Libanon är ett av de länder i världen som tagit emot flest antal flyktingar i relation till den egna befolkningen. Det innebär ett hårt tryck på ett land som länge präglats av inbördeskrig (1975-1990) och där politiskt våld och motsättningar mellan befolkningsgrupper fortfarande är ett problem. Runt en miljon syrier har de senaste åren tvingats fly till Libanon. Mer än hälften av de syriska flyktingarna är barn.

Totalt beräknas 1,4 miljoner barn i Libanon växa upp i akut utsatthet, utan tillgång till rent vatten, sanitet och elektricitet. Sex av tio syriska flyktingar i Libanon lever i extrem fattigdom.* Diskrimeringen av flyktingar är stor och gör det svårt att få jobb. Många barn tvingas därför bidra till familjens försörjning. Av de syriska barn som är i skolåldern mindre än hälften i skolan.

BARNARBETE OCH PROSTITUTION

För att klara vardagen blir familjer beroende av att barnen kan bidra till försörjningen. Barn tvingas arbeta inom jordbruks- och fabriksarbete eller med gatuförsäljning mitt i trafiken. De mest utsatta barnen riskerar att utnyttjas i prostitution, bli offer för människohandel eller rekryteras av väpnade grupper.

svårast för flickor

Den svåra ekonomiska situationen och förskjutningar mot mer konservativa normer påverkar flickor och kvinnor negativt, både i den inhemska befolkningen och bland flyktingar. Flickor isoleras i hemmen för att sköta hushållsarbete. När flickor inte går i skolan får de svårare att själva kunna påverka sina liv.

Andelen barnäktenskap har ökat under de senaste sex åren. Bland unga kvinnor som flytt från Syrien till Libanon har fyra av tio gift sig innan de fyllde 18.** Unga flickor gifts bort för att någon annan ska få ansvar för dem, eller för att familjen får betalt för sin dotter. Flickor som har tvingats gifta sig tidigt är särskilt utsatta för våld.

Mäns våld mot kvinnor och flickor, inklusive sexuellt våld, har ökat. Fram till 2017 kunde en man som våldtagit en kvinna eller flicka slippa rättsliga påföljder genom att gifta sig med henne. Lagen revs upp efter stora protester från kvinno- och barnrättsorganisationer, bland annat Plan International.

* UNHCR, 2017
** Lebanon Crisis Reponse Plan