Bolivias ekonomi är framför allt baserad på råvaruexport och landet har de senaste åren haft en stabil ekonomisk tillväxt. Trots det lever två tredjedelar av befolkningen fortfarande under fattigdomsgränsen. Dålig tillgång till sjukvård och undernäring bland barn är två problem som landet brottas med. Flickor är en av de grupper som drabbas särskilt hårt av problemen.

Det kustlösa landet är också ett av de länder i världen med störst biologisk mångfald. Omkring 20 procent av världens tropiska glaciärer finns här, vilket gör landet extremt känsligt för klimatförändringar. När glaciärerna smälter väntas vattentillgången i landet minska vilket kommer drabba barn särskilt hårt. Redan nu drabbas i genomsnitt 100 000 barn i landet årligen av klimatrelaterade katastrofer – så som allvarlig torka med brist på vatten som följd – vilket har en negativ inverkan på barns utveckling och hälsa. Även om allt fler barn går i skolan i dag och barnens situation blivit förbättrad på en rad områden är fattigdom, våld och undernäring fortfarande stora problem som har en stor negativ inverkan på deras vardag. Flickor drabbas särskilt hårt. Tonårsgraviditeter är vanligt, 71 av 1000 flickor i åldrarna 15 till 19 år har någon gång fött barn. Detta kan jämföras med att 4 av 1000 tonårsflickor i Sverige blir gravida.