Hur är det att vara barn på flykt?

Vad gör Plan International och vad kan jag göra?

Hur ser situationen ut för barn på flykt?

I dag är 70 miljoner människor på flykt i världen. Av dem är hälften barn. Barn på flykt har ofta fått hela sin trygghet raserad. Många har förlorat eller skiljts från sina anhöriga, vilket medför en ökad risk för övergrepp och exploatering som till exempel trafficking, prostitution och barnarbete. En långsiktig konsekvens av att vara på flykt är att barnens skolgång avbryts, vilket medför en risk att hamna i en nedåtgående spiral av fattigdom och utanförskap. Generellt kan man säga att flickor löper större risk än pojkar att få sina rättigheter kränkta i en flyktsituation och behoven för barn på flykt skiljer sig därför ofta åt mellan flickor och pojkar. Det är viktigt att komma ihåg att nästan nio av tio flyktingar är antingen internflyktingar eller har flytt till länder nära sitt hemland (som oftast är utvecklingsländer), där insatserna på plats ofta är otillräckliga och underfinansierade. Detta förvårar i sin tur möjligheterna för barnen att få tillbaka struktur i sin vardag, något de behöver för att återhämta sig från det trauma som flykt och våld medför.

Varför jobbar Plan International för barn på flykt?

Som barnrättsorganisation är det vår uppgift att barnen inte glöms bort i flyktingkatastrofer. Barn på flykt är särskilt utsatta och behöver skydd och stöd. Liksom alla barn omfattas barn på flykt av FN:s barnkonvention, som nästan samtliga av världens länder har åtagit sig att följa. Det innebär att de har rätt till skola, hälsovård, mat, skydd och att göra sin röst hörd. Med snabba insatser från omvärlden lindrar vi barns lidande och ökar möjligheterna för barnen att återhämta sig, vilket minskar risken för långvarig traumatisering.

Hur jobbar ni för barn på flykt?

Plan International finns på plats i flyktingkatastrofer och andra katastrofer världen över. Vi skapar trygga platser dit barnen kan komma och få stöd och skyddas från övergrepp. Vi jobbar också för att barnen snabbt ska komma tillbaka till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Det kan handla om att sätta upp provisoriska skolor i flyktingläger och mötesplatser där barn kan leka med varandra. All vår humanitära verksamhet syftar till att rädda liv, lindra nöd och se till att barns rättigheter tillgodoses och respekteras. En viktig del i detta arbete handlar om att lyssna på barnen och lyfta deras perspektiv. Alla Plan Internationals projekt som stöder barn på flykt baseras på barnens röster om sina behov.

I vilka flyktingsituationer jobbar Plan International?

Just nu finns vi på plats för flyktingar i bland annat Egypten (flyktingar från Syrien), Kamerun och Niger (flyktingar från Nigeria), Rwanda och Tanzania (flyktingar från Burundi), Etiopien och Uganda (flyktingar från Sydsudan), Centralafrikanska Republiken och Colombia. Vårt arbete stöds av bland andra Sida och EU och sker i nära samarbete med andra humanitära organisationer och med lokala aktörer på plats.

Finns ni på plats för människor som flyr genom Europa eller kommer till Sverige?

Plan International har verksamhet i 50 av världens fattigaste länder. Vårt arbete bedrivs långsiktigt och är lokalt förankrat, vilket innebär att när en katastrof sker kan vi snabbt finnas på plats och bemöta behoven. Plan International har börjat titta på möjligheten att även stötta barn på flykt genom Europa och verksamhet har kommit igång i Tyskland. Vi har i dagsläget ingen verksamhet i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta människor på flykt befinner sig utanför Europa, alla med samma behov av stöd och hjälp att förverkliga sina rättigheter.

Vad kan jag göra för barn på flykt?

Hjälp oss gärna sprida kunskap om situationen för barn på flykt, till exempel genom att besöka Mitt nya hem och dela det till dina vänner. Inne i materialet finns också delningsknappar. Om du långsiktigt vill stödja barn som befinner sig på flykt eller i andra typer av katastrofer kan du bli Katastroffadder eller ge en engångsgåva som går till barn på flykt i Afrika.

Bli Katastroffadder
Hjälp barn på flykt genom en engångsgåva

Jag är lärare, hur kan jag jobba med flyktingfrågan tillsammans med mina elever?

Mitt nya hem – en 360-upplevelse om barn på flykt är en interaktiv berättelse från barnrättsorganisationen Plan International, där du på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger – Nyarugusu i Tanzania. Det möjliggörs genom en unik kombination av VR-teknik och 360-film och bild som upplevs med dator, surfplatta, mobil eller VR-hjälm. Ett barns röst berättar på svenska om vardagen och de olika platserna i lägret, när man tar rollen som ett av lägrets barn.

Det finns även ett pedagogiskt material för mellanstadiet till och med gymnasiet. Det innehåller spännande övningar och uppdrag, kopplade till läroplanen.

Vad tycker Plan International att Sveriges och EU:s politiker borde göra åt den pågående flyktingkatastrofen i Europa?
Plan International uppmanar EU:s ledare att agera för att ge skydd och stöd till de barn som tvingas fly. Alla länder som flyende reser till eller genom har ett ansvar att garantera barnens rätt till skydd, välbefinnande och alla övriga rättigheter som slås fast i barnkonventionen. Vi uppmanar Europas ledare att överbrygga meningsskiljaktigheter och komma samman för att erbjuda ett säkert och humant bemötande för behövande människor, speciellt barn.