I Myanmar arbetar Plan International för en fredlig och demokratisk utveckling och för minskad fattigdom. Jämställdhet och små barns hälsa är andra viktiga delar.

De senaste åren har de rapporterna från Myanmar handlat nästan uteslutande om de brutala förföljelserna av den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Det är framförallt en humanitär kris, men som också fått ekonomiska följder: drygt en fjärdedel av befolkningen i städerna anses leva i fattigdom, på landsbygden är siffran dubbelt så hög. Barn, särskilt flickor, är en av de grupper som drabbas hårdast. Barn riskerar att få hela sin trygghet raserad och brist på mat och rent vatten drabbar de hårdare än vuxna. I samband med en kris eller katastrof utsätts flickor i högre utsträckning för våld och tvingas in i barnäktenskap.

Ett stort problem som präglar landet är den höga barnadödligheten, 40 av 1 000 barn dör innan de fyllt fem år, som främst beror på mammornas och barnens bristande tillgång till vård. Bristande tillgång till rent vatten och möjlighet att sköta sin hygien påverkar barnens levnadsvillkor negativt och många är undernärda.

De senaste åren har landet tagit flera steg i en mer demokratisk riktning efter att ha varit en relativt isolerad militärdiktatur. Men trots ökad politisk frihet, växande ekonomi och fredsförhandlingar är många fortfarande fattiga och spänningen mellan olika etniska grupper är stor. I slutet av augusti 2017 öppnade militära styrkor eld mot folkgruppen rohingya i delstaten Rakhine. Det har fått omkring en miljon rohingyer, varav hälften uppskattas vara barn, att fly till Bangladesh. Förföljelserna av folkgruppen har fått ekonomiska följder för en redan svag ekonomi som nu ytterligare försvagas av en nedgång i de utländska investeringarna. Det påverkar de som redan hör till de mest utsatta grupperna i landet: fattiga familjer och flickor. Flickor i utsatthet löper till exempel större risk än pojkar att giftas bort i förtid, bli utsatta för våld och övergrepp eller tvingas avbryta sin skolgång.