Filippinerna är ett av de länder i världen som oftast och hårdast drabbas av katastrofer vid till exempel jordbävningar och tyfoner. Det är också ett av länderna i Asien med högst andel tonårsgraviditeter. Sexindustrin är omfattande i landet och omsätter stora summor. Exploateringen av barn och unga, framför allt flickor, sker ofta med hjälp av sociala medier.

Filippinerna är en önation i Sydostasien, som blev självständig 1946 efter att ha varit under både spansk och amerikansk kolonialmakt. Även om landets ekonomi har förbättrats de senaste åren har det inte reducerat fattigdomen nämnvärt. Över tre fjärdedelar av de fattigaste bor i de områden som är mest utsatta för översvämningar, torka, tyfoner, jordskalv eller vulkanutbrott. Filippinernas sårbarhet har stor påverkan på barns och ungas välmående, säkerhet och framtid. Många barn i Filippinerna är undernärda. Majoriteten av ungdomarna i Filippinerna saknar utbildning eller yrkesupplärning och landet har den största andelen arbetskraftsmigranter i världen.

Ett av världens mest jämställda länder

Filippinerna rankades 2018 som världens åttonde mest jämställda land av World Economic Forum. Det är framför allt kvinnors politiska och ekonomiska deltagande landet lyckats bra med, tack vare organisationer i civilsamhället och kvinnliga politiker. Filippinerna var ett av de första länderna i Asien som införde kvinnlig rösträtt, 1937, efter påtryckningar från en stark rösträttsrörelse. Också utbildningen är så gott som jämställd. Läskunnigheten och utbildningsnivån är hög bland både flickor och pojkar. Fortfarande återstår dock stora jämställdhetsutmaningar, såsom att motverka mäns våld mot kvinnor och flickor i hemmet. Abort är kriminaliserat i Filippinerna.

Sexuell exploatering av barn

Filippinerna är ett av de länder där sociala medier används mest. Att den globala sexindustrin blir allt mer digital, gör att filippinska barn, framför allt flickor, blir allt mer sårbara för att utsättas och exploateras för sexuella ändamål. När Plan International genomförde en studie 2018, med djupintervjuer med 32 tonåringar som utsatts i sexindustrin, framkom att Facebook är det vanligaste sättet för sexköpare att få tillgång till barn och unga. Vi såg också att de största bakomliggande orsakerna till att filippinska barn, unga och deras föräldrar tvingas in i sexindustrin är fattigdom, social utsatthet och de återkommenade katastrofer de filippinska samhällena drabbas av.