Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Internationella flickdagen
11 oktober

 

Internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av bland annat Plan International och uppmärksammades första gången 2012. Dagen är till för att synliggöra flickors utsatthet och att världen inte är jämställd.

I samband med att flickdagen fyllde tio år delade vi 2022 ut Plan International Sveriges Flickapris för första gången. Priset går till en person eller organisation som kämpar för flickors rättigheter i Sverige och den första vinnaren blev organisationen Existera. Årets pris delades ut till ungarelationer.se, en nationell stödlinje dit unga kan vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld.

Vinnare av flickapriset 2023: ungarelationer.se

Zandra Kanakaris och Josefine Karlsson från ungarelationer.se som tar emot Plan International Sveriges Flickapris 2023.

 

läs om flickapriset här 

Fyra viktiga fokusområden för vårt arbete

Plan International Sverige har satt ihop tio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter.

Läs alla punkter i Agenda för flickor.

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Jämställdhet från dag ett

Flickor diskrimineras från dagen de föds, ibland redan i magen. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges – bara på grund av sitt kön. Omgivningens olika syn på flickor och pojkar påverkar hur barn ser på sig själva och sitt värde under hela sin uppväxt. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
Ge flickor tusen möjligheter i stället för en.

Nolltolerans mot våld

Under sin livstid kommer minst en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast är förövaren en pojkvän, make eller annan familjemedlem. För många tjejer utgör trakasserier och övergrepp vardag. Samtidigt förminskas och ursäktas våldet och skulden läggs ofta på flickan själv istället för på förövaren. Rädslan för att bli utsatt begränsar flickors liv och rörelsefrihet.
Synliggör, förebygg och straffa våld mot flickor.

Utbilda varje flicka

Allt fler flickor börjar skolan, men utbildningen är ibland så dålig att de inte ens lär sig läsa och skriva. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte får någon utbildning alls och bland de som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners utbildning högre. En trygg utbildning av god kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet.
Låt alla flickor få gå i en trygg och bra skola så de kan skapa en bättre framtid.

Barn, inte brud

Ungefär en av fem flickor i världen är gifta. Flickor gifts bort eftersom de ses som en ekonomisk börda eller för att ogifta flickor anses kunna skada familjens heder. Gifta flickor isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir gravida när de fortfarande är barn, vilket är förenat med livsfara. I praktiken rör det sig om slaveri under täckmanteln “äktenskap”. Vi kräver att barnäktenskap förbjuds utan undantag och att synen på flickor som ägodelar som vandrar mellan familjer förändras.
Skynda på arbetet med att förändra lagar och värderingar. 

Vill du förändra flickors framtid?

Världen är inte jämställd. Miljontals flickor runt om i världen saknar makten att bestämma över sina liv. Deras rättigheter kränks när de tvingas gifta sig, blir gravida och tas ur skolan. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid.

Bli Flickafadder Swisha en gåva

Vill du förändra flickors framtid?

Världen är inte jämställd. Miljontals flickor runt om i världen saknar makten att bestämma över sina liv. Deras rättigheter kränks när de tvingas gifta sig, blir gravida och tas ur skolan. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid.

Bli Flickafadder 

Swisha en gåva

 

Vill du stötta som företag?

Ge en engångsgåva och bidra till att arbetet för barns och flickors rättigheter kan växlas upp. Med er engångsgåva är ni med och bland annat stoppar barnäktenskap och sätter fler flickor vid skolbänken

 

Rapport:

framsteg och bakslag för flickors rättigheter

Tio år efter att flickdagen uppmärksammades för första gången släppte Plan International rapporten Realising Every Girl’s Right to Flourish. Där tittar vi på utvecklingen för flickors rättigheter under de tio åren som gått.

Även om det skett en viss positiv utveckling för flickor globalt, framförallt inom områden som barnadödlighet och tidig skolgång, följer den inte med genom hela flickans liv. Och utvecklingen går för långsamt.

Läs hela 10-årsrapporten

 

SKolmaterial:

Prata om barnäktenskap i skolan

Barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter och en form av våld, som främst drabbar flickor. Med det här materialet får ni möjlighet att öka kunskapen om och förståelsen för barnäktenskap och flickors utsatta situation. Innehåller flera olika sorters övningar och tillfällen för eleverna att diskutera och vara delaktiga, till exempel med den interaktiva animerade filmen “Fångad – en kärlekshistoria”.

Läs mer och ladda ned materialet

Läs och sprid kunskap om flickors rättigheter och barns lika villkor