Kustlöst och inklämt mellan Vietnam, Thailand, Myanmar och Kina ligger Laos. Landet är rikt på naturresurser och befinner sig i en stabil ekonomisk tillväxt, men likväl lever nästan en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Den ekonomiska uppgången tillskrivs framförallt ökade utländska investeringar och transformationen av Laos som en viktig leverantör av naturresurser som vattenkraft, mineraler och timmer. Nästan en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och andelen är ännu högre på landsbygden. Hungersnöd är dessutom en realitet för två miljoner människor i Laos. Diskriminering och exkludering av etniska minoriteter, särskilt kvinnor och flickor, är ett stort problem. Engagemanget för att delta i beslutsprocesser är lågt och det hämmar möjligheten att realisera barns rättigheter i Laos.

Det senaste året har präglats av att politikerna fortsatt begränsa samhällsengagemang genom att lägga restriktioner mot internationella organisationers möjligheter att samarbeta med det lokala civilsamhället.

Trots restriktioner och begränsat handlingsutrymme arbetar Plan International för barns rättigheter i Laos, men vi har inga fadderbarn i landet. Det senaste året har vi bland annat fokuserat på att se till att barn från etniska minoritetsgrupper får gå i skolan och att unga får ett sätt att försörja sig. Därutöver har vi haft en omfattande utbildningsinsats om vatten, sanitet och hygien för att minska förekomsten av vattenburna sjukdomar.