Att ta emot och förvalta pengar från privatpersoner, institutioner eller företag är en förtroendefråga. Vi arbetar med att ständigt förbättra kontroll- och uppföljningsstrukturer så att alla medel används korrekt och så effektivt som möjligt.

Varifrån kommer pengarna?

Plan International Sveriges intäkter kommer från både privata givare och institutionella givare, som Sida och EU. Privata givare är exempelvis svenska hushåll, företag, Postkodlotteriet och Radiohjälpen. Bidragen går till de programländer där vi arbetar och där särskilda projekt stöds. Pengarna från Sida och EU är öronmärkta för projekt i vissa programländer som Plan International Sverige har fördjupat samarbete med.

 

Resultat 2022/2023

Plan International Sverige samlade under verksamhetsåret 2022/2023 in 464 miljoner kronor där de regelbundna bidragen från månadsgivare stod för 237 miljoner kronor. Fadderbidrag och månadsgivande ger oss långsiktighet och flexibilitet i arbetet för barns rättigheter och flickors lika villkor. Läs mer i årsberättelsen och effektrapporten för verksamhetsår 2022/2033.

året som gått 2023

 

Hur fördelas pengarna?

Bidragen från faddrarna, enskilda gåvor och bidrag från företag finansierar program i Plan Internationals programländer i Latinamerika, Asien och Afrika. Pengarna går till verksamhet som beslutas av programkontoren och deras medarbetare för att på bästa sätt skapa långsiktig förbättring och utveckling. Programkontoren fokuserar på en lång rad barnrättsområden som barns rätt till hälsa, utbildning, skydd mot våld, en rimlig levnadsstandard, skydd vid katastrofer och deltagande.

Med institutionella medel, till exempel från Sida och EU, bidrar Plan International Sverige även till andra program och projekt i programländerna. Vi bidrar med finansiering, kapacitetsbyggande och kompetensutveckling, men även med katastrofstöd till akutinsatser och återuppbyggnad.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till våra internationella program via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Inga medel investeras i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper.

Våra fokusområden

Plan International har 90-konto

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration. För Plan International Sverige låg den siffran på 15 procent det senaste verksamhetsåret.

Läs mer på Svensk Insamlingskontroll

 

Löner och arvoden

Plan International Sverige har en lönepolicy, antagen av styrelsen, som gäller för alla anställda. För att vi ska kunna uppnå våra strategiska mål, nå resultat och kvalitetssäkra vår verksamhet är det viktigt för oss att attrahera, utveckla och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. En av parametrarna för att uppnå detta är lönen. Vår lönestruktur har intentionen att spegla marknadsmässiga löner med hänsyn tagen till att vi tillhör den ideella sektorn.

Styrelsen för Plan International Sverige bestämmer vilken lön generalsekreteraren får. Generalsekreterarens lön är 85 680 kronor i månaden. Inget övertidstillägg utgår och generalsekreteraren har samma pensionsvillkor som övriga anställda enligt kollektivavtal och även samma förmåner som övriga anställda. Inga avtal om avgångsvederlag finns tecknat för någon anställd eller styrelseledamot. Plan International Sveriges styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Ledande befattningshavare på Plan Internationals kontor i Sverige är generalsekreteraren och de fem avdelningscheferna. Lönen för dessa (som alla ingår i den strategiska ledningsgruppen) sätts av generalsekreteraren, förutom generalsekreterarens lön som sätts av styrelsen. Lön till övriga medarbetare sätts av närmaste chef och samtliga löner godkänns av HR och generalsekreterare. Samtliga löner sätts utifrån gällande kollektivavtal och lönepolicy.

Läs mer i våra årsredovisningar.

Pensioner följer kollektivavtalet och villkoren är de samma för alla anställda.

 

Utvärdering, uppföljning och kontroll

Plan International granskas årligen av revisionsföretaget PwC. PwC granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Därutöver granskar Sida regelbundet Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Inom Plan International finns också en internrevisionsfunktion som besöker samtliga programkontor minst en gång per varje treårsperiod, och som bland annat granskar den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Plan International Sverige lämnar vartannat år in en revisorsbestyrkt försäkran om att organisationen uppfyller koden. I enlighet med kodens krav upprättas även årligen en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering.

 

Riskhantering

Eftersom Plan International bedriver verksamhet i riskfyllda länder och under riskfyllda förhållanden ställs krav på att vi har ett välutvecklat system för riskanalys och riskhantering. Både internationella Plan och Plan i Sverige arbetar i enlighet med ISO 31000 ”Risk management – Principles and guidelines” som bland annat omfattar riskanalyser, dokumentation, analys av externa och interna faktorer samt information om uppföljning och utvärdering. Utöver de ordinarie kontroll- och uppföljningsstrukturerna som finns för att minimera risker för korruption och andra oegentligheter finns även en Code of conduct, Whistle blowingpolicy, Anti-fraud & Anti-corruption Policy och tydliga rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras och rapporteras.

 

Policy gällande insamling, placering och donationer

Plan International Sverige har en policy för insamlingsarbetet som tar upp riktlinjer för vad, vem och hur vi samlar in medel. Policyn tar bland annat upp att vi inte samlar in medel från icke myndiga, att vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och visar på riktlinjer för hur redovisning och kontroll av Plan International Sveriges insamling sker. För mer detaljer läs vår insamlingspolicy: Plan International Sverige Insamlingspolicy (pdf)

Plan International Sverige har som policy att aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper, och donerade aktier och andelar säljs utan dröjsmål. Det är även vår policy att inte acceptera donationer vars intressen står i direkt konflikt med Plan Internationals visioner och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Plan International som organisationen eller våra samarbetspartners.