Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 

Vi Söker finansiärer:

Fotboll för jämställdhet

Fotbollsprojekt för flickors rättigheter i Somalia

Plan international har gjort idrott till en av sina strategiska handlingslinjer för att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet i världen. Just nu lanserar vi ett nytt fotbollsprojekt i Somalia som vi söker finansiering och partners till. Brinner ert företag för fotboll och vill göra konkret skillnad för flickors framtid? Då är det här rätt projekt för er.

Situationen i Somalia

Somalia är sedan årtionden hårt drabbat av väpnade konflikter mellan olika grupper och utdraget våld. Detta har i kombination med svaga offentliga institutioner och återkommande klimatrelaterade kriser slagit hårt mot Somalias befolkning. Just nu pågår den värsta hungerkatastrofen i modern tid, cirka 8 miljoner människor, nära hälften av befolkningen är i akut behov av humanitär hjälp. Somalia rankas också som fjärde sämst i världen när det gäller jämställdhet. Flickor och unga kvinnor diskrimineras på alla nivåer i samhället.

Somalia är starkt präglat av en kultur där män traditionellt har haft makten och kontrollen över både det privata och offentliga livet. Detta har resulterat i att flickor och kvinnor ofta marginaliseras, inte får ta plats eller uttrycka sig. De begränsas därmed från att vara aktiva samhällsmedborgare och från att få sina rättigheter uppfyllda.

Andra exempel på diskriminering inkluderar att döttrar enligt lag ärver hälften så mycket som söner. En mycket stor del av flickorna i Somalia könsstympas. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är ett stort problem. Förutom fysiska skador leder dessa ofta till att flickor tvingas sluta i skolan. Sexuellt våld är utbrett, särskilt i extra utsatta sammanhang såsom i flyktingläger.

Med andra ord får flickorna aldrig ens chansen leva ett tryggt liv fritt från våld och tvång där de har möjligheten att vara aktiva samhällsmedborgare och styra över sina egna liv. Det vill vi ändra på.
Läs mer

Hur kan vi göra skillnad?

Fotboll kan spela en viktig roll för jämställdheten och utvecklingen i ett samhälle och som en global barnrättsorganisation har vi lång erfarenhet av att bedriva samhällsförändring genom fotboll och andra idrottsinitiativ runt om i världen.

Genom att flickor och unga kvinnor inkluderas tar de också plats i det offentliga utrymmet. Det ger dem möjligheten att bli sedda som likvärdiga människor med samma rättigheter och möjligheter som pojkar. Fotbollen blir en arena där lika villkor kan exemplifieras. Om tjejer kan spela fotboll, kan de också gå i skolan, arbeta och kandidera som politiska representanter. Kompletterar man fotbollen med trygga diskussionsforum, utbildning och nationellt påverkansarbete kan man nå stor förändring.

Zhahruzaad from Somalia, a champion for girls and women in sports at the young age of 23
Officiell lansering av projektet i Hargeisa, januari 2024. Sjuttio deltagare medverkade i evenemanget, inklusive framstående politiker från regeringen och anställda på Plan International.

“Kick start for EQuality – Using sport for girls rigths”

Projektet lanserades i januari 2024 och planeras pågå i tre år. Plan International driver projektet och samarbetar med Ministry of Education and the Ministry of Sports & Youth i Somalia samt andra lokala aktörer.

Målet är att nå 39 000 flickor, pojkar, kvinnor och män och via fotbollen stärka mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i Somalia. Vi vill också bidra till följande delmål:

 • Stödja civilsamhället och myndigheter för att skydda och främja kvinnor och flickors rättigheter.
 • Förbättra sammanhållningen och främja dialogen mellan utsatta ungdomsgrupper i Somalia.
 • Förändrade attityder och beteenden genom påverkansarbete samt samarbete med religiösa ledare och andra viktiga makthavare för främjandet av flickors rättigheter och lika villkor.

Genom att arbeta på alla plan i samhället har vi ett heltäckande angreppssätt som säkrar en långsiktig och hållbar förändring, samtidigt som vi gör skillnad för den enskilda flickan.

Planerade aktiviteter:

 • Samordna och samarbeta med regeringen, myndigheter, civilsamhället och religiösa ledare för att ta fram plan på hur man inkludera flickor inom sport på en nationell nivå
 • Ge ekonomiskt stöd till ungdomsledda samhällsinitiativ inom fotboll
 • Renovera idrottsanläggningar
 • Utbilda kvinnliga fotbollstränare
 • Distribuera idrottsutrustning
 • Arrangera skoltuneringar
 • Utveckla ett tryggt digitalt utrymme för flickor att diskutera och lära sig om mänskliga rättigheter, fredsbyggande och jämställdhetsfrågor
 • Utbilda om användningen av sport som verktyg för samhällsförändring och social sammanhållning
 • Utbilda om mänskliga rättigheter, social sammanhållning, fredsbyggande och jämställdhet

Vill ert företag vara med och bidra?

Projektet i Somalia finansieras till 80 procent av Europeiska Unionen men resterande del kräver finansiering från annat håll för att nå våra mål och planerade aktiviteter. Det är där ert företag kommer in. Samarbetet kan fungera som en integrerad del i ert varumärkes- och hållbarhetsarbete samt koppla an till de globala mål ni arbetar för. Tillsammans kan vi göra riktig skillnad.

Plan International har bred erfarenhet av handlingskraftiga partnerskap både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med stora globala företag likväl som små och medelstora företag som delar vår beslutsamhet för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Kontakta oss i dag för att diskutera hur ni kan vara med och bidra!

Jessica Eriksson, Partnerskapsansvarig
jessica.eriksson@plansverige.org+46 70 34 77 528