Världen står inför fler humanitära utmaningar än någonsin med miljontals människor på flykt, hungerkris och fler väderrelaterade katastrofer. Kriser och katastrofer har förödande effekter på barns utveckling. Därför finns Plan International på plats både före, under och efter en katastrof för att säkerställa att barnen får det skydd de behöver.

Drygt 100 miljoner människor i världen befinner sig på flykt från bland annat krig eller katastrofer*. Det är det största antalet människor på flykt sedan andra världskriget. Många av dem är barn. I samband med en kris eller katastrof är barn, och speciellt flickor, särskilt sårbara. Barn riskerar att få hela sin trygghet raserad och brist på mat och rent vatten drabbar de hårdare än vuxna. Samtidigt utsätts de för en rad andra risker. I spåren av en kris eller katastrof är det till exempel större risk att de förlorar eller kommer bort från sina föräldrar, att de utnyttjas sexuellt, blir rekryterade som barnsoldater eller gifts bort.

Vi utgår alltid från barnens behov och ser flickors särskilda behov. Vi minimerar riskerna och ser till att de får skydd i kriser och katastrofer, genom att arbeta förebyggande på alla nivåer: med barnen och deras familjer, samhället runtomkring och beslutsfattare. På så sätt är alla bättre rustade när eller om en kris, katastrof eller konflikt väl uppstår. Våra insatser kan till exempel handla om att förhindra barnarbete, se till så att barnen snabbt kommer tillbaka till skolan och arbeta mot barnäktenskap och sexuella övergrepp.

En viktig del av vårt arbete i samband med en kris eller katastrof är också att ge barn och ungdomar tillgång till trygga platser. Där får de inte bara möjlighet att leka och gå i skolan utan även prata med psykologer för att bearbeta det de varit med om. Även föräldrar kan få stöd i kris- och katastrofhantering. För att nå så många barn som möjligt med rätt typ av stöd arbetar vi tillsammans med civilsamhällsorganisationer, samhällsledare, lokala myndigheter och andra biståndsorganisationer. Det är viktigt för oss att alla vi samarbetar med liksom oss arbetar för barnens bästa. Därför utbildar vi våra partners i bland annat barnkonventionen, som är utgångspunkten för allt vårt arbete.