Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Enorm förödelse efter jordbävning

Lördagen den 14 augusti 2021 drabbades Haiti av en allvarlig jordbävning. Över 2 000 människor dog, tusentals skadades och hus  förstördes.

Haiti är ett av de fattigaste länderna i Syd- och Nordamerika och brottades redan före jordbävningen med en väldigt känslig politisk situation, en ansträngd sjukvård som är nära bristningsgränsen på grund av pandemin och utbredd hunger till följd av stigande matpriser.

Vi oroar oss för hur flickor och deras familjer kommer drabbas av ytterligare en kris. Det finns en gräns för vad samhällen klarar och det är viktigt att vi ser till att barn får stöd. Skydd av barn och psykosocialt stöd bör prioriteras. Enligt vår erfarenhet barn, särskilt flickor, kvinnor och de fattigaste familjerna är de som drabbas hårdast i den här typen av kriser.

Karta över Haiti som visar var jordbävningen ägde rum 2021

Plan International har jobbat länge i Haiti och har erfaren personal på plats. Vi följer situationen och jobbar intensivt för att uppskatta behoven och vara redo att bidra med stöd.

Just nu:

  • ordnar vi kontantstöd till drabbade familjer så att de kan köpa mat och börja bygga upp sina liv på nytt.
  • arbetar vi för att stärka det lokala skyddet av barn och med att skapa trygga platser där barn kan få psykosocialt stöd.
  • kommer vi att stötta skolor så att de kan återuppta undervisningen i tillfälliga lokaler och lärare så att de kan vara ett stöd för de barn som lider av stress och ångest till följd av jordbävningen.

Av Haitis befolkning på nästan 11 miljoner bor 60 procent på landsbygden. Hälften är under 18 år. Jobbmöjligheterna är små och tre av fyra lever i fattigdom. Diskrimineringen av flickor och kvinnor är utbredd.

Haiti är fortfarande starkt präglat av den enorma ödeläggelse efter jordbävningen 2010, som förvärrades när Haiti träffades av orkanen Matthew i oktober 2016. Matthew var den kraftigaste orkanen sedan 1964 och lämnade efter sig 600 döda, 200 000 förstörda hus och 1,4 miljoner hemlösa människor. Plan International har fokuserat på att möta de omedelbara behoven hos en hårt prövad befolkning.

Utöver utbredd fattigdom är Haiti ett land präglat av kriminalitet och våld. Många haitier väljer att lämna landet för att söka möjligheter och trygghet någon annanstans. Korruption och svaga offentliga institutioner innebär bland annat begränsad tillgång till offentlig vård och kvalitativ utbildning.

Ett av fjorton barn dör före sin femte födelsedag enligt statistik från UNICEF 2019. För att ge barn en bra start i livet prioriterar Plan International att ge de yngsta barnen en trygg, hälsosam och lärorik vardag på våra trygga platser för barn Genom att dela ut stipendier och bygga skolor arbetar vi för att fler barn ska fullfölja grundskolan. Plan International arbetar också för att ge familjer möjlighet att försörja sig genom projekt som ger unga yrkesutbildningar som är anpassat efter vilka behov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Vi stöttar också vuxna med att etablera spar- och lånegrupper.

Genom att dela ut stipendier och bygga skolor arbetar vi för att fler barn ska fullfölja grundskolan. Plan International arbetar också för att ge familjer möjlighet att försörja sig genom projekt som ger unga yrkesutbildningar som passar den lokala arbetsmarknaden. Vi stöttar också vuxna med att etablera spar- och lånegrupper.

sexuellt våld mot flickor

När den sociala tryggheten och skyddsnäten slås sönder ökar mäns våld mot flickor och kvinnor. I Haiti har det rapporterats om höga nivåer av mäns sexuella våld mot flickor och kvinnor, också från FN-personal, i spåren efter jordbävningen och orkanen.

Diskrimineringen mot flickor och kvinnor är utbredd i det offentliga samhället och inom hem och familjer. En av de största utmaningarna är att göra skolorna fria från sexuella trakasserier och övergrepp mot flickor. Skolorna är också en plats för sexuell exploatering, där flickor utnyttjas i prostitution.

Nästan var femte flicka är gift. Efter jordbävningen 2010 ökade barnäktenskapen, vilket är vanligt efter katastrofer då barn är mer oskyddade och sårbara. Flickor som varit utsatta för sexuellt våld kan tvingas ingå äktenskap med sin förövare. Enligt UNFPA är 1 av 3 personer som föder barn under 20 år.

fokus på utbildning och frihet från våld

Plan International har arbetat i Haiti sedan 1973. Vi arbetar tillsammans med regeringen i Haiti för att förebygga barns utsatthet och stötta barn att uppnå sin fulla potential. Vi fokuserar på de största utmaningarna för de mest utsatta barnen, särskilt flickor i isolerade regioner. Därför prioriterar vi att:

  1. Se till att de mest sårbara barnen får tillgång till en kvalitativ utbildning.
  2. Förebygga våld och exploatering och stötta barn som blivit utsatta.
  3. Förebygga tonårsgraviditeter.

Efter orkanen Matthew 2016 mobiliserade Plan International Haiti alla sina tillgängliga resurser. I första fasen delade vi ut hygienpaket, mat och rent vatten och tält till familjer som hade mist sina hem. I nästa fas etablerades skyddsmekanismer för att minska risken för våld eller övergrepp mot barn som befinner sig i en utsatt situation. Därefter satte vi upp lärcenter där barnen fick lov att vara barn i en kaotisk vardag och bearbeta sina trauman tillsammans med kompetent personal.

Regnmätare gör barnen säkrare

Haiti är ett av de länder som drabbas allra hårdast av orkaner. Men knepen för att fler ska klara sig och återhämtningen ska gå snabbare behöver inte alltid vara så komplicerade.

Regelbundet drar tropiska stormar in över Haiti och landet drabbas dessutom av översvämningar och starka jordbävningar. I mitten av 1980-talet började avskogningen ta fart på allvar. Det har gjort att sluttningar exponeras och att trädens rötter inte längre håller jord och vatten. Översvämningarna som kommer efter ovädren förstör grödor och dödar boskap.

Orkaner försämrar också barns utbildningsmöjligheter. När orkanen Matthew slog till mot landet i oktober 2016 stängdes minst 300 skolor. 100 000 barn kunde inte längre kunde gå i skolan, enligt UNICEF.

Plan International arbetar med ett program för Säkra skolor. Där försöker vi tillsammans med elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal att stärka både skolbyggnadernas och människornas möjligheter att klara en orkan. Vi bygger säkrare byggnader, ser till så att alla vet hur de ska agera om något händer och arbetar fram handlingsplaner för nödsituationer. I sydöstra delen av Haiti har vi installerat regnmätare som eleverna använder för att hålla koll på hur mycket vatten som kommer. Det gör att de kan förutsäga översvämningar.

Barnen får vara med i kommittéer för att identifiera risker och förebygga skador. Vissa skolor har också utrustats med färgglada flaggor för att informera eleverna och andra som bor i samhället när en varning har utfärdats. Flaggorna är gröna, gula, orange och röda för att indikera hur stor risken är.

– Plan International har verkligen hjälpt oss och jag är stolt över att lära andra om färgerna på flaggorna så att de kan agera innan något händer. Vi lär oss om förberedelse, vad vi ska göra under en orkan och hur vi ska hantera situationen efteråt, säger 15-åriga Mickensie.

DELTAGANDE

Karneval för flickors rättigheter

Jag vill vara en förebild för alla flickor på Haiti och bidra till att familjer skickar flickorna till skolan – och låter dem fullfölja utbildning.

Garenchana, 16 år, ungdomsrepresentant

I samarbete med ungdomsgrupper och lokala myndigheter har Plan International lyft vikten av utbildning och synliggjort vilka hinder som just flickor måste ta sig över för att fullfölja sin utbildning. Under den årliga Jacmel-karnevalen fick Garenchana och hennes ungdomsgrupp mycket uppmärksamhet i nationell media med sina krav på respekt för haitiska flickors situation.

Katastrof

Filtar, mat och hygien kommer först

Vi hade inga pengar att köpa köksutrustning för så vi kunde inte laga mat till våra barn. Och utan filtarna vet jag inte hur vi skulle klarat oss i kölden efter orkanen.

Josianne, mamma från Les Irois

Under den första tiden efter orkanen Matthew fokuserade vi på att hjälpa familjerna med att återfå en viss grad av kontroll över sina liv. 1 538 familjer i Les Irois fick hygienpaket, filtar och andra nödvändigheter för att täcka sina mest grundläggande behov.

Fakta om Haiti

Huvudstad: Port-au-Prince
Invånare: 10 miljoner
Förväntad livslängd: 63 år
Spädbarnsdödlighet: 51 per 1000 födslar
Andel barn som börjar skolan: 57,2 %
Läs- och skrivkunnighet: 48,7 %
Andel kvinnor i parlamentet: 2,5 %

Möt fanestha, 13 år – fadderbarn i haiti

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Insamlingsländer med fadderverksamhet
Programländer
Programländer med fadderverksamhet
Gå till specifikt land